Veřejnost by si přála rychlejší odklízení autovraků z ulic města, to ale postupuje dle zákona

Ilustrační foto.

PŘÍBRAM – Nedávno se poměrně hojně diskutovalo o vyhořelém autovlaku na rohu ulic Aloise Jiráska a Nerudovy. Toto vozidlo bylo na přelomu května a června. Případ opět připomněl, že v příbramských ulicích stávají nepojízdná vozidla, která zabírají tolik potřebná parkovací místa.

„Konkrétně v případě autovraku na rohu ulic Aloise Jiráska a Nerudovy byl dán ponět policií na odtah Technickým službám na konci května, nicméně pokud by vozidlo nevyhořelo, bylo by stejně odtaženo po uplynutí dvou měsíční lhůty, kdy musí být výzva vyvěšena na úřední desce,“ uvedla tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Od roku 2021 mají obce možnost odtahovat nejen automobily vykazující známky autovlaku, ale i odstavená vozidla, která mají více jak půlroku propadlou technickou kontrolu. Odstavené automobily s propadlou technickou kontrolou či zjevné vraky v ulicích města, je možné hlásit strážníkům městské policie, kteří vozy zaevidují, čímž mohou úředníci začít realizovat kroky k jejich odstranění. Samotnou likvidaci pak zajišťují Technické služby Příbram. Nicméně veřejnost by si přála rychlejší jednání. Ovšem úřední postup je daný zákonem.

Odstavená vozidla s propadlou STK monitoruje městská policie a provozovatelům těchto vozů je zasílána výzva s upozorněním na povinnost provedení technické kontroly nebo odstranění vozidla z veřejné komunikace. Pokud tak neučiní, bude automobil přemístěn na odstavné parkoviště Technických služeb a s provozovatelem bude zahájeno přestupkové řízení pro porušení zákona o pozemních komunikacích. Rovněž bude muset uhradit všechny náklady spojené s odstraněním vozidla z komunikace,“ vysvětluje příbramský starosta Jan Konvalinka.

Vozidla dlouhodobě odstavená na komunikacích ve městě

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, řeší město Příbram problematiku odstavených vozidel na místních komunikacích a to následujícím způsobem:

 • Jako vlastník komunikace dává v souladu s § 19c výše uvedeného zákona podnět příslušnému silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení o odstranění vraku vozidla umístěného na místní komunikaci.
  Jedná se o případy porušení § 19, odst. 2), písmene g) zákona o pozemních komunikacích.
 • V případě, kdy je vozidlo odstaveno na místní komunikaci, není vrakem, ale od data platnosti jeho poslední technické prohlídky uplynulo více než 6 měsíců, může město Příbram, jako vlastník komunikace, vyzvat provozovatele vozidla ke zjednání nápravy.
  V tomto případě se jedná o porušení §19, odst. 2), písmene h)  zákona o pozemních komunikacích a město postupuje v souladu s §19d uvedeného zákona.

V obou případech tohoto porušení § 19 zákona č. 13/1997 Sb. se odstavením vozidla jeho provozovatel dopouští přestupku dle § 42a, odst.1, písm. i) (fyzická osoba) nebo §42b, odst. 1, písm. i) (právnická a podnikající fyzická osoba) a lze mu v přestupkovém řízení uložit pokutu ve výši až 300.000,- Kč.

Postup při řešení vraku vozidla odstaveného na místní komunikaci:

 • Městská policie zjistí, na místě zdokumentuje a předá oznámení o vraku na Odbor silničního hospodářství (dále jen OSH).
 • OSH, jako příslušný silniční správní úřad, zahájí správní řízení o odstranění vraku.
 • OSH vydá výzvu k odstranění vraku, kterou pošle provozovateli vozidla – ten je povinen do dvou měsíců od převzetí výzvy vozidlo odstranit (v případě, že se nepodaří výzvu doručit provozovateli vozidla, je tato vyvěšena na úřední desku na dobu 2 měsíců, kdy po marném uplynutí této lhůty lze vozidlo ekologicky zlikvidovat.).
 • Současně městská policie vylepí tuto výzvu přímo na vozidlo.
 • Městská policie po dvou měsících zkontroluje stav.
 • V případě, že vozidlo z komunikace odstraněno nebylo, vydá OSH pokyn k jeho ekologické likvidaci.
 • Technické služby Příbram zajistí likvidaci vozidla v souladu se zákonem.

Postup při řešení vozidel bez platné STK odstavených na místní komunikaci

 • Městská policie zjistí, na místě zdokumentuje a předá oznámení o vozidle OSH, který v zastoupení vlastníka (město) zjistí provozovatele vozidla (v součinnosti s registrem vozidel) a tomu odešle výzvu k nápravě stavu ve lhůtě 2 měsíce – vozidlo zůstává na komunikaci (pokud provozovatel výzvu nepřevezme nebo nelze výzvu doručit, tato se zveřejní na úřední desce, čímž se má za doručenou a dnem vyvěšení počíná běžet 2měsíční lhůta k nápravě věci).
 • Městská policie po uplynutí lhůty zjistí skutečný stav.
 • Pokud není vozidlo po STK a provozovatel jej neodstranil – Technické služby provedou odtah na odstavné hlídané parkoviště (na pokyn OSH).
 • Provozovateli je zasláno oznámení o odtahu vozidla a jeho uložení na odstavném parkovišti, současně je zasláno oznámení Policii ČR.
 • Pokud provozovatel vozidlo nevyzvedne do 3 měsíců od doručení výzvy, na žádost TS silniční správní úřad (OSH) vydá rozhodnutí o povolení prodeje vozidla ve veřejné dražbě.
 • Dále je postupováno v souladu s § 19b, odst. 4 až 6 a 8.

Komentáře