Rozpočet města pohledem Jana Poskočila člena finančního výboru

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme názor Jana Poskočila, člena finančního výboru za Českou pirátskou stranu na rozpočtový výhled a rozpočet města.

Na svém prosincovém jednání se finanční výbor (dále FV) zaobíral finální verzí rozpočtového výhledu a rozpočtem. U rozpočtového výhledu se jedná o finanční plán (aktuálně do roku 2025), kde lze předpokládat značnou variabilitu v plánovaných hodnotách. Přesto by ale hlavní očekávané trendy měly být správně zachyceny. Rozpočtový výhled byl projednáván i na předchozích jednání a hlavní výhrady se shodně opakovaly. Jednalo se zejména o provozní náklady města, které ve výhledu byly konstantní bez alespoň inflačního navýšení. Podobně byly plánovány, zde už s minimálním navyšováním, i příspěvky do příspěvkových organizací města. Zde v souvislosti epidemií COVID a omezením činnosti zejména u Sportovních zařízení města Příbram a Divadla A. Dvořáka Příbram je reálná obava z omezení vlastních příjmů těchto organizací a tím nutnosti i zvýšených příspěvků ze strany města. Další probíranou položkou byl i nárůst mzdových výdajů, který nebude určitě tak překotný, jako v minulých letech. Jeho nárůst bude podle názorů FV vyšší, než je očekáván.

Takto plánované výdaje mohou sice vypadat jako snaha o hledání úspor a racionalizaci. Jakoukoliv takovou snahu FV vždy podporoval. Praktická zkušenost je ale jiná. Jsme v půlce volebního období současného vedení města a pokud již zásadní úspory ve výše uvedených oblastech neproběhly, lze je těžko očekávat.

Všechny tyto výdaje, pokud by se každoročně navyšovaly odpovídajícím tempem, na konci sledovaného období v rozpočtovém výhledu sníží finanční prostředky o několik desítek miliónů Kč.

Hodnoty kapitálových výdajů byly dle pohledu FV naopak značně nadhodnocené. Například plánovaná částka investic pro rok 2021 ve výši 260 mil. Kč je skokově vyšší oproti hodnotám, které byly kdy v minulosti proinvestovány. Podobné hodnoty jsou plánovány pro další roky, i když zde se již počítá s výdaji na rekonstrukci bazénu.

Položkou, která byla komentována v usnesení FV byly i daňové příjmy. Ty byly, i vzhledem současné situaci (epidemie COVID), plánovány na nižší úrovni. To bylo poněkud nešťastně v usnesení FV zakomponováno mezi výhrady, ale v podstatě to bylo zmíněno jako vnímaná rezerva.

Dostatečné zhodnocení situace navíc komplikovalo aktuální schvalování podoby vládního daňového balíčku. Celkově lze přes podhodnocení zmíněných výdajů města na druhou stranu vidět rezervy v plánovaných investičních výdajích, kdy skutečné hodnoty budou nižší a v daňových příjmech. Po zhodnocení všech těchto skutečností došel většinově FV k závěru, že lze rámec rozpočtového výhledu akceptovat. To znamená, že v rámci plánovaného období neočekává FV zásadní finanční problémy města.

Krátce lze zmínit, že v podobném duchu se následně vedla i debata ohledně rozpočtu města Příbram na rok 2021, který z daného výhledu vychází, s podobnými závěry. Podrobnější debata se v tomto případě vedla zejména k výdajové stránce rozpočtu ke konkrétním výdajům, což bylo zaznamenáno pro zastupitele v zápise z jednání FV.

Ing. Jan Poskočil, člen finančního výboru za Pirátskou stranu

Komentáře