Provoz na Strakonické zpomalují opravy povrchu vozovky

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnic a dálnic ČR se snaží maximálně využít příznivého počasí, a pokud je to možné i v závěru stavební sezóny realizovat nové akce. Ve čtvrtek 8.října začala oprava silnice I/4 mezi obcemi Milín-Chraštice. tj. mezi křižovatkou se silnicí  III/0049 vedoucí do Milína a křižovatkou se silnicí III/00414 vedoucí do Chraštic.

Řidiči tak musí počítat na Strakonické se zdržením, kolony se tvoří často už u Milína. O víkendu, tedy v pátek a v neděli, se dá počítat i s delší časovou prodlevou. Celková délka rekonstruovaného úseku je 4,69 km (úsek km 53,340– km 53,691 byl rekonstruován v rámci jiné akce) a bude rozdělena do 8 etap. Letos se bude realizovat etapa 3 a 4  Životice – Těchařovice v délce 1180 metrů.

„Důvodem rekonstrukce je zejména stav povrchu vozovky, který vykazuje značné množství poruch – kaverny, olamování okrajů vozovky, hloubková koroze, výtluky, vysprávky, trhliny, vyjeté koleje i místní trhliny. Nicméně je již třeba také provést částečnou rekonstrukci mostu přes Zbenický potok, jehož stav je hodnocen jako špatný a rovněž rekonstruovat odvodnění,“ uvedl Martin Buček z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic.

Mimo souvislé opravy konstrukčních asfaltových vrstev vozovky, což je frézování a pokládka vrstev nových, a následné obnovy vodorovného dopravního značení plastem se bude provádět rovněž odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a také jejich seříznutí a dosypání. Pročištěno a opraveno bude odvodňovací zařízení (silniční příkopy a propustky).

Pro zvýšení bezpečnosti v daném úseku bude provedena výměna a doplnění záchytného zabezpečovacího zařízení (svodidla) a dojde k výměně kolmých betonových a kamenných čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za čela šikmá odlážděná lomovým kamenem.

Na mostě ev. č. 4-030 se bude pracovat zejména na provedení nových říms i izolace, doplnění odvodňovacích žlabů u říms, na lokální sanaci spodní stavby a nosné konstrukce a osazení nového lankového zábradlí na římsy. Zhotovitelem díla je spol. M-Silnice a.s., která zakázku vyhrála s cenou za 47 944 265,- korun bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 74 606 000 Kč bez DPH.

Stavební práce se budou realizovat za provozu v rámci již zmíněných 8 etap. Jejich jednotlivá je od 1071 m do 1500 m.  „Ve všech etapách bude rekonstrukce probíhat po polovinách vozovky, provoz všech vozidel zůstane zachován vždy na jedné její polovině a bude řízen světelným signalizačním zařízením nebo regulovčíky,“ dodal Martin Buček. Opravovaný úsek silnice I/4 se vyznačuje silnou intenzitou provozu. Podle sčítání dopravy v roce 2016 tímto úsek projede denně téměř 13 tisíc vozidel. Proto je snahou dopravně inženýrského opatření zajistit maximální bezpečnost a plynulost provozu v místě prováděné stavby a v co největší možné míře zachovat běžný provoz a přístup dopravní obsluhy ke stávajícím objektům. I přesto zde lze očekávat nárazově tvorbou kolon a s tím související zdržení, které může jít i do desítek minut.

Etapa 3+4 omezí dopravu v úseku km1,29 -2,47, místně je to přibližně od křižovatky silnic I/3 a III/0046 a dále na Milín až za křižovatku silnice I/3 se silnicí III/0047 (odbočka na Životice). V závislosti na realizované etapě bude omezen i provoz na sil. III/0047 a bude třeba sledovat přenosné svislé dopravní značení. „Uvedení tohoto rekonstruovaného úseku do provozu je plánováno v polovině listopadu v závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách,“ doplnil Buček. Práce na dalších etapách rekonstrukce budou obnoveny po ukončení zimní technologické přestávky na jaře příštího roku.

 

Komentáře