Podle ministerstva nemá rozebírání hald na dopravní stavby významný vliv na životní prostředí

Záměr těžit kámen z největšího odvalu na Příbramsku vyvolal bouřlivou diskuzi o budoucnosti všech hald.

PŘÍBRAM – Stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) k rozebírání odvalů na kamenivo do dopravních staveb na Příbramsku je už známé. Uvádí se v něm, že obě zjišťovací řízení, tedy záměr na rozebírání odvalů do dopravních staveb z odvalů č.11, č.19 a č.15 nemají významný vliv na životní prostředí.

Na ministerstvu se posuzovali dvě zjišťovací řízení, jedno se týkalo odvalu šachty číslo 15 a druhé odvalů šachet 11 a 19. V obou případech posoudilo MŽP všechna vyjádření, stanoviska a další podklady a 9. října vydalo svá rozhodnutí.

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2020/710/1986 ze dne 8. 10. 2020, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Využití odvalového materiálu odvalů jámy č. 11 a č. 19 při realizaci dopravních staveb“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Zde celé znění: OPVIP-ZZR_odval11dodval19-20201008

Rozhodnutí MŽP, OPVIP – č.j.: MZP/2020/710/2018 ze dne 8. 10. 2020, doručované veřejnou vyhláškou se týká záměru „Využití odvalového materiálu odvalu jámy č. 15 při realizaci dopravních staveb“, o němž bylo rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Zde celé znění: OPVIP-ZZR_odval15-20201008

Na základě tohoto vyjádření muže státní podnik DIAMO pokračovat v realizaci záměru, rozebírání odvalů č.11, č.19 a č.15 na kameniva do dopravních staveb. „Budeme se řídit všemi podmínkami, které jsou ve stanovisku MŽP, budeme dále jednat s okolními obcemi o případných opatřeních, které budou spojené s tímto záměrem,“ už dříve řekl v případě souhlasného stanoviska Zbyněk Skála, ředitel DIAMO Příbram

Proti tomuto záměru však nedávno přávě před budovou DIAMA v Příbrami protestovalo asi šedesát lidí z města a okolních vesnic. Jejich hlavním požadavkem bylo, aby se s odvaly na Příbramsku nijak nehýbalo a ponechaly se v současném stavu.

„Proti tomuto rozhodnutí je možné do 15 dnů podat rozklad. Požádal jsem dotčené obce, aby tak ve spojení s městem Příbram učinily. Jsem rozhodnutím MŽP zklamán, očekával jsem, že s ohledem na oprávněné námitky občanů z blízkosti odvalů bude požadovat posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které by do hloubky analyzovalo všechny možné faktory ohrožení životního prostředí. Rozhodnutí MŽP je naprosto klíčové. Nepodaří-li se ho rozkladem zvrátit, dostává Diamo tímto dokumentem zelenou k rozebírání hald. Nevím, co vedlo MŽP k upuštění od EIA. Rozhodně to ale považuji za lhostejnost úředníků k názoru lidí, kterých se tento záměr v případě realizace na desítky let bezprostředně dotkne,“ uvedl nově zvolený senátor za Příbramsko Petr Štěpánek v reakci na stanovisko MŽP. 

Zde jsou videa o tomto tématu. 

Komentáře