Zastupitele dnes čeká zřejmě jedno z nejkratších zastupitelstev

PŘÍBRAM – Dnes v 16 hodin se opět sejdou příbramští zastupitelé. Na programu mají pouhých 15 bodů a tak by dnešní jednání mohlo být jedno z nejkratších v historii.

Převážná většina bodů se týká prodeje bytů nebo pozemků. Dále pak se zastupitelé mají zabývat návrhy zařizovacích listin jednotek dobrovolných hasičů, zastupováním starosty města v jeho nepřítomnosti, nebo přehledem účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí loňského roku.  Dá se tak předpokládat, že pokud se neodehraje bouřlivá diskuze některého z těchto bodů či na samotný závěr zasedání, mohlo by jednání zastupitelstva skončit v rekordním čase.

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram
3) Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykovává funkci
4) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016
5) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení
6) Žádost o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301
7) Žádost o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222
8) Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky
9) Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec
10) Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou
11) Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2  655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú.  Příbram
12) Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram
13) Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram
14) Různé
15) Diskuse, interpelace, závěr  

Komentáře