Václav Dvořák: Postřehy ze zářijového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka ze zářijového zasedání  zastupitelstva.

Po letním oddechu proběhlo další řádné zasedání městského zastupitelstva. Zastupitelé jím zakončili třetí rok svého mandátu. Mezi zastupiteli mi chyběl Jindřich Vařeka. Myslím, že to je nejvíce absentující zastupitel. Není to pro něj dobrá vizitka, a to i z důvodu jeho funkce radního. Starosta v úvodu jednání vyzval, aby se v předvolební době nedělala politika, aby se jednalo věcně.

V úvodu zasedání informoval starosta o investičních akcích města. V principu to je dobrá věc. Jako poněkud problematické ale vidím to, že se o jedné a té samé věci mluví několikrát: poprvé o plánu, později o projektu, následně o výběrovém řízení, potom o zahájení, nakonec o dokončení. Takto se zdá, že město investuje jako divé, ale ve skutečnosti se silně nedaří plnit investiční plány. Tato část jednání zabrala 35 minut! Starostu doplnil místostarosta s informací o aquaparku. V září by mohlo nabýt právní moci nové stavební povolení. Ale až v roce 2022 prý bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a při optimálním běhu prý bude stavba zahájena ve 3.Q 2022. Troufnu si odhadnout, že se vše opět zpozdí. Současná RM měla od počátku svého mandátu k dispozici projekt i stavební povolení. Celou akci ale jako horký brambor odsunovala tak, že skončí na bedrech nového zastupitelstva.  Nevěřím tomu, že se za tohoto zastupitelstva bude stavět. A věřím tomu, že i částečně osekaná stavba vyjde na více, než měl stát původní projekt. Takto to v Příbrami vedeme.

Zajímavým bodem bylo projednání tzv. Memoranda ohledně plánovaného obchvatu města (JVO). Účastníky Memoranda jsou město a osadní výbory ze Žežic, Brodu a Zdaboře. Memorandum deklaruje vůli města napravit zhoršené životní podmínky obyvatel v důsledku JVO, pokud nápravu neprovede sám investor, tedy ŘSD. V jádru dobrá věc. Praktické provedení ale činí z Memoranda politické plácnutí do vody. V první řadě platí, že téměř každá stavba má kladné i záporné dopady, a o dopravních stavbách to platí dvojnásob. Něco se zlepší, něco se zároveň zhorší. A jde o to, aby to zlepšení radikálně převyšovalo zhoršení. Občané Březových Hor bydlící na Husově a Rožmitálské ulici jsou po desetiletí nesmírně zatěžováni následky přetížené dopravy. Jim by měl JVO významně ulehčit. Přitom zástupci vedení města v čele s radním Jiřím Holým mluvili o JVO jako o něčem, co bohužel musíme strpět. Úleva Březohoráků ale bude nesrovnatelně vyšší, než možná určité zhoršení podmínek třeba na Brodu. Ptám se: bude město u každé své stavby řešit i nějaké zhoršení a kompenzovat je? A jako dosti úsměvný moment se mi jeví v Memorandu deklarovaná snaha města případně vlastní péčí stavět protihlukové stěny kolem JVO. Jak by mohlo město na cizích pozemcích (patřících ŘSD) stavět nějaké své stavby? Vyhodnotil bych to takto: snaha za jedna, provedení za čtyři.

Ještě zajímavější bod měl za téma změnu územního plánu. Podkladový materiál měl 140 stran. Zkraje diskuse zastupitelé TOP pánové Školoud a Švenda upozornili na chyby v materiálu. Pan Švenda se navíc otázal pana Holého, zda se projednávaná změna netýká i jeho pozemků. Pan Holý přiznal že ano, že je ve střetu zájmů. Uznal i chyby v materiálu (byť asi ne zásadní). Pan Švenda mu připomněl, že svůj střet zájmů měl dle zákona ohlásit hned v úvodu jednání, ne až na výzvu. Dále řekl, že by pan Holý vzhledem k tomu, jak rozsáhlé pozemky v Příbrami vlastní a že se často dostává do střetu svých a městských zájmů, neměl vykonávat funkci zastupitele pověřeného přípravou změn územního plánu. Pan Holý na to zareagoval tak, že to je od pana Švendy projev předvolební doby, politika. Vyjádření pana Švendy je prý také útokem na pana Plicku (architekt) a pana Vaverku (odpovědný úředník města), znevažuje prý jejich práci. Zapomněl se ale vyjádřit, proč zatajil na začátku diskuse svůj střet zájmů. Paní Valterová se ve svém vystoupení zeptala pana Vaverky, který materiál předkládal, zda vystoupení pana Švendy pociťuje jako útok na svoji osobu. Ten odpověděl, že v žádném případě. Při hlasování nebyl schválen opoziční protinávrh a naopak byla schválena 13 hlasy koaliční varianta.

V dlouhém, ale celkem nekonfliktním bodu se projednávaly dotační programy města pro rok 2022. Vzhledem k velmi dobré finanční situaci města je prostor pro nějaké rozvolnění, zvláště když řada společenských aktivit v čele se sportem a kulturou dostala v covidové době za uši. Nemám nic proti určitému navýšení dotací do sportovních programů. Sportovních programů má město pět, všechny dostaly přidáno, v součtu to je přes 16 milionů Kč. Nechápu ale důvod, proč jedinému kulturnímu programu bylo ubráno. RM dokonce navrhovala snížení na 1,5 mil Kč.

Posledním zajímavým bodem byl návrh na výkup pozemku na Padáku od spolku Baník za téměř 5 milionů Kč. Diskuse byla rozpolcená a ke schválení návrhu nakonec nedošlo. Mne na tom nejvíce zaujala jedna věc. Původní smlouva mezi městem a Baníkem byla taková, že město může po ukončení nájmu koupit daný pozemek za 1 Kč. Zastupitelům bylo sděleno, že smlouva je dle právního názoru Baníku z určitého důvodu neplatná. Proto, chce-li město pozemek získat, musí vydat 5 mil. Kč. Podkladový materiál ale neobsahoval jakékoliv právní posouzení ze strany města, zda tomu tak opravdu je. RM prostě přijala právní názor protistrany, řeklo by se bez boje. Přitom město spolupracuje s velmi dobrou advokátní kanceláří. Možná by městu sdělila, že nároky města jsou opravdu neplatné či promlčené. Ale nestalo se nic a RM zastupitelům lehkovážně doporučila vydat z městské pokladny 5 mil. Kč.

                                                                                                                 Václav Dvořák

Komentáře