Otevřený dopis hejtmance, krajským radním i dalším politikům vyzývá k dialogu ohledně možného sloučení příbramských gymnázií

Budova Gymnázia a ZŠ pod Svatou Horou.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM/DOBŘÍŠ – Do redakce nám přišel otevřený dopis zaslaný hejtmance Středočeského kraje, krajským radním, krajským zastupitelům, starostovi města Příbram, řediteli Gymnázia pod Svatou Horou, senátorovi za Příbramsko, Školské radě Gymnázia pod Svatou Horou v Příbrami, médiím, politikům působícím v regionu. Níže přinášíme jeho plné znění.

Ve druhé polovině ledna 2021, po jednání pana Milana Váchy, radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu, s řediteli obou příbramských gymnázií, vyšlo najevo, že se Středočeský kraj rozhodl zrušit Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami.

Jako jedni z rodičů, jejichž děti na tomto gymnáziu studují, vyjadřujeme silné znepokojení uvedeným záměrem Středočeského kraje. Považujeme započatý proces za škodlivý pro studenty, učitele i rodiče, protože povede ke snížení nabídky různorodého vzdělávání na Příbramsku a v důsledku ke snížení jeho kvality. Žáci, jejich rodiče i učitelé mají právo si vybrat typ školy, který jim vyhovuje (vzdělávacím programem, atmosférou školy, způsobem komunikace atd.) a ekonomické důvody nesmí být jediným kritériem, jak na vzdělávání pohlížet.

Připravované rozhodnutí Středočeského kraje je v rozporu s proklamací, kterou uvádí na svých webových stránkách: „Velkým úkolem je celospolečenská diskuse o dalším vývoji školství v regionu, která musí vycházet z důvěry a vzájemné úcty mezi všemi učiteli, ze vzájemné důvěry a přátelství mezi učiteli a žáky, ze vzájemné důvěry a úcty mezi učiteli a rodiči i ostatní veřejností.“ V materiálu Návrh optimalizace sítě středních škol zřizovaných Středočeským krajem se lze také dočíst: „V současném světě je na vše pohlíženo zejména z pohledu ekonomiky, což u některých oblastí zkresluje podstatnou část reality. Učení a vzdělávací systém je z podstaty takovou oblastí.

Chtěli jsme se dozvědět více informací z oficiálního zdroje, ale na webu Středočeského kraje se nám nepodařilo o „optimalizaci“ příbramských gymnázií najít žádné materiály. Až z médií jsme zjistili, že byla zřízena komise a že záměr zrušit Gymnázium pod Svatou Horou vychází z jejího zjištění. Vzhledem k situaci považujeme zřízení optimalizační komise a její závěry za netransparentní, což je při současném politickém složení reprezentace kraje zarážející.

Žádáme Vás o vyjádření k následujícím otázkám:

  1. a) Jaká kritéria optimalizační komise pro posuzování a rozhodování zvolila? V jakém složení komise pracuje?
  2. b) Proč proběhlo jednání o sloučení škol v době příprav přijímacích zkoušek, když je zcela logické, že nejistota zachování Gymnázia pod Svatou Horou tuto školu poškozuje? Vzhledem ke konstatování, že případné sloučení je „dlouhodobý proces“, působí načasování akce účelově i přes ujištění, že jednání o sloučení nemá vliv na přijímací řízení. Procesně ne, fakticky ano, zvláště poté, co bylo zveřejněno stanovisko radního Váchy, v němž odmítá možnost o záměru diskutovat: „Neuvažujeme o přehodnocení optimalizace.
  3. c) Proč se optimalizační komise a také zástupci Středočeského kraje nezajímali o reflexi výuky na obou příbramských gymnáziích (žáci, učitelé, rodiče)? Existence školy totiž není jen účetní položka, ale má v regionu vždy společenský přesah, jehož význam se ze statistik zjistit nedá. Proč k jednání zástupců Středočeského kraje s ředitelem Gymnázia pod Svatou Horou nebyli přizváni zástupci Školské rady?
  4. d) Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, kdo a kdy o tom bude rozhodovat? Bude předložen i oponentní posudek?
  5. e) Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, je zajištěna dostatečná kapacita školní jídelny, dostatečná kapacita tělocvičen, dostatečná kapacita odborných učeben a dostatečná kapacita pro dělení tříd (výuka jazyků, seminářů apod.) „sjednoceného“ gymnázia?
  6. f) Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, je zajištěno personální pokrytí výuky „sjednoceného“ gymnázia? Vzniknou-li sloučením gymnázií nadbytečná pedagogická i nepedagogická místa, jak bude Středočeský kraj řešit jejich zánik?
  7. g) Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, jak je zajištěno, aby žáci „sjednoceného“ gymnázia dostudovali podle „svých“ školních vzdělávacích programů?
  8. h) Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, je součástí těchto plánů také snížení celkové kapacity gymnaziálního vzdělávání v Příbrami, tedy snížení dostupnosti tohoto typu středoškolského vzdělání?
  9. i) V minulosti lze nalézt řadu příkladů dokladujících, že sloučením dvou institucí dochází k poklesu kvality. Případným sloučením dvou příbramských gymnázií se navíc sníží nabídka možného středoškolského vzdělání. Obě gymnázia v současnosti nabízejí odlišný studijní program a odlišné prostředí. Pro Gymnázium pod Svatou Horou se žáci rozhodli většinou kvůli jazykovému zaměření školy a také proto, že jim vyhovuje menší škola. Možnost volby mezi dvěma typy gymnázia v Příbrami dává možnost studovat takovou školu širšímu spektru žáků. Omezením volby se zvyšuje riziko, že žáci sloučeného gymnázia budou ve větší míře ohroženi neúspěchem, nebo zvolí školu mimo region. Řešily se při jednáních optimalizační komise i rizikové faktory uvažovaného sloučení?
  10. j) Ukazuje se, že ekonomické hledisko je možná jediným faktorem, podle kterého se Středočeský kraj rozhoduje, protože o Gymnázium pod Svatou Horou mají žáci trvalý zájem (důkazem je naplněnost školy), tato škola má stabilní pedagogický sbor a poskytuje kvalitní vzdělávání. Jaké jsou skutečné důvody navrhované optimalizace? Probíhá fáze „zjišťovací“, nebo je již rozhodnuto?

Návrh na sloučení příbramských gymnázií jde proti tezi moderní liberální demokratické společnosti. Radním Váchou uváděný důvod optimalizace – zásadní nerovnováha v nabídce středoškolského vzdělávání spočívající ve velkém počtu míst na gymnáziích na Příbramsku, čímž se deformuje přístup ke vzdělávání – zní jako heslo z dob socialismu a v souvislostech je možné vidět snahu zaplnit školy, o které děti (a jejich rodiče) nemají zájem. O budoucnosti dětí nebudou rozhodovat možnosti, ale kvóty stanovené úředníky. Zatímco širší nabídku možností studia považuje radní Vácha (a Středočeský kraj) za „deformující“, ve zrušení školy určitého typu spatřuje „zvýšení kvality vzdělávací soustavy“. Není naopak možnost svobodného výběru školy na Příbramsku (díky dostatečným kapacitám a široké nabídce) výhodou?

Optimalizační komise měla zjistit, že v „příbramském regionu“ převyšuje nabídka gymnaziálního vzdělávání středočeský průměr. Odhlédneme-li od statisticky velmi zavádějícího ukazatele „průměr“ (nezohledňuje celou řadu číselně měřitelných i neměřitelných aspektů zkoumané veličiny), lze z dostupných údajů o kapacitě škol gymnaziálního typu vyvodit, že v rámci okresů Středočeského kraje je nabídka gymnaziálního vzdělávání v některých okresech dokonce vyšší než v okrese Příbram (navíc by bylo vhodné posuzovat i regionální zvláštnosti – např. určitou izolovanost Sedlčanska, využívání dobříšského gymnázia žáky z okresu Praha-západ) a taková nabídka je v rámci srovnatelných měst České republiky podobná. Vypadá to, že se Středočeský kraj v rámci „optimalizace“ vydal nejsnadnější cestou – mezi všemi bývalými okresními městy kraje nalezl nejmenší se dvěma gymnázii a rozhodl, že jedno zruší.

Pokusili jsme se shrnout své pochybnosti o transparentnosti a zásadní pochybnosti o smysluplnosti připravovaného sloučení příbramských gymnázií. V postoji Středočeského kraje bohužel vnímáme netransparentnost, nekompetentnost (skrytá jednání s nejasnými motivy, cíli a závěry) a také neochotu či obavy diskutovat (z jednání byly vynechány dva podstatné články školské soustavy – žáci a jejich rodiče).

Žádáme Středočeský kraj, aby na všechny vyslovené otázky poskytl odpověď.

Vyzýváme Středočeský kraj, zvolené radní a krajské zastupitele, aby ve věci „optimalizace příbramského gymnaziálního školství“ jasně a průkazně informovali o důvodech, které k takovému konání vedou, aby informovali o kritériích, na jejichž základě se rozhoduje, a aby pečlivě zvážili veškeré důsledky, které by takové rozhodnutí mohlo přinést.

 

Kateřina Šafránková, Pavel Miškovský , Za Poštou 1045, Dobříš

Komentáře