Václav Dvořák: Postřehy z dubnového zasedání zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z březnového zastupitelstva.

Současné vedení města zaslouží pochvalu za to, že v úvodu každého jednání ZM docela obšírně informuje o vybraných důležitých věcech. Určitě je stav lepší, než tomu bylo dříve. Zmíním dvě informace. Paní Brožíková sdělila, že vedení města chystá tzv. semafor, který bude regulovat prodej městských nemovitostí. A pan Holý mluvil o jakési změně územního plánu. Pro mne jako neinformovaného občana to nebylo srozumitelné, ale o územním rozvoji města se následně ještě mluvilo.

Hned v úvodu musím zmínit novinku – udělení Cen města Příbrami. Všichni tři ocenění jsou z kulturního světa a jistě si ocenění zaslouží. Návrh připravila pracovní skupina, o udělení potom rozhoduje ZM. Ačkoliv navržených kandidátů na udělení Ceny bylo několik desítek, do materiálu zastupitelům se dostala jen trojice vybraná pracovní skupinou. Prakticky tak zastupitelé mohli jen schválit či neschválit tyto kandidáty, což myslím není ideální. Rovněž bych považoval za správné, aby bylo k udělení Ceny potřebné vyšší kvorum, než prostá většina zastupitelů – zvýšila by se tím objektivita i prestiž Ceny. Určitě se ale jedná o chvályhodnou aktivitu města, hlasování bylo jednomyslné.

Zajímavým bodem byl návrh pana Krále. Navrhl, aby město mohlo zveřejnit záměr prodeje bytů a budov až po schválení zastupitelstvem. Velmi zdůrazňuji, že se návrh týkal jen zámyslu prodeje bytů a budov. Nikoliv prodeje kousků nějakých pozemků, které při prodeji nemovitostí z majetku města drtivě převažují. Důvodem návrhu bylo, aby aparát města zdlouhavě nepracoval na podkladech k prodeji, když by bylo předem jasné, že není ze strany ZM vůle prodat. Rozběhla se dlouhá diskuse, z níž jsem měl dojem, že koaliční zastupitelé buď nepochopili projednávaný materiál, nebo jenom slovně maskovali svoji nevůli jej přijmout.

V úvodu diskuse vystoupil starosta a docela uhodil hřebík na hlavičku. Řekl totiž, že takový postup by měl smysl jenom tehdy, když by bylo předem jasné, že město prodat nechce. Jako příklad uvedl, že někdo požádá o prodej budovy radnice. S tím se dá souhlasit. Všichni přitom věděli, že se návrh pana Krále týká hlavně bytů. Pan Konvalinka návrh při hlasování nepodpořil, čímž dal jasně najevo, že nevylučuje budoucí prodej bytů. Ostatně již před měsícem řekl, že „zbytné byty“ se mají prodat. Podstata bodu by se tedy dala přetlumočit: chceme nebo nechceme prodávat městské byty?

V úvodní informaci zaznělo, že město teprve chystá „semafor“, který by měl signalizovat vhodnost prodeje nemovitostí města. Tento semafor by asi měl změnit přístup zastupitelstva, jehož jsem byl členem: bytů je zoufale málo, prodávat se nebudou. Václav Švenda zmínil, že by bylo vhodné, aby město mělo nejdříve koncepci a vizi s nakládáním s byty (když už asi neplatí ta původní). Pan Konvalinka mu odvětil, že město byty opravuje, tudíž vizi má. Na to logicky pan Švenda zareagoval, že opravy bytů přece nejsou koncepcí.

Pan Rotter sdělil, že v komisi pro realizaci majetku města převládá názor byty neprodávat. Zároveň připomněl, že ZM se v minulém volebním období rozhodlo neprobírat záměry prodeje nemovitostí, ale až konečné rozhodování o prodeji. Asi neslyšel zdůrazňování ze strany pánů Krále a Švendy, že se jedná jen o byty a budovy, což jsou zcela ojedinělé případy. Respektive doposud byly, ale kauzou Špalíček se asi protrhne hráz. Do diskuse zcela typicky přispěl pan Vařeka arogantní a zcela bezdůvodnou výzvou k opozici, aby nepodsouvala koalici cíl zcela rozprodat bytový fond města. Cíl „rozprodat zbytek bytů“ jistě není. Ale je cítit snahu prodat byt paní radní Vesecké, tím pádem i ostatním zájemcům ze Špalíčku. Tím se ale otevřela Pandořina skříňka a neumím si představit, jak by se dalším žadatelům zdůvodňovalo, proč některým prodat a jiným ne.

Naposledy zmíním příspěvek pana Hausera. Připomněl dobře zpracovanou bytovou koncepci z dílny exmístostarostky Aleny Ženíškové. Její podstatou byla prostupnost bydlení, tedy snaha, aby se dobrý občan mohl propracovat od nejhorší formy bydlení (nízkopráh) až ke standardním bytům. Pan Hauser řekl, že je k tomu potřeba (blíže neurčený) minimální počet bytů, jinak to nebude fungovat. Přesto nakonec hlasoval proti návrhu pana Krále, čímž podpořil směřování k budoucímu prodeji bytů. Doplním, že součástí koncepce paní Ženíškové byla stopka prodeje bytů. Návrh pana Krále, ani pozměňovací návrh pana Švendy schváleny nebyly.

Kolem prodeje bytů bude v Příbrami rušno. Iniciativy obyvatel Špalíčku se již chopili další nájemníci ze Sídliště a žádají o prodej. Koaliční zastupitelé chodí kolem problému jako kolem hrnce plného horké kaše. Na jednu stranu je snaha podpořit paní Veseckou, která drží ANO v ZM v převaze. Zároveň koalice ví, že se tím protrhne hráz, ví i to, že minulá koalice (rovněž vedená ANO), byty prodávat nechtěla. „Nějak“ se ale dá odůvodnit cokoliv. Uvidíme, do jaké míry bude příbramská koalice kopírovat metody koalice republikové.

Na závěr zmíním dotaz pana Švendy ze závěru jednání. Dotazoval se na dění na Fantově louce. Jedná se o rozvojovou lokalitu, kde by se mohlo v budoucnu hodně stavět. Vedení radnice dokonce vytvořilo pracovní skupinu pro tuto aktivitu. Nevím, kdo je jejím členem, ale vím, že mezi tamními významnými vlastníky pozemků jsou někteří členové rady města (nebo jejich firmy). Pan Holý je navíc pověřeným zastupitelem pro úpravu územního plánu. Výstavba bytů by měla mít zelenou. Zároveň tam však bude vznikat významný střet zájmů.

                                                                                                                     Václav Dvořák

Komentáře