V roce 2020 Příbram hospodařila s vysokým přebytkem

místostarosta Martin Buršík

PŘÍBRAM – Na konci března letošního roku první místostarosta a ekonom města Martin Buršík předložil zastupitelům zprávu o hospodaření za rok 2020. Z tohoto dokumentu, který srovnává plánovaný rozpočet a skutečný stav, čerpá následující článek. Obsahuje jak „tvrdá data“, tak komentáře k jednotlivým položkám.

Každý rozpočet, ten městský nevyjímaje, je odhadem toho, co se bude v následujícím roce odehrávat. Když jsme sestavovali rozpočet v roce 2019, netušili jsme, jak turbulentní bude rok 2020. Nakonec bylo třeba rozpočet upravit v některých pasážích, také jsme napjatě čekali, jak se k výpadkům příjmů měst postaví vláda a v neposlední řadě jsme spekulovali o budoucí ekonomické aktivitě firem i občanů. Následující řádky porovnávají plán a skutečný výsledek rozpočtu tak, aby si každý občan mohl učinit obrázek o tom, jak Příbram hospodařila.

Výrazný přebytek rozpočtu

Celková bilance městského rozpočtu v roce 2020 skončila v kladných číslech, a to navzdory tomu, že plán počítal s výrazným schodkem. Rozpočet pro rok 2020 byl schválen se schodkem 135 milionů korun, výsledkem je přebytek účtu ve výši 63 milionů korun. 

Komentář: Pokud srovnáme plán a reálný stav, činí rozdíl téměř 200 milionů korun. Na tomto výsledku se podepsalo několik věcí. Ze strany státu jsme nakonec čerpali příjmy, které nebyly očekávány. Současně se nám podařilo podstatně snížit některé provozní výdaje (např. platy a odvody městského úřadu, provozní výdaje Městské policie Příbram apod.). Další úspory jsme realizovali v oblasti kapitálových výdajů (investice) a prostředků na opravy nemovitého majetku. Zavedli jsme takzvaný Dynamický nákupní systém, vlivem něhož jsme dokázali uspořit výrazné finanční prostředky. Současně je třeba připustit, že ne všechny plánované investice a opravy byly realizovány, a to z důvodů způsobených pandemií covidu-19 nebo delším časem nutným na přípravu.

 

Schodek (−), přebytek (+) 2018 2019 R2020 S2020 S20 − R20
  25 85 −135 63 198

Pozn.: v milionech korun; R – rozpočet, S – skutečnost

 

Rekordní stav hotovosti

K 31. prosinci 2020 město Příbram disponovalo hotovostí ve výši 411 milionů korun. Rozpočet pro rok 2020 předpokládal, že na konci roku budeme evidovat hotovost ve výši 214 milionů korun. 

Komentář: Výrazný přebytek hotovosti ve výši 411 milionů korun svědčí o kontinuálně obezřetném způsobu vedení financí jak ze strany současné koalice, tak ze strany našich předchůdců od roku 2014. Dlouhodobě také vytváříme a držíme rezervu, protože nás čekají významné investiční akce (zejména rekonstrukce aquaparku). Současně se domníváme, že město má mít na svém účtu dostatek prostředků, aby realizace jakýchkoliv plánů a záměrů nebyla vždy podmíněna jen čerpáním bankovního úvěru. I při současných nízkých úrocích však peníze na účtech jen „neleží“. Snažíme se minimalizovat vlivy inflace, a to využíváním finančních produktů s nejvýhodnějším úročením. Jedná se však o konzervativní produkty spíše spořicího charakteru, město se nepouští do finančních investic.

 

Konečný stav hotovosti 2018 2019 R2020 S2020 S20 − R20
  251 341 214 411 197

Pozn.: v milionech korun; R – rozpočet, S – skutečnost

 

Příjmy města o desítky milionů vyšší

Na straně příjmů se nám podařilo vybrat vyšší částku, než byla v plánovaném rozpočtu. Zatímco bilance pro rok 2020 počítala s příjmy 888 milionů korun, skutečný stav odpovídá 919 milionům korun. Zaznamenali jsme tedy navýšení příjmů o 31 milionů korun. Pokud se podíváme na strukturu příjmů, byla následující: Přijaté transfery od státu a kraje se oproti plánovanému rozpočtu navýšily o 70 milionů korun (zde je zahrnut také jednorázový nenávratný příspěvek české vlády ve výši 41 milionů korun). Daňové příjmy byly 31 milionů za očekáváním plánovaného rozpočtu pro rok 2020. Nedaňové příjmy byly o jeden milion korun vyšší, kapitálové příjmy pak ve srovnání s plánovaným rozpočtem o 9 milionů korun nižší. 

Komentář: Rozdíly v plánovaných a skutečných příjmech mají svůj základ v obtížné predikovatelnosti příjmů rozpočtu během období pandemie, která měla a má výrazné dopady na ekonomickou aktivitu firem, občanů i města samotného. Proto jsme zaznamenali relativně velký propad daňových příjmů, který nebyl ve schváleném rozpočtu zohledněn. V součtu je potěšující, že plnění příjmové části rozpočtu dosáhlo 103,5 %.

 

Příjmy 2018 2019 R2020 S2020 S20 − R20
  Daňové příjmy 583 623 613 582 −31
  Nedaňové příjmy 81 87 121 122 1
  Kapitálové příjmy 6 48 20 11 −9
  Transfery / přijaté dotace neinvestiční 112 149 134 187 53
  Transfery / přijaté dotace investiční 29 35   17 17
Příjmy celkem 811 942 888 919 31

Pozn.: v milionech korun; R – rozpočet, S – skutečnost

Běžné výdaje města: méně na platy, více na MHD

Při pohledu na výdajovou stránku rozpočtu připomeňme nejdříve dvě základní čísla: Plánovaný rozpočet počítal s výdaji ve výši 1023 milionů korun, skutečný stav rozpočtu odpovídá výdajům ve výši 856 milionů korun. Oproti plánovaným výdajům se tedy podařilo ušetřit 167 milionů korun v době extrémní ekonomické nejistoty z důvodu pandemie covidu-19. 

Schválený rozpočet očekával výdaje ve výši 412 milionů korun, nakonec bylo vyčerpáno jen 408 milionů korun. Při bližším pohledu na běžné výdaje můžeme považovat za pozitivní zpomalení růstu platů a odvodů. Zatímco v roce 2018 bylo na platy a odvody městského úřadu vydáno 153 milionů korun, v roce 2019 to bylo 159 milionů korun, v loňském roce jsme dosáhli 163 milionů korun. Předpoklad byl přitom 173 milionů korun. 

Na dotace jsme plánovali 19 milionů korun, reálný stav je o tři miliony korun nižší. V této kategorii se městu daří dlouhodobě držet dotační výdaje „na uzdě“. V roce 2018 výdaje na dotace činily 20 milionů korun, v roce 2019 21 milionů korun, v loňském roce pak tedy 16 milionů korun.

Komentář: Nepotvrdilo se očekávání vyššího růstu platů a odvodů, což se nakonec velmi příznivě promítlo v reálné výši běžných výdajů. Propad v oblasti městské hromadné dopravy je třeba přičítat zejména pandemické situaci, kdy lidé méně cestovali, poklesly příjmy z přepravného a bylo třeba zvýšit dotaci pro udržení dopravní obslužnosti (v zájmu snížení nezbytných výdajů ale bylo během roku zavedeno omezení provozu veřejné dopravy). Potřeba zvýšeného úklidu a dezinfekce v souvislosti s onemocněním covid-19 pak vedly k růstu ostatních běžných výdajů.

 

Běžné výdaje bez oprav 2018 2019 R2020 S2020 S20 − R20
  Běžné výdaje          
  Platy a odvody 153 159 173 163 −10
  Dotace poskytované městem 20 21 19 16 −3
  Energie – voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva a pohonné hmoty 9 11 13 11 −2
  MHD – dotace na dopravní obslužnost 23 26 30 36 6
  Ostatní (nákup služeb a materiálu, provozní náklady atp.) 136 171 177 182 5
  Běžné výdaje celkem 341 388 412 409 -4
               

Pozn.: v milionech korun; R – rozpočet, S – skutečnost

Provozní příspěvky: Úspora na straně příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace sice meziročně čerpaly více prostředků z městského rozpočtu, nakonec to však bylo méně, než kolik předpokládal rozpočet na rok 2020. Provozní příspěvky městským organizacím reálně dosáhly 246 milionů korun, o pět milionů korun méně, než bylo schváleno. 

Komentář: Růst příspěvků pro městské organizace, který schválilo zastupitelstvo v rozpočtu pro rok 2020, souvisel především se zvýšením platů. Nakonec však nebyly vyčerpány všechny alokované prostředky. A to navzdory tomu, že některým organizacím se celoročně zásadně snížil příjem z prodeje jejich služeb.

 

Provozní příspěvky 2018 2019 R2020 S2020 S20 − R20
  Technické služby 85 92 95 93 −2
  Centrum sociálních a zdravotních služeb 30 30 39 29 −10
  Sportovní zařízení města 26 28 28 38 10
  Divadlo A. Dvořáka 27 30 33 29 −4
  Knihovna Jana Drdy 14 15 15 14 −1
  Galerie Františka Drtikola 3 3 3 3 0
  Školská zařízení 38 40 38 40 2
Provozní příspěvky celkem 223 238 251 246 5

Pozn.: v milionech korun; R – rozpočet, S – skutečnost

 

Investice i opravy levněji, pomáhá DNS

Kapitálové výdaje jsme plánovali ve výši 247 milionů korun, realita byla nakonec 117 milionů korun. Rovněž na opravy nemovitého majetku šlo ve skutečnosti méně prostředků, než bylo rozpočtováno, a to o přibližně 29 milionů korun. V době pandemie se podařilo realizovat 70 ze 100 rozpočtovaných projektů. 

Komentář: Nezastíráme, že se nám nepodařilo realizovat všechny projekty podle našich představ. Komplikuje nám to obtížný způsob přípravy staveb nebo rekonstrukcí, na který si stěžuje i soukromý sektor. Stejně tak se v mnoha případech čeká na vypsání dotací, jež pro městský rozpočet projekty zlevňují. V některých případech také musíme čekat na vypořádání námitek ve výběrových řízeních nebo kroky dalších subjektů (např. přeložky sítí). Převážná část roku 2020 byla také poznamenána pandemií a navazujícími restrikcemi. Výrazné částky v nevyčerpaných projektech pro rok 2020 představují alokace pro aquapark (projekt v přípravě) ve výši 50 milionů korun, výstavbu domova seniorů v Žežické ulici (začala v březnu 2021; vysoutěžená částka 31,5 milionu korun) nebo rozšíření parkovacích míst v ulici Gen. Kholla (výběrové řízení v polovině března letošního roku). 

Fakt, že jsme nevyčerpali všechny alokované prostředky, vypovídá také o tom, že projekty dokážeme soutěžit za lepších finančních podmínek, než je rozpočtováno. Příkladem může být čerstvý projekt výstavby kanalizace v Lazci, kterou jsme vysoutěžili za 69 milionů korun, zatímco předpokládaná hodnota se blížila 90 milionům korun. V této souvislosti stojí za zmínku DNS, který nově používáme také pro opravy a údržbu a díky němuž se zjednodušuje zadávání výběrových řízení. A podle všeho také snižuje částku za projekty.

 

  2018 2019 R2020 S2020 S20 − R20
Opravy nemovitého majetku 100 116 114 85 −29
Kapitálové výdaje 121 116 247 117 −130

Pozn.: v milionech korun; R – rozpočet, S – skutečnost

 

Správně zodpovědět otázky

Závěrem je třeba dodat, že loňskem „nic neskončilo“. I příprava rozpočtu pro rok 2021 se nesla na značné vlně nejistoty. Celkový stav hospodaření města bude velmi záležet na tom, jak rychle se podaří naočkovat nejohroženější části populace, zda virus bude nebezpečně mutovat, kdy vláda uvolní restriktivní opatření a jak se potom bude vyvíjet situace v nemocnicích. Jde o mnoho otázek, jejichž úspěšné, či neúspěšné „zodpovězení“ se zásadně promítne do fungování ekonomiky i hospodaření města, které i nadále zůstane obezřetné a do jisté míry konzervativní. 

Martin Buršík, místostarosta města Příbram

Komentáře