Participativní rozpočet Středočeského kraje bude ve výši 50 milionů korun.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Nejen města a obce, ale i Středočeský kraj se připojuje k tak trochu „módní vlně“ participativních rozpočtů, kdy o části veřejných finančních prostředků rozhoduje sama veřejnost.

Finanční prostředky kraje budou v rámci Participativního rozpočtu poskytovány na projekty vybrané přímo občany, zejména pak na projekty v oblasti výsadby zeleně, bezpečnosti chodců, podpory sboru dobrovolných hasičů, opatření proti suchu, projekty zaměřené na občanskou vybavenost ve spolupráci s obcemi, že občané budou moci sami navrhovat konkrétní projekty. „Participativní rozpočet patří k našim důležitým projektům. Dokáže zapojit aktivní občany do dění ve Středočeském kraji a umožní nasměrovat finance tam, kde je to podle lidí třeba. Je to významný prvek demokratického rozhodování a aktivního občanství, cesta budování důvěry mezi veřejností a volenými zástupci. Výsledky hlasování budou pro nás závazné,“ zopakovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), iniciátorka tohoto způsobu zapojení občanů do rozhodování o využití krajského rozpočtu.

Zásady Participativního rozpočtu definují základní procesy kde, kdy, co, jak a kdo bude do rozhodování vstupovat a jakým způsobem. Jak upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011), projekty podle nově stanovených zásad musí sloužit veřejnému zájmu a nadpoloviční většinu rozpočtu každého projektu, který se uchází o podporu, musejí tvořit investiční náklady. „Hlasování bude probíhat na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností a v každém obvodu se dělí do tří velikostních kategorií obcí, a sice do 500 obyvatel, 501-3000 obyvatel a nad 3000 obyvatel. Rozhoduje přitom počet k 1. 1. běžného roku, v němž byla výzva vyhlášena,“ doplnil Kovács. V zásadách, jak zdůraznil, jsou uvedeny fáze celého procesu od vyhlášení výzvy až po informování veřejnosti o stavu provádění a konečné vyhodnocení.

„Projekty do zásobníku projektů budou moci podle zásad navrhovat občané, příspěvkové a jiné organizace založené Středočeským krajem, obce se sídlem na území kraje, neziskové právnické osoby jako jsou například církve, odbory, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné spolky, přičemž každý obyvatel může navrhovat až dva projekty,“ dodal náměstek Gabriel Kovács. Projekty budou muset splňovat podmínku, že jejich provedení musí být zahájeno nejpozději do 12 měsíců od vyhlášení výsledků, provedení musí být ukončeno nejpozději do 30 měsíců od vyhlášení výsledků a projekt musí být proveden na majetku kraje, či obcí a jimi zřizované právnické organizace.

Návrh projektu bude moci být podán dvěma způsoby:

Papírovou formou poštou nebo osobně na podatelnu krajského úřadu
On-line na webových stránkách krajského úřadu

Všechny uskutečnitelné projekty budou po jejich věcné kontrole představeny na veřejných setkáních v jednotlivých kontaktních místech. Cílem bude umožnit veřejnou diskusi nad jednotlivými návrhy projektů mezi navrhovateli navzájem a občany. Hlasování a výběr projektů bude probíhat tak, že ke hlasování dojde čtyři dny po zveřejnění posledního uskutečnitelného projektu na webových stránkách a skončilo nejméně sedmám kalendářním dnem po posledním veřejném setkání. Hlasování bude probíhat v elektronické podobě a prostřednictvím papírových formulářů. Výsledek hlasování bude zveřejněn.

zdroj: Středočeský kraj

Komentáře