Vladimír Král: Šance pro spravedlivé odměňování členů komisí a výborů

Vladimír Král.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Na nadcházejícím zasedání zastupitelstva 18. května se bude kromě budoucnosti aquaparku, dopadů epidemie na rozpočet města nebo obsazení míst ve finančním výboru jednat také o dvou materiálech, jejichž vznik iniciovala Šance pro Příbram.

Prvním z nich je záměr sjednotit odměňování členů a nečlenů zastupitelstva za činnost v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města. V současnosti má člen zastupitelstva, který je zároveň členem komise nebo výboru, za činnost v komisi či výboru nárok na odměnu 1 712 Kč měsíčně nad rámec zastupitelské odměny, v případě předsedy komise nebo výboru se jedná o příplatek 2 568 Kč měsíčně.

Na druhou stranu osoby v komisích a výborech, které zastupiteli nejsou, nemají nárok na odměnu žádnou. Šance pro Příbram se domnívá, že práce ve výborech a komisích ze strany nečlenů zastupitelstva je stejně jednoduchá či náročná jako v případě práce členů zastupitelstva v těchto výborech a komisích. Proto považujeme za férové, aby všichni dostávali totožnou odměnu.

Návrh předložený Radou bohužel počítá jen se zavedením odměn pro nezastupitele – předsedy komisí. Jde o krok správným směrem, ale tato změna by se týkala jen 3 osob z celkového počtu 122 nezastupitelů, kteří pro město a občany v komisích a výborech pracují. Pro ostatní (řadové členy komisí a výborů a předsedy a členy osadních výborů) by se nic nezměnilo.

Šance pro Příbram si je vědoma toho, že opatření může představovat určité zvýšení administrativy. Ovšem spravedlivé odměňování – bez rozlišování zastupitele a nezastupitele – funguje v řadě jiných měst. Jistě by tedy bylo proveditelné i v Příbrami. (Dle mého názoru by nedošlo k zásadní změně ani z hlediska zpracování osobních údajů, neboť jména, adresy a další údaje o členech výborů a komisí už úřad stejně eviduje v souvislosti s jejich členstvím.)

Domnívám se, že administrativní stránka nepředstavuje dostatečný důvod pro to, aby (příklad) zastupitel Michal dostal za působení v komisi zaplaceno, zatímco nezastupitel Petr nikoli.

Zároveň by toto opatření nemuselo znamenat zásadní dopad na městskou pokladnu. Nepožadujeme odměny výrazné (může se jednat o sumu nižší než 500 Kč měsíčně dle materiálu Rady). Stačí symbolická částka – symbolické gesto, že město si cení práce všech jednotlivých členů komisí a výborů stejně.

Kromě jiných možností financování lze prostředky získat přerozdělením souhrnné částky, která je momentálně vyplácena za funkce ve výborech a komisích členům zastupitelstva. Další variantou je navázat vyplácení odměn členů výborů a komisí na účast – nikoli paušálně za každý měsíc trvání funkce.

Druhým návrhem Šance je snížení odměn zastupitelů. Navrhujeme snížení o 25 procent. Tento návrh reaguje na ekonomické dopady opatření kvůli epidemii koronaviru. Panují otazníky nad letošními příjmy rozpočtu, snižují se výdaje určené ve prospěch městského úřadu a ve prospěch občanů, některé záměry a akce již byly zrušeny či odloženy – a pak bychom se měli uskromnit i my sami.

Mgr. Vladimír Král,

zastupitel za Šanci pro Příbram

Komentáře