Šance na prvním řádném zasedání zastupitelstva po volbách

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

V pondělí 17. prosince se konalo první řádné povolební zasedání příbramského zastupitelstva. Níže shrnujeme, jak to dopadlo s našimi různými návrhy.

Při projednávání nového jednacího řádu zastupitelstva jsme navrhli, aby rozmnožování podkladů při předkládání návrhů měl na starosti odbor organizační a vnitřních věcí, jako tomu bylo doposud. (Původní varianta nového znění jednacího řádu počítala s tím, že zajištění kopií by měl nově na starosti navrhovatel, což by mohlo v jistém ohledu znevýhodňovat překladatele mimo radu města.) Tento náš návrh byl schválen.

Poněkud kuriózní situace nastala při volbě členů finančního a kontrolního výboru. Předem jsme jasně deklarovali, že naším kandidátem do finančního výboru je Mgr. Tomáš Mosler. Během rozpravy ovšem vystoupil Ing. Petr Rotter (ANO) a sdělil, že se mu v nějaké diskusi líbily příspěvky p. Nekolného (který byl na seznamu jako náhradník) a naopak příspěvky p. Moslera se mu nelíbily, a proto navrhuje p. Nekolného. Lze se jen podivovat nad tím, proč by (ne)líbivost těch či oněch příspěvků měla být rozhodujícím faktorem při obsazování míst ve výborech. Při hlasování pro starostu během volby na ustavujícím zastupitelstvu zastupitelé Šance také neřešili, jaké příspěvky psal pan starosta, a respektovali příslušnou nominaci.

Tak či tak, ANO následně takřka jednotně nominaci p. Moslera zamítlo a členem finančního výboru za Šanci se při dalším hlasování stal p. Nekolný. Obdobná situace nastala při volbě členů kontrolního výboru, kam byl p. Mosler nominován v případě, že by nebyl zvolen do výboru finančního. I zde ANO přišlo s protinávrhem, zasahujícím do podoby nominace jiné strany, a členem kontrolního výboru se za Šanci stala JUDr. Dagmar Říhová.

V samotném závěru se projednával námi nově předložený bod, který má za cíl zpřístupnit občanům audiozáznamy nebo videozáznamy ze zasedání zastupitelstva. (Náš návrh včetně důvodové zprávy najdete zde.) Původně jsme navrhovali kvůli menší technické náročnosti audiozáznamy, z debaty vyplynulo, že by mohly být schůdné i videozáznamy. Nakonec bylo prozatím odhlasováno, že město připraví „studii proveditelnosti“, aby bylo zřejmé, za jakých podmínek a s jakými náklady by mohly být záznamy zveřejňovány. Tato studie by měla být k dispozici do 25. února 2019, kdy se koná přespříští zasedání zastupitelstva. Předpokládáme, že následně by mělo zastupitelstvo hlasovat o věci samé.

Šance pro Příbram

Komentáře