Architekt Ondřejek reaguje na starostovo vyjádření k parkovacímu domu

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Architekt Filip Ondřejek ze společnosti  Stafer reaguje na vyjádření starosty Příbrami „Vyjádření starosty města Jana Konvalinky k mediálním sdělením ohledně parkovacího domu“.

Pane starosto, ve svém vyjádření uvádíte několik nepravdivých informací, na které musím za společnost Stafer reagovat. V roce 2017 Město Příbram zadalo parkovací dům s výškově posunutými půlpatry spojenými polorampami. Zvolené řešení splnilo požadavky příslušných norem na sklon ramp i na velikost kolmých parkovacích stání o rozměrech šíře 2,5 * délka 5 metrů.

Tento návrh prošel veřejným projednáním za účasti zástupců města Příbram, odboru investic a odborné i laické veřejnosti s kladným ohlasem. Společnost Stafer vypracovala a odevzdala dokumentaci pro stavební řízení, projekt získal všechna potřebná souhlasná stanoviska a bylo vydáno stavební povolení.

Dokumentace byla všemi zúčastněnými prověřena a městem Příbram bez výhrad přijata. Následné soudní spory mezi zadavatelem a zhotovitelem se netýkaly technického řešení. V roce 2021 se město Příbram rozhodlo stavbu realizovat a v rámci soutěže design and build jednalo se společností Metrostav.

Tento uchazeč o zakázku jednal i se společností Stafer o dopracování dokumentace pro provedení stavby vč. splnění nových požadavků zadavatele. Metrostav prověřoval výhrady zadavatele k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a tu zadal posoudit nezávislým odborníkům specialistům na parkovací domy z VUT Brno. Bylo potvrzeno, že dokumentace včetně poloramp a jejich sklonů splňuje požadavky na stavby. Což společnost Metrostav společnosti Stafer písemně potvrdila.

Jiné řešení odlišné od původního zadání si prosadilo město ještě před podpisem samotné smlouvy o dílo. Město Příbram i společnost Metrostav tedy ještě před podpisem smlouvy věděly o změnách zadání a změnách požadavků zadavatele na parkovací dům.

Společnost Metrostav tedy staví parkovací dům podle jiného zadání a podle jiné projektové dokumentace vypracované jinou projektovou kanceláří. Tato jiná dokumentace ale neobsahuje větší parkovací stání, když základní kolmé stání je stejné délky 5 m.

Správnost této dokumentace a řešení parkovacího domu neměla možnost posoudit odborná ani laická veřejnost, protože jste dokumentaci dosud nezveřejnili.

Stavba parkovacího domu není prováděna podle dokumentace vypracované kanceláří Stafer a ani žádné obchodní soudní spory nemohly ovlivnit realizaci stavby parkovacího domu. Proto ve svých vyjádřeních laskavě neodvádějte pozornost od problémů s realizací stavby směrem k projektové dokumentaci, kterou jste pro stavbu nepoužili a nemá žádnou souvislost s Vámi odsouhlaseným navýšením ceny stavby.

Žádám, abyste se nadále na společnost Stafer v této kauze nevymlouval. Místo odvádění pozornosti ke sporům vyřešeným smírem mezi spolelečností Stafer a městem Příbram by bylo vhodné, abyste z pozice starosty zajistil řádnou realizaci stavby podle zadávací dokumentace k veřejné soutěži a uzavřené smlouvy.

Filip Ondřejek

Komentáře