Tomáš Mosler se zamýšlí nad dopisem, ve kterém Metrostav varuje zastupitele před revokací inflačního dodatku

Tomáš Mosler.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Tomáš Mosler se zamýšlí nad dopisem, který Metrostav tento týden zaslal zastupitelům města v souvislosti se stavbou parkovacího domu.

Na nadcházejícím zasedání příbramského zastupitelstva v pondělí 9. 10. 2023 má být opět projednáván inflační dodatek ke stavbě parkovacího domu v Příbrami u autobusového nádraží. Na základě zmíněného dodatku (zatím nebyl podepsán) by Metrostav jako zhotovitel stavby získal přibližně 7,2 mil. Kč vč. DPH jako kompenzaci za údajné nepředpokládané vlivy (inflace), které se měly vyskytnout po podpisu smlouvy.

V souvislosti s opětovným projednáváním dodatku zaslal dne 2. 10. 2023 Metrostav zastupitelům města Příbram dopis, ve kterém je upozorňuje na to, že v případě neposkytnutí kompenzace vznikne Metrostavu škoda. Zmiňuje také povinnost zastupitelů odvrátit možnou škodu dle ustanovení § 2900 občanského zákoníku. Některé věci ovšem v dopise opomíjí.

Dopis od Metrostavu odkazuje na různé skutečnosti, o kterých již byla ve spojitosti s inflačním dodatkem řeč např. při posledním zasedání zastupitelstva. Lze připomenout, že důležitým faktem hovořícím v neprospěch Metrostavu je zejména to, že po podpisu smlouvy nenastala žádná podstatná (a zároveň nepředpokládaná) změna okolností.

Nově též zástupce Metrostavu poukazuje na to, že „i vláda ČR svým investorům uložila poskytnout kompenzace stavebníkům za nárůsty cen“.

Ponechme nyní stranou, že bez dalšího kontextu je takové tvrzení poněkud jednostranné. (Navíc vláda nemá pravomoc zasahovat do zakázek na úrovni samosprávy.) Poněkud kuriózní je, že tabulka s cenami komodit, která je obsažena na stránce zmíněné v dopise samotným Metrostavem, hned v úvodu v případě oceli (u parkovacího domu důležitý materiál) dokládá, že v době od února 2022 do prosince 2022 ve skutečnosti kumulovaně došlo k poklesu ceny tohoto materiálu o zhruba 8 procent.

„Vývoj cen stavebních materiálů dle cenové soustavy ÚRS od ledna 2021 do srpna 2023; po nárůstu v březnu a dubnu 2022 následoval pokles.“

Metrostav v dopise také odkazuje na jednání s vedením města v době před podpisem smlouvy, kdy upozorňoval na tehdy problematickou situaci v oblasti cen stavebních materiálů. Ovšem přehlíží – ať už vědomě, nebo nevědomě – že starostou deklarovaná připravenost aplikovat zákonná ustanovení (změna ceny) byla činěna pouze z pozice 1 člena ze 7 členů rady města, resp. 1 člena z 25 členů zastupitelstva města. O tom hovořil starosta při posledním zasedání zastupitelstva (audiozáznam, čas 1 hodina 26 minut).

Nemluvě o tom, že sdělení „zadavatel je připraven aplikovat v souladu s aktuálním právním rámcem ustanovení zákona“ (dopis starosty pro Metrostav z května 2022) je něco jiného než „zadavatel souhlasí se zvýšením ceny díla“.

Zde je navíc nutno poznamenat, že k výše zmíněnému právnímu rámci patří i zákon o obcích, dle kterého musí město dbát potřeb svých občanů a nakládat se svým majetkem hospodárně.

Obdobně není nic pochybného ani nezákonného na tom, pokud zastupitelstvo to či ono usnesení projedná znovu, případně revokuje. Tím méně v situaci, kdy inflační dodatek zatím nebyl starostou města podepsán.

Podrobnosti k tématu „součinnosti“ zastupitelstva a starosty při uzavírání smluv viz např.  zde: „Z usnesení musí vyplývat, že rozhodnutí bylo přijato zastupitelstvem obce. Takto přijatou vůli obce nelze považovat za právní úkon, neboť navenek tuto vůli obce projevuje starosta obce.“ K možnosti změn usnesení viz např. web Svazu měst a obcí ČR.

V tomto konkrétním případě je nové projednání zastupitelstvem na místě už proto, že při minulém zasedání zastupitelstva nesměla v rozporu s obecním zřízením vystoupit k tématu parkovacího domu veřejnost. (Tohoto nedostatku předchozího projednání by si měl být Metrostav vědom, neboť jeho zástupce se zasedání účastnil.)

Dle mého názoru Metrostav pod rouškou „předávání informací“ vyvíjí na zastupitele určitý nátlak. To může samo o sobě působit pochybně.

Když už Metrostav hovoří o předávání informací kvůli informovanému rozhodnutí, lze poznamenat, že by mohl předat také následující informace (všechny níže uvedené aspekty byly podrobněji popsány dříve ):

  • Jak se změnily tržní ceny materiálů, použitých při stavbě parkovacího domu, v době od června 2022 (podpis smlouvy) do března 2023 (vytvoření inflačního položkového rozpočtu)?
  • Proč Metrostav v případě parkovacího domu v Příbrami účtuje dle inflačního rozpočtu z března 2023 za výztuž betonářskou ocelí částku 64 000 Kč za tunu, zatímco v případě stavebních prací v Brně (zakázka za zhruba 177 mil. Kč bez DPH) dle rozpočtu z ledna 2023 účtuje Metrostav DIZ (dceřiná společnost Metrostavu) částku 34 000 Kč za tunu?
  • Kdy navrhne Metrostav jednání o snížení ceny za stavbu (méněpráce), vzhledem k tomu, že parkovací dům je oproti zadávací dokumentaci k zakázce menší?

Metrostav hájí své podnikatelské zájmy. Pro město Příbram ale tyto soukromé zájmy nemohou být při rozhodování vodítkem.

Tomáš Mosler

Komentáře