Dobříš nesouhlasí s půlmilionovou pokutou od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Dobříšská radnice.

DOBŘÍŠ – Koncem dubna udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) městu pokutu ve výši 500 000 Kč za nedodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle rozhodnutí se Dobříš dopustila přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 b., o zadávání veřejných zakázek, tím, že objednávala u spol. DOKAS Dobříš, s.r.o. služby na odvoz odpadu napřímo, místo aby je soutěžila jako veřejnou zakázku.

Podkladem pro rozhodnutí je smlouva na zajištění nakládání s komunálními odpady uzavřená 29. prosince 2017, ve znění dodatku č. 1 z 19.12.2018 a dodatku č. 2 z 25.6.2019 mezi městem a společností DOKAS.

Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje dle § 11 zadávání zakázek „napřímo“ bez soutěže v situaci, kdy dodavatel (tedy DOKAS) vykonává pro město více než 80% činností a zároveň je městem vlastněn.

Smlouvu mezi městem a firmou DOKAS smlouvu uzavřel tehdejší starosta Stanislav Vacek a tehdejší jednatel společnosti Jan Marek. Smlouva je podepsána na dobu neurčitou a její dodatky z let 2018 a 2019 upřesňují detaily jako je frekvence svozů, ceny apod. Smlouva byla před podpisem schválena radou města 19. prosince 2017.

Pro posuzování 80% obratového kritéria se dle § 12 odst. 2 zákona bere souhrn za tři účetní období. Smlouva byla uzavřena v roce 2017, ÚOHS tak zkoumal plnění obratového kritéria v letech 2014, 2015 a 2016. Tehdejší vedení města si bylo vědomo požadavku zákona. Proto pracovalo v druhé polovině roku 2017 na detailech restrukturalizace DOKAS tak, aby podmínka 80% obratu ze zakázek města byla plněna. Strategický dokument schválila rada města na schůzi 9. ledna 2018 a uložila úkoly jednateli DOKAS. Úřad pro hospodářskou soutěž však při svém zkoumání došel k názoru, že k dostatečné reorganizaci nedošlo.

Pro zajištění zakázek z města ve výši více jak 80% mohlo město buď navýšit objem smluv a objednávek u DOKAS, nebo společnost musela snížit své činnosti pro jiné subjekty. V tomto směru se jedná především o svoz odpadu pro okolní obce. Rady města pod vedením starosty Stanislava Vacka a později starostky Jany Vlnasové jednatele DOKAS opakovaně vyzývaly, aby omezil služby pro jiné subjekty a zajistil tak fungování městské společnosti v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Nedostatečná aktivita jednatele Marka v této oblasti byla jedním z důvodů k vypsání výběrového řízení a jmenování nového jednatel DOKAS v dubnu letošního roku. Nový jednatel Adam Šauer pracuje na restrukturalizaci společnosti tak, aby byly plněny podmínky obratového kritéria a 80% činností bylo vykonáváno pro město. Zajištění činností v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek je také jedním z hlavních úkolů nového jednatele DOKAS stanovených v jeho manažerské smlouvě. Stejně tak na návrh rady města schválilo zastupitelstvo města 25. června letošního roku změnu zakladatelské listiny společnosti, která nově obsahuje ustanovení o veřejnoprávní službě společnosti, tedy uspokojování veřejného zájmu na provozování služeb v oblasti péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů města Dobříše a občanů obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš.

Současný starosta Pavel Svoboda k tomuto řekl: „Město Dobříš dne 12. května letošního roku podalo proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, kde jsme se na devíti stránkách snažili vysvětlit argumenty proti udělení pokuty. Předseda Úřadu 13 července potvrdil rozhodnutí 1. stupně. Udělení pokuty je tedy pravomocné a město Dobříš ji musí do 13. září včetně poplatku za vedení správního řízení ve výši 1 000 Kč uhradit. V současné době zvažujeme podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně.“

Na tento problém pak reagoval také bývalý starosta Stanislav Vacek: „Se stanoviskem města k udělené pokutě se zcela ztotožňuji. Rozhodně souhlasím s tím, aby se město bránilo a žalobu u Krajského soudu v Brně podalo.“

zdroj: město Dobříš

Komentáře