Kraj se chce zaměřit na rizikové chování ve školách

Ilustrační foto. Zdroj: Gymnázium pod Svatou Horou

STŘEDNÍ ČECHY – Jak předcházet rizikovému chování ve školách, jak čelit šikaně, kyberšikaně, sebepoškozování, poruchám příjmů potravy? Nejen na tato témata se zaměřuje Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022-2027.

„Realizace kvalitních preventivních programů stále zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak v raném stádiu podchytit signály rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům, jako jsou kriminalita, závislosti a podobně. Při tvorbě strategie jsme vycházeli z koncepčních dokumentů vlády a ministerstva školství, ale zároveň jsme využili zkušeností našich pracovníků, kteří jsou se školami v přímém spojení, znají problematiku a mají zpětnou vazbu,“ uvedl krajský radní pro oblast školství, vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Oblast působnosti školské primární prevence je široká, neomezuje se jen na závislostní chování, ale i na agresi, šikanu, kyberšikanu a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií. Strategie se zaměřuje i na projevy násilí, vandalismus, extremismus, rasismus, na rizikové sporty, prevenci úrazů, spektrum poruch příjmů potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. „Kraj v této oblasti dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc, zabezpečuje odborná setkání, konference a vzdělávací semináře, podporuje realizaci preventivních programů. Školy a školská zařízení mají o realizaci preventivních aktivit dlouhodobě rostoucí zájem a všechny programy, které jsou hrazeny z rozpočtu kraje, a jsou tedy pro účastníky bezplatné, jsou téměř okamžitě obsazené. I proto chceme v našich aktivitách pokračovat a přicházet s novými náměty,“ dodal radní Vácha.  

Bezmála třicetistránkový dokument Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na roky 2022-2027 stanovuje priority Středočeského kraje v oblasti primární prevence – cíle, koordinaci jednotlivých aktivit, včetně možností jejich financování. Akční plán navazuje na Strategii a podrobně definuje konkrétní opatření k dosažení cílů vymezených v ní. U každého opatření je uvedena četnost/termín plnění, odpovědné a spolupracující osoby/organizace a předpokládaný zdroj financování. 

Komentáře