Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z listopadového zastupitelstva.

Listopadové zastupitelstvo se na vrcholu epidemie opět konalo v kulturním domě. Starostu také navštívil covid, tak jednání řídil místostarosta Martin Buršík. V sále byla zima, řada přítomných seděla v bundách. Zastupitelé tak „oslavili“ vstup do druhé poloviny mandátu. Některé zastupitele jsem za první dva roky neviděl promluvit.

Zastupitelstvo se konalo v Estrádním sále kulturního domu.

Ačkoliv se projednával i program zrušeného říjnového jednání, nebyl seznam bodů dlouhý. Zajímavým bodem bylo odměňování předsedů komisí, kteří nejsou zastupiteli. Tento problém se řešil již na zářijovém ZM, ale nedokončil se. Zastupitelům bylo předloženo několik variant, ve kterých se očividně obtížně orientovali, včetně radních. Nakonec byl přijat rozumný návrh Petra Rottera, aby předseda – nezastupitel dostal za svoji práci rovněž odměnu. Nemusí to být stejná odměna jako u předsedy – zastupitele, ale jen proto, že systém odměňování zastupitelů je celkem složitý.

Dalším bodem bylo projednání zprávy o požární ochraně v Příbrami. Zpráva se mj. odvolávala na jednu městskou vyhlášku. Pan Švenda upozornil na to, že dle této vyhlášky by měli zastupitelé dostávat zprávu 2x do roka, což se neděje. Ze strany koalice to zůstalo bez odezvy, možná vyhlášku ani nečetli. Mne mrzí, že se dlouhodobě podceňuje špatný stav elektroinstalací v městských budovách. Přitom víme, že požáry z tohoto důvodu nejsou žádnou výjimkou, vzpomeňme např. pařížský Notre Dame. Ve zprávě zmínka o nutnosti prevence v tomto směru nebyla.

Zastupitel Václav Švenda (TOP 09).

Prapodivně proběhlo projednání plánu zimní údržby města. Schválení plánu bylo v kompetenci Rady města a ta jej také schválila na svém jednání dne 21.9.2020. Již schválený plán ale dala na program ZM s návrhem, aby jej ZM schválilo podruhé. Je nutno dodat, že ZM si může vyhradit, že chce o určitých věcech rozhodnout samo, to ale nebyl tento případ. Navíc se nejedná o žádný zásadní materiál. Na tento právní problém opět upozornil pan Švenda. Navíc navrhl nekonfliktní usnesení, že ZM „bere plán na vědomí“. Předsedající si očividně se situací nevěděl rady. Sice měl od pana Švendy navrženo rozumné řešení, ale přijmout je nebyla vůle. Rozvinula se kocourkovsky laděná diskuse, jak to bylo před 5 lety, když se plán naposledy schvaloval. Koalice nakonec prosadila odložení bodu do budoucna, takže nás čeká pokračování a další marnění času zastupitelů.

Kauza měla nečekané pokračování. Jak jsem zmínil, starosta se z důvodu nemoci jednání neúčastnil. Hned druhý den však vyšel jeho článek, ve kterém říká, že i sebelépe připravený záměr se může setkat s „barikádou politické nevůle“. Nazval upozornění pana Švendy na právní problém (schvalování již schváleného) obstrukcemi a jeho argumenty za nesmyslné. Kdyby radní uznali administrativní chybu (komu se to nestane?) a navrženou cestou ji snadno napravili, bylo by vše OK. Starosta má za sebou letní právní přešlap, kdy ze své vůle, v rozporu s právem, vyhlásil ve městě nový poplatek za sběr komunálního odpadu ve sběrném dvoře. Zde dal opět najevo, že právo jej moc nezajímá. Celá jednání RM či ZM jsou ale především právními akty. Musejí se řídit zákony, případně podzákonnými normami, např. jednacím řádem. Je správné, když dá RM zastupitelům k rozhodnutí nějaký zásadní materiál (např. věc aquaparku), byť je teoreticky v její pravomoci věc rozhodnout. RM by ale měla takový materiál pouze vzít na vědomí, rozhodnout o jeho zařazení na jednání ZM, případně může zastupitelům nějaký postup doporučit.

Zastupitel a radní Jiří Holý (ANO).

Poslední zajímavý bod programu pro mne byly prodeje pozemků (zámysly prodeje). Pan Holý v jednom případu oznámil svůj střet zájmu, protože je v daném zamýšleném obchodu obchodně zainteresován jako zprostředkovatel. Zákon o obcích mu ani tak nebrání v tom, aby hlasoval. Je ale k zamyšlení, zda by se neměl zastupitel (dokonce radní) takovým situacím předem aktivně vyhnout.

Pan Holý je navíc zastupitelem určeným k překlopení (změně) územního plánu. Tento krok může v některých případech mnohonásobně zvednout ceny pozemků. Opět si myslím, že v případě pozemků dotčených změnou územního plánu by se pan Holý měl obloukem vyhnout jakýmkoliv podnikatelským aktivitám spojeným s těmito pozemky.

Ekonom Václav Dvořák.

Na závěr jednání vznesl pan Tomáš Mosler dotaz na vedení města ohledně obchodních vztahů města s firmou Staler. Tato firma získala od města řadu stavebních zakázek. Pan Mosler vlastní aktivitou zjistil, že Staler městu předkládala podvodné reference o své činnosti, bez nichž by tyto zakázky nezískala. Ve středu na situaci zareagoval starosta s tím, že se věc bude prošetřovat. Jak je možné, že to pan Mosler zjistil, ale vedení radnice či kompetentní úředníci ne? Tento občan má můj maximální obdiv, ale úctu příbramských radních asi nezíská.

Václav Dvořák

Komentáře