Zastupitelé dnes projednají rozpočet, místní poplatky a generel parkování

PŘÍBRAM – Dnes se opět po měsíci sejdou zastupitelé ke svému jednání. Na programu mají některé důležité body, které ovlivní život v našem městě. Mezi ně patří rozpočet města na rok 2021, výše místních poplatků a také generel dopravy a generel parkování.

Rozpočet města na rok 2021

Návrh rozpočtu města na rok 2021 počítá s příjmy ve výši 861 miliónů korun a výdaji ve výši 1,052 miliardy korun. Schodek ve výši 191 miliónu by měl být pokryt přebytky finančních prostředků z minulých let.

Mezi největší investice v návrhu rozpočtu pro rok 2021 patří kanalizace v Lazci za 45 miliónů, Domov seniorů v Žežické ulici za 35 miliónů, parkoviště v ulici Gen. Khola za 15 miliónů, Čekalíkovský rybník a jeho okolí za 15 miliónů nebo parkoviště na Flusárně za 8 miliónů. Plánuje se také oprava ZŠ Pod Svatou Horou za 10 miliónů, investice do sběrného dvora a jeho rozšíření za 6,5 miliónů nebo oprava silnice a chodníků v Obecnické ulici. Také se počítá se 4 milióny na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu. 

Finanční výbor rozpočet projednal a pouze akceptuje návrh rozpočtového výhledu města a rozpočtu pro příští rok a na jednání přednese některé připomínky.

Místní poplatky

Podle starosty města Jana Konvalinky některé poplatky zůstanou ve stejné výši a měnit se nebudou. “Pro rok 2021 zůstávají poplatky za vodné i stočné ve stávající výši. Stejně tak je tomu u poplatků za psy. V jednání je výše poplatku za komunální odpad,“ uvedl již dříve starosta města Jan Konvalinka.

Z materiálů pro prosincové jednání zastupitelů vyplývá, že poplatek za svoz, třídění a shromažďování odpadů je složený ze dvou složek. První se tvoří podle zákona o místních poplatcích částkou se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala. Druhá složka je tvořena částkou, kterou zastupitelstvo města stanoví ve výši naposledy známých nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok rozpočítaných na všechny poplatníky. Výše této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za osobu a kalendářní rok.

V tomto roce (2020) byl poplatek stanoven na celkových 552 Kč a skládal se:

a) z částky 0,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok a
b) z částky 552,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu
uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.

Dále se v materiálu pro zastupitele uvádí, že celkové skutečné náklady za rok 2019 pro město Příbram na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 19 207 821 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 19 207 821 Kč děleno počtem 32 596 poplatníků, Z této částky je stanovena sazba poplatku na jednoho poplatníka ve výši 590 Kč. Z důvodu výpočtu poměrné částky poplatku je nutné stanovit sazbu poplatku na částku dělitelnou dvanácti beze zbytku.

Z těchto materiálů se dá usuzovat, že se zřejmě cena poplatku pro příští rok zvedne, jelikož je vyšší než ta která se v tomto roce (2020) platila (bylo to 552,- Kč).  Rada města zastupitelům nedoporučila žádnou částku a tak o kolik, to přesně bude rozhodnou zastupitelé na svém dnešním jednání.

Generel parkování

Zastupitelé budou také schvalovat takzvaný „generel parkování“. Pokud ho schválí, mohlo by vedení města přistoupit k postupnému zřizování placených parkovacích zón na sídlišti a ve staré Příbrami dle jeho návrhové části.

Návrh v krátkodobém výhledu do roku 2025
Navržená opatření jsou zařazena jako prioritní a možná k započetí procesu jejich realizace
v současnosti. Jedná se o již rozběhlé projekty a všechna koncepčně relevantní opatření.
• Změna organizace dopravy a stavební úpravy v lokalitě Příbram VII
• Realizace řízení dopravy v klidu na náměstí T.G.Masaryka
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Na Flusárně
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Balbínova
• Realizace zóny parkování v centrální části města
• Realizace zóny parkování v lokalitě Příbram VII
• Realizace parkovišť K+R
• Realizace parkovišť B+R

Návrh v střednědobém výhledu do roku 2030
V následujícím sledu uvažovaném v destiletém výhledu jsou navržena opatření střednědobého plánu rozvoje. Jedná se o prioritní koncepčně relevantní opatření, která nelze zvládnout okamžitě z důvodu rozložení investičních prostředků i předpokladu procesně vyšší časové náročnosti.
• Realizace zóny parkování v lokalitě Příbram IV
• Realizace parkovacího domu u autobusového nádraží
• Realizace parkovacího domu Na Rynečku
• Realizace záchytného parkoviště P+G v ulici Gen. R. Tesaříka
• Realizace záchytného parkoviště P+R na křižovatce ulic Husova x Nádražní
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Evropská
• Realizace záchytného parkoviště P+R v ulici Brodská (u obchodní zóny)
• Rozvoj telematického řízení dopravy v klidu

Návrh v dlouhodobém výhledu do roku 2040
Nejzazším uvažovaným časovým horizontem je dvacetiletý výhled. Do tohoto rámce byla zařazena opatření, která souvisí především s územním rozvojem a potřebami města.
• Realizace záchytného v severovýchodní části města
• Realizace parkovacího domu na Dvořákově nábřeží
• Realizace parkovacího domu v ulici Husova (u Technických služeb)
• Realizace parkovacího domu v ulici Gen. R.Tesaříka (u nemocnice)
• Realizace parkovacího domu v ulici Žežická (Drkolnov)
• Realizace parkovacího domu v ulici Šachetní (na stávajícím parkovišti u aut. zastávky
Šachetní)
• Realizace parkovacího domu v ulici Školní (poblíž areálu hasičů u železniční trati)
• Realizace parkoviště na rozvojové ploše Brod (pro nákladní automobily)

Jednání zastupitelů se koná dnes v pondělí 7. prosince se od 16 hodin. Jednání se bude opět konat v estrádním sále kulturního domu a bude přenášeno online:

https://www.youtube.com/watch?v=er1e1jLBqno&feature=youtu.be

Podklady k jednání najdete na:

https://pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2018-2022/podklady-k-21-zasedani-zm-pribram-dne-7-12-2020.html

Komentáře