Kraj dá do kultury a cestovního ruchu přes 60 milionů korun

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí mohou nyní žádat Středočeský kraj o finanční podporu na své akce. Na podporu kultury a cestovního ruchu vyčlenil Středočeský kraj celkem 64,5 milionu korun.

Žádosti o dotace ze Středočeských fondů kultury a cestovního ruchu na rok 2022 je možné podávat od 9. prosince do 3. ledna. Žádat o podporu je možné na obnovu památek, na vybavení knihoven, na kulturní akce či publikace, stejně jako na významné kulturní, společenské a sportovní akce přispívající k rozvoji cestovního ruchu.

Do Fondu kultury a obnovy památek vyčlenil Kraj finanční prostředky v celkové výši 53 milionů korun. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda k tomu uvádí: „Po letech nejistoty, nabízíme finanční prostředky v předstihu. Obce, knihovny, fyzické, či právnické osoby, organizátoři kulturních akcí, ti všichni mohou žádat celkem z 8 programů, které Kraj připravil na podporu kultury či cestovního ruchu. Věřím, že po minulých letech nejistoty to bude vítaná pomoc, která pomůže rozšířit nabídku kulturních akcí.“ Předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová ho dodává: „Každý přihlášený projekt hodnotí komise na základě bodových kritérií, která jsou všem žadatelům známá předem již při vyhlášení programu. Naším cílem je umožnit co nejširšímu okruhu žadatelů přístup ke krajské finanční podpoře.“

Středočeský Fond cestovního ruchu disponuje celkem 11,5 miliony korun. „Chceme podpořit zejména velké akce, s nadregionálním významem, které budou návštěvníky motivovat k vícedennímu pobytu,“ upřesňuje radní Švenda.  U těchto projektů nebude hodnocený jejich přínos v oblasti kultury, ale přínos pro cestovní ruch. Podporu tak mohou získat ty projekty, které mají potenciál přivést do regionu turisty ve velkém.

O finanční podporu z fondu mohou žádat pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí s návštěvností minimálně 1000 osob, s nadregionálním významem a s prokazatelným dopadem na cestovní ruch. Půjde tedy zejména o festivaly, nejrůznější slavnosti či rekonstrukce historických událostí. Šanci dostanou také například významné mezinárodní akce, soutěže, či akce propagující tradiční lidovou kulturu. ZDE najdete podrobnější informace.

Přehled jednotlivých programů:

Program na podporu knihoven je určen na vybavení knihoven pro práci s veřejností, databázové systémy, výpočetní či audiovizuální techniku nebo na pořízení sady S knížkou do života a služby externích odborníků pro vzdělávání rodičů. Maximální možná výše dotace: u vybavenosti knihoven 70 000 Kč, u podpory S knížkou do života 15 000 Kč.

Program na podporu kultury na jedinečné, tradiční a nadlokální kulturní akce v oblasti živé kultury, výstav, tradiční lidové kultury, letních kin, výtvarného umění, není určený pro akce komerčního charakteru. Maximálně mohou zájemci obdržet dotaci ve výši 100 tisíc korun.

Program na podporu kulturních a společenských akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu je určený na akce neinvestičního charakteru, které splňují některé z následujících kritérií: jedinečnost akce, prokazatelný dopad na cestovní ruch, akce s návštěvností minimálně 1000 osob, nadregionální význam akce. Jedná se zejména o festivaly, slavnosti, rekonstrukce historických událostí, oslavy, významné mezinárodní akce, soutěže, tradiční akce, akce propagující tradiční lidovou kulturu. Žádat mohou organizátoři těch akcí, které prokazatelně generují cestovní ruch. Maximální možná výše dotace je 500 tisíc korun.

Program na podporu významných výročí je určený na jedinečné, tradiční a nadlokální akce nekomerčního charakteru. Zejména se jedná o historické slavnosti, připomenutí významných výročí a bitev mající oporu v historických pramenech. Maximální možná výše dotace v rámci tohoto programu je 100 tisíc korun.

Program na podporu činnosti mohou využít výhradně právnické osoby se sídlem na území Středočeského kraje s právní formou: zapsaný spolek, zapsaný ústav, nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost zapsaná ve Veřejném rejstříku, které k datu podání žádosti o dotaci existuje nejméně 1 rok a jejíž převážná činnost je v oblasti kultury a objekt, se kterým je spojena její pravidelná celoroční činnost, se nachází na území Středočeského kraje Žádosti se mohou podávat na úhradu nákladů neinvestičního charakteru spojených s celoročními aktivitami organizace v oblasti kultury, jako je např. propagace organizace (vydávání tiskovin, správa nebo tvorba webových stránek), nájem prostor k pravidelné celoroční činnosti, náklady na energie spojené s nájmem nebo výpůjčkou prostor pro pravidelnou celoroční činnost v objektu na území Středočeského kraje, odbornou a metodickou pomoc. Maximální možná výše dotace je v tomto případě 100 tisíc korun.

Program na podporu publikační činnosti, audiovizuálních projektů a nových médií na jedinečné a nekomerční projekty s přímou vazbou ke Středočeskému kraji. Zájemci mohou žádat maximálně o dotaci ve výši 100 tisíc korun.

Program na podporu obnovy památek včetně zpracování stavebně historického průzkumu, dendrochronologického průzkumu, stratigrafie, digitálního zaměření kulturních památek a také například na restaurování či průzkum biotického napadení včetně restaurátorského průzkumu. Maximální možná výše dotace je v rámci tohoto programu 300 tisíc korun.

Program na podporu obnovy památek určených ke společenskému využití. Z tohoto programu je možné čerpat finanční prostředky například na obnovu nemovitých kulturních památek, s výjimkou drobných objektů v krajině jako jsou sochy, smírčí kříže, boží muka atp. Projekty musí splňovat alespoň některé z následujících kritérií, jimiž jsou využití objektu pro spolkový a společenský život regionu a dostupnost objektu pro nejširší veřejnost.  Maximální možná výše dotace je pro tento program 4 000 miliony korun.

Podrobnější informace o programech najdete ZDE.

Komentáře