Profesionální hasiči v Příbrami slaví padesát let své existence

Profesionální sbor začínal na Březových Horách

PŘÍBRAM – V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení ve městě Příbram. Uplynulo tak celých 50 let od otevření první stanice hasičů z povolání, jejichž základním posláním po celou tuto dobu bylo a stále je chránit životy a zdraví občanů České republiky před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.

Společensko-ekonomický pokrok včetně zavádění nových technologií a materiálů, mnohdy velmi složitých a požárně nebezpečných, a obtížnost při zajišťování hasebních prací při požárech v denní době, kdy členové dobrovolných jednotek byli v zaměstnání, si vyžádala v sedmdesátých letech minulého století profesionalizaci hasičů, a tím i založení profesionální požární jednotky na území okresu Příbram. Vznik profesionální požární ochrany se datuje od 15. srpna 1970, kdy z popudu krajských a okresních orgánů vznikl Okresní veřejný požární útvar Příbram, jehož hlavním úkolem bylo snižovat škody způsobené požáry na minimum.

První strážnice byla zřízena ve starém bytě na náměstí v centru města (dnešní nám. T. G. Masaryka). Zpočátku byly služby organizovány pouze přes den od 7.00 do 19.00 hodin a zajišťovali je pouze dva příslušníci. V noci službu zabezpečovali dobrovolní hasiči. Dne 22. srpna 1972 došlo k prvnímu stěhování profesionálních hasičů v počtu 11 osob do objektů bývalého dolu Marie na Březových Horách. Nutno podotknout, že nové prostory a zázemí pro hasiče nebyly pro výkon služby úplně ideální, a to i z důvodu téměř neexistující možnosti garážování požární techniky, přesto však byly nepoměrně lepší než původní v domě na náměstí.

V 70. a 80. letech podobně jako i na jiných srovnatelných okresních útvarech docházelo postupně k mírnému zlepšování podmínek výkonu služby, což bylo dáno především angažovaností tehdy sloužících hasičů (v té době byl spíše obecně zažitý socialistický výraz „požárník“), kteří si své základny z valné většiny opravovali, rekonstruovali nebo dodělávali svépomocí. Docházelo také k postupnému vybavování potřebnou požární technikou, výstrojí a výzbrojí i k pozvolnému zvyšování početních stavů příslušníků. Nábor nových hasičů nebyl vždy jednoduchý, i proto, že náročné hasičské povolání v té době nemělo takovou vážnost a kredit ve společnosti jako dnes a také odměna za vykonanou práci byla spíše podprůměrná. Na konci 80. let už příbramští profesionální hasiči vyjížděli v průměru ke dvěma stovkám požárů ročně a celkový počet událostí, které jednotky požární ochrany řešily, stále narůstal.

V listopadu 1990 se Okresní veřejný požární útvar Příbram přestěhoval z Březových Hor do nově postavené a na svou dobu moderní požární stanice ve Školní ulici, tedy do části města s největší koncentrací výškových budov, kde sídlí stanice HZS Příbram i ředitelství příbramského územního odboru HZS Středočeského kraje dodnes. Devadesátá léta se do života profesionálních hasičů promítla velmi výrazně. Nové společenské poměry si vynutily řadu legislativních změn, a to i v oblasti požární ochrany. Zanikly okresní správy i okresní veřejné požární útvary a nově vznikla příspěvková organizace Hasičského záchranného sboru okresu Příbram, která byla zřízena k 1. lednu 1995 přednostou okresního úřadu v Příbrami. V tomto období začala výrazněji stoupat i prestiž hasičského povolání a také se začalo zlepšovat materiální vybavení profesionálních hasičů.

Dnes profesionální hasiči sídlí ve Školní ulici.

Zásadním mezníkem pro profesionální požární ochranu bylo přijetí zákona, kterým v roce 2001 vznikl novodobý Hasičský záchranný sbor České republiky, jak jej známe dnes. Změnou státoprávního uspořádání zanikly HZS okresů a zároveň s tím vznikly hasičské záchranné sbory krajů. Pracovní poměr hasičů (dříve zaměstnanců okresu) se změnil na služební poměr a stejně jako u Policie ČR se hasiči stali příslušníky.

Ve světle společensko-technologického vývoje, složitosti a komplikovanosti řešení mimořádných událostí či krizových situací dnes už hasiči nezdolávají pouze požáry, ale zasahují při dopravních nehodách, kde vyprošťují osoby z havarovaných vozidel, provádí zásahy při únicích nebezpečných látek u průmyslových a jiných havárií, zmírňují následky živelních pohrom a katastrof, řeší celé spektrum technických pomocí, jako jsou práce na vodě a pod vodou, ale také ve výškách a nad volnou hloubkou, až po otevírání uzavřených prostor. Právě technické zásahy tvoří největší a podstatnou část zásahů dnešních profesionálních hasičů, zatímco požáry zaujímají ve statistikách ani ne pětinu jejich práce. Vysoká četnost zásahové činnosti se samozřejmě promítla i na příbramské stanici, kde v posledních pěti letech přesáhla hranici 750 výjezdů za rok. Široké spektrum pomoci druhým v nouzi zákonitě nejen zvýšilo nároky na připravenost, odbornost a vycvičenost, ale i na personální obsazení včetně navýšení početního stavu. Všechny tyto aspekty přispívají ke zvyšování společenského kreditu hasičů a jejich služby obecně.

V současné době je výkon služby na centrální stanici územního odboru Příbram organizován k zabezpečení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany a činností specializovaných služeb dvěma výjezdy k zásahu. Výjezdy do dvou minut (dle legislativy) jsou zajišťovány na úrovni rychlé a účinné pomoci v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce ve třech pravidelných směnách v maximálním počtu 13 příslušníků na směnu. V rámci stanice je zřízena např. lezecká skupina územního odboru Příbram pro zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou, další hasiči jsou vyškoleni pro první předlékařskou pomoc na úrovni „First Responders“, jsou zde instruktoři pro práci s motorovou řetězovou pilou, garanti za odbornosti vyprošťování osob u dopravních nehod nebo pro práce na vodní hladině a v neposlední řadě i specialisté chemici.

Kromě škály dnešních hasičských odborností došlo v posledních letech k razantní obměně autoparku a výjezdové techniky, které napomohl především Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů z úhrad za dopravní nehody a pak také evropské strukturální fondy – IOP a následný IROP. Bez těchto fondů by jen stěží stačily alokované prostředky státního rozpočtu pro celý Hasičský záchranný sbor ČR k tak významným inovacím, které jsou nezbytné k řešení stávajících i nových fenoménů a budoucích hrozeb.

I přesto je stále co zlepšovat a zároveň reagovat nejen na konvenční, ale i na nové výzvy, jakou je bezesporu letošní pandemie covid-19. Také v té příbramští profesionálové sehrávají nezastupitelnou roli, když na jaře mimo jiné zabezpečovali celkem 17 dovozů ochranných prostředků z Letiště Václava Havla Praha do skladů Správy státních hmotných rezerv a podíleli se na plošné dezinfekci několika veřejných budov v Příbrami. Na podzim kromě rozvozu ochranných pomůcek vybraným skupinám obyvatelstva ve Středočeském kraji provádí operativně zřízený příbramský Mobilní odběrový tým hromadné odběry k provedení laboratorních testů u rizikových skupin obyvatelstva v zařízeních sociálních služeb.

Nadstandardní činnosti by příbramský profesionální sbor nezvládl bez mimorozpočtových zdrojů, to znamená příspěvků, které získává pro své potřeby po předchozím projednání, např. u místních samospráv největších měst příbramského regionu. Stejně významná je i pomoc soukromoprávních subjektů, které velmi úzce s HZS Příbram spolupracují. Je tak na místě těmto městům a jejich vedení poděkovat, stejně jako společnostem a firmám, kterým veřejný zájem a projekty zvýšení požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva Příbramska nejsou lhostejné.

Do dalších let přejme stanici HZS Příbram mnoho úspěšně zdolaných mimořádných událostí při plnění společných úkolů s dalšími jednotkami požární ochrany, jakož i připravenost, bezproblémovou spolupráci a koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému a všech jeho složek, které na místní a okresní úrovni spolupracují. Nezastupitelnou roli zde hrají především dobrovolné jednotky obcí, které na Příbramsku vycházejí z dlouholetých tradic. V budoucím období nepochybně celý územní odbor a stanici Příbram nevyjímaje čekají nové výzvy, na které budou muset být všichni příslušníci zdejšího profesionálního sboru připraveni, aby trvale zachovávali bezpečnostní úroveň všech spoluobčanů bez výjimky a pokorně navazovali na pozitivní obraz a vážnost hasičské profese ve společnosti. Doufejme také, že po odeznění epidemie covid-19 bude možné si důstojně slavnostním zasedáním a ukázkou činnosti hasičů široké veřejnosti půlstoletí profesionální hasičské služby v Příbrami připomenout.

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.
ředitel ÚO Příbram
HZS Středočeského kraje

 

Komentáře