Odpoledne se poprvé po prázdninách sejdou zastupitelé, na programu je přes 40 bodů

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Po dvou měsíční letní pauze se dnes odpoledne opět sejdou příbramští zastupitelé. Na programu jednání mají úctyhodných 45 bodů. Dá se očekávat, že dnešní jednání bude dlouhé a dost možná i bouřlivé.

Celkem třináct bodů z navrženého programu se týká oblasti poskytování dotací a grantů pro příští rok. Jednat se také bude o druhém kole poskytování půjček z Fondu oprav a modernizace, nebo o podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy.

Mezi ty body, u kterých se dá očekávat širší či bouřlivější diskuze jsou jednak návrh nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2018 a pak bod týkající se návrhu na uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram a.s. a návrh na zrušení společnosti THERMO Příbram a.s. s likvidací.

Zářijové zasedání příbramského zastupitelstva začne dnes v 16 hodin odpoledne v budově bývalého ředitelství Rudných dolů a bude opět přenášené on-line na internetu.

Program:

 1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů, b) Schválení programu jednání, c) Informace rady města
 2. Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram a.s. a návrh na zrušení společnosti THERMO Příbram a.s. s likvidací
 3. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2016
 4. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2018
 5. Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy
 6. Změny rozpočtu – rozpočtová opatření
 7. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2016
 8. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016
 9. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2016
 10. II. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace
 11. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast dobrovolní hasiči
 12. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast životní prostředí
 13. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast sociální
 14. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast zdravotnictví
 15. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram
 16. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Reprezentant ČR
 17. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Jednorázové sportovní akce
 18. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Činnost sportovních organizací
 19. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Vrcholový sport
 20. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce
 21. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Výchova a vzdělávání
 22. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Kulturní aktivity
 23. Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Památky místního významu
 24. Žádost o dotaci – SK Aerobic Oxygen Příbram
 25. Žádost o individuální dotaci – Dvořákovo Příbramsko, z.ú.
 26. Žádost o schválení bezúplatného převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací – školních jídelen
 27. Návrh na schválení zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem na projekt realizovaný pod názvem B. j. 23 PB – KODUS Příbram
 28. Posouzení záměru prodeje budov v majetku města
 29. Výkup pozemků v katastrálním území Příbram
 30. Prodej části části pozemku p. č. 467/11 o výměře 3 m2 z celkové výměry 102 m2 a části části pozemku p. č. 467/29 o výměře 2 m2 z celkové výměry 60 m2 vše v katastrálním území Příbram
 31. Žádost o prodej pozemku p. č. 916 v katastrálním území Příbram
 32. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003
 33. Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 2642/2 v k. ú. Příbram
 34. Výkup id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory
 35. Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 320/6 v katastrálním území Březové Hory
 36. Návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 8/1 v k. ú. Brod u Příbramě se zřízením věcného břemene cesty
 37. Žádost o prodej pozemků p. č. 465/4, p. č. 466/4, p. č. 466/5 a části pozemku p. č. 467/7, vše v k. ú. Trhové Dušníky
 38. Žádost o prodej části pozemku p. č. 49/7 v k. ú. Zdaboř
 39. Žádost o prodej pozemku p. č. 172/2 v k. ú. Žežice
 40. Výkup pozemků p. č. 2236/1, p. č. 2237, p. č. 2238/1, p. č. 2238/2, p. č. 2239/1, p. č. 2239/2 vše v katastrálním území Příbram
 41. Výkup pozemku p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992 a p. č. st. 2338 vše v katastrálním území Březové Hory
 42. Záměr prodeje části pozemku p. č. 4501/73 nebo části pozemku p. č. 4505/109 nebo jedné ze dvou částí pozemku p. č. 4505/1, všechny v katastrálním území Příbram
 43. Smírné řešení ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti
 44. Různé
 45. Diskuse, interpelace, závěr

Komentáře