Václav Dvořák: Postřehy z prosincového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák komentuje prosincové zasedání zastupitelstva. 

Prosincové ZM mělo mimořádně nabitý program a také proto se protáhlo přes 23. hodinu. Bylo maximálně pracovní, pro adventní pohodu v něm nezbylo místa. Pro mne nic nového, jako daňový poradce nemám o adventu klid nikdy, topím se v novelách ekonomických zákonů do nového roku. V úvodu jednání nám starosta sdělil, že 18.12. se bude konat ještě jedno mimořádné zasedání ZM, které bude věnováno dořešení koncesního řízení na provozovatele našeho vodohospodářského majetku (VHM). Jinými slovy, kdo nám od března 2024 bude dodávat vodu.

S tímto oznámením vlastně souvisel bod o stanovení nájemného za VHM. Město vlastní trubky, ty někomu pronajímá, a ten nám občanům přes tyto trubky dodává vodu, a přes ČOV čistí odpad. Vybrané nájemné za VHM město ve stejné částce vkládá do oprav VHM, a tak zněl i návrh pro rok 2024. Velký problém Příbrami je, že náš VHM chátrá. Konstatují to i zprávy našeho provozovatele, firmy 1.SčV. Bojujeme s častými haváriemi a je jisté, že budou pokračovat. Město by mělo dávat do oprav přibližně dvojnásobek toho, co dává, aby se chátrání zastavilo. Za této situace RM zastupitelům navrhla, aby se nájemné 1.SčV nezvyšovalo a zároveň aby se nezvýšily peníze, které město dává na opravy. Základem návrhu, který z RM vzešel, byla výpočtová tabulka nájemného. Tato tabulka byla naplněna hrubě špatnými čísly, jejichž účelem bylo jediné: nezvýšit 1.SčV nájemné. Dal jsem si hodně práce, abych této tabulce porozuměl. V diskusi jsem se ptal členů RM, jak ta tabulka vznikla, a co jednotlivá čísla znamenají. Reagoval především starosta. Z jeho odpovědí vyplynulo, že tabulce vůbec nerozumí a dokonce sdělil, že „nemusí rozumět každé tabulce“. Nicméně pro tento zásadní materiál na RM hlasoval. To je pro mne nepřijatelné. Důsledkem tohoto „politického“ rozhodnutí je, že město nechá svůj VHM dále chátrat. Podle pana Konvalinky do něj prý dáváme peněz dost. Občané ale vidí…

Kromě opozičních zastupitelů zareagoval rozumně jenom radní Fuksa. Uznal, že chce-li město od občanů vybírat neekonomicky nízké vodné a stočné, tak musí dát do oprav více ze svého (což zase bude chybět jinde). To se ale bohužel neděje. 1.SčV předložilo městu plán nutných oprav, kterým se však vůbec neřídíme. To vše za situace, kdy máme vysoce navýšené daňové příjmy oproti původním očekáváním. Při hlasování nakonec i Ivan Fuksa podpořil naprosto neodborně stanovené nájemné, kdy pronajímáme VHM s mnohamilionovou ztrátou. Koalice odsouhlasila i nízké prostředky do oprav. Pro jistotu dodám, že nové investice do VHM jsou zcela samostatnou kapitolou a s tímto nesouvisí.

Velice zajímavým bodem bylo schválení rozpočtového výhledu do roku 2028, plánu investic a rozpočtu pro rok 2024. Po dlouhé době jsou tyto dokumenty dobře provázané. Měl jsem dosti zásadní připomínky k plánu investic, ale musel jsem místostarostu Karpíška pochválit za obrovský pokrok proti letům dřívějším, zejména za snahu diskutovat o plánu investic. Zrovna u tohoto plánu jsem viděl dost chyb, snad „dětských nemocí“, kvůli kterým jsem se při hlasování zdržel. Doufám, že materiál projde dalším vývojem k lepšímu. Rozpočtový výhled i rozpočet jsem podpořil.

Velkým úspěchem opozice bylo prosazení návrhu, aby členové výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, byli také odměňováni. Považovali jsme za nespravedlivé, aby zastupitelé za stejnou práci odměnu brali a nezastupitelé nikoliv. Koalice se k našemu návrhu zpočátku stavěla negativně, nicméně konečnou podobu návrhu při prosincovém hlasování rovněž podpořila.

Bohužel již mnohaletým častým bodem programu bývá rekonstrukce příbramského bazénu. Další bohužel je, že rozsáhlé materiály (asi 100 stran) k tomuto bodu jsme dostali na poslední chvíli, něco dokonce v den jednání ZM odpoledne. Spojenci se vyjádřili, že neměli vůbec možnost si podklady pročíst a že se nedá o takto důležité věci hlasovat „z chodu“, bez znalosti věci. Přesto jsme se některých věcí v diskusi dotkli. Součástí materiálu byl odhad rozpočtu rekonstrukce, který se neuvěřitelně trefil do původně absolutně odhadnuté částky 290 mil + DPH (toto není kritika původního odhadu). Těžko se potom zbavit pocitu účelovosti. Pan rozpočtář měl přitom jen velice sporé podklady, vlastně jen náčrty od architekta. Zároveň ale dokázal cenu spočítat na desetiny haléřů. Sdělil nám, že vycházel z cen roku 2023, což prý nebrání s touto cenou počítat i pro dobu asi za 3 roky (uvažovaný začátek stavby), protože mnohé ceny prý klesají. Pro mne je zásadní i to, že chyběl byť i náznak podstatnějšího řešení parkování. Spojenci o tomto materiálu vůbec nehlasovali. Uvidíme, jak se náš bazén bude vyvíjet dále. Podotknu, že se nám v ZM rozmohl takový nešvar – dávat zastupitelům materiály na poslední chvíli, bez možnosti jejich prostudování.

V bodě různém sdělil Marek Školoud, že se FV nezdála cena opravy VHM v Hailově ulici (u radnice). Některé položky v rozpočtu jsou velice podivné. Na návrh Václava Švendy byl FV pověřen úkolem, aby byl tento rozpočet (na jehož základě bylo městu od 1.SčV fakturováno) prověřen.

V závěru, bylo okolo 23. hodiny, vystoupil občan pan Václav Bašus. Řekl docela podnětnou myšlenku. Od října jsou totiž v úvodu programu jednání probírány prodeje nemovitostí. Je to z důvodu, aby občané nemuseli čekat do nočních hodin, aby se ke svým žádostem mohli vyjádřit. Pan Bašus řekl, že takové „nenoční“ okénko v programu by se mohlo udělat i pro občany, kteří chtějí zastupitelům něco sdělit. Takových vystoupení mnoho není a bod pro občany by se klidně mohl zařadit hned po bodu o prodejích nemovitostí. Obdobně ohleduplné, tentokrát k pracovníkům města a jeho organizací, by bylo, kdyby nemuseli být přítomni na jednání ZM, kde jsou zpravidla zbyteční. Viděl bych to tak, že by tam byli ti, jejichž body jsou na programu. A pokud by byly ze strany zastupitelů dotazy na nepřítomné, dá se na ně odpovědět dodatečně písemně.

Na závěr si tipnu, kdo bude zastupitelům 18.12. navržen jako nový provozovatel VHM: myslím, že to bude 1.SčV. Mrzí mne, že se tohoto jednání ZM nebudu moci zúčastnit, budu daleko mimo Příbram.

Přeji všem pokud možno klidné svátky a do nového roku zdraví kombinované s kouskem štěstí.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře