Pavel Čámský: V Příbrami zatím turisté příliš vítáni nejsou

Pavel Čámský

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – V posledních 14 dnech se v Příbrami mluví častěji o rozvoji cestovního ruchu a turistické vizi do dalších let. Svůj názor nám na tuto oblast zaslal i Pavel Čámský.

Pan starosta reaguje zbytečně dotčeně na rozhovor, který jsem poskytl k problematice cestovního ruchu v Příbrami, protože zřejmě špatně porozuměl jeho smyslu. Zdá se, že jej vnímá pouze jako kritiku činnosti města, ale to je hluboký omyl. V rozhovoru ovšem konstatuji stav, který zde je a který skutečně nepovažuji za optimální. Ten stav není bohužel žádným objevem a je znám celou řadu let. Popsal jsem jej už v roce 2015 v poměrně obsáhlém materiálu – studii, pro starostu města. Kromě popisu situace, včetně příslušné SWOT analýzy, jsou také navrhována opatření, jež by mohla ten stav zlepšit a dovoluji si připomenout, že kritizuji hlavně to, že ačkoli se nejedná o nic nového a řada navrhovaných opatření je logická a přirozená a mohla být již dávno alespoň v určité míře realizována. Materiál, o němž píši, byl sice interním pro vedení města, avšak obsahuje také doporučení, aby s ním byli seznámeni dotčení pracovníci MěÚ, vyjádřili se k němu a po vypořádání jejich připomínek se jednak navrhuje konzultovat jej s dalšími dotčenými obcemi a buď samostatně, nebo ve spolupráci s nimi začít podnikat některé potřebné kroky. To se ovšem nestalo a myslím, že je to přinejmenším škoda, protože jsme mohli být mnohem dál. Zřejmě tu hrála roli samotná obsáhlost a detailnost onoho materiálu, jež zřejmě odrazovala od čtení a snad i to, že město se zaměřovalo na řešení otázek, které patrně vnímalo jako naléhavější. Jediným výstupem byla také organizace workshopu se zájemci z řad poskytovatelů ubytovacích služeb, kteří tehdy vyplnili i příslušný dotazník. Nebyla ovšem oslovena žádná firma, jež by (za nemalé peníze) podobný materiál zpracovala. Takto vyhotovený materiál se zřejmě některým představitelům města jevil jako málo transparentní (když vznikl „jen“ na půdě úřadu), navrhovaná opatření vyžadovala vyvinout jisté aktivity, a byla asi až příliš komplexní a systémová. Dotýkala se i problematiky, která s rozvojem a podporou turismu souvisí nepřímo, což se mohlo některým jevit jako značná komplikace. Ostatně do oné studie pravděpodobně příliš často nikdo nenahlížel. Dnes, pět let poté, si na stejnou práci město zjednalo firmu, která se zabývá stejným úkolem, možná v poněkud užším a méně komplexním rozsahu. Připravovaná Koncepce cestovního ruchu bude dnes nepochybně moci využít některých nových informací a údajů a zohlednit aktuální stav, který ovšem není ani dnes o mnoho jiný než ten, popsaný v roce 2015. Už tehdy jsem mj. doporučoval zřídit koordinační subjekt, de facto lokální destinační společnost, který by se zabýval úkoly, jež by měla plnit až v roce 2018 založená TO Brdy a Podbrdsko. Obávám se, že jsme ztratili minimálně tři, ale spíše pět let, za nichž jsme se mohli v oblasti turismu v Příbrami a jejím okolí posunout o výrazný kus dál a dnes už z přijatých opatření profitovat.

K destinační společnosti TO Brdy a Podbrdsko a jejím aktivitám si však dovolím několik poznámek:

1) Propagační brožury, letáky a články v médiích se jistě nenapsaly samy, ale autoři jim mohli věnovat víc péče po stránce faktografické a věcné i pokud jde o mnohdy značně diskutabilní a podivně šroubované „dechberoucí“ formulace. Na chlubení ty materiály moc nejsou.

2) Orientační mapky v tiskových materiálech jsou prakticky k ničemu.

3) Velkým problémem TO je, že se v ní nacházejí historicky, kulturně i přírodně zcela odlišné regiony, přičemž některé se ani s Brdy či Podbrdskem neidentifikují a jsou jim cizí.

4) Kromě toho, že členy TO je jen hrstka obcí ze zájmového regionu a partnery pouhé 3 soukromé subjekty, se nachází významná část jádra TO, CHKO Brdy, mimo zájmové území v Plzeňském kraji.

5) Administrativa a byrokracie fungování TO podvazuje až znemožňuje iniciativu, směřující k operativnímu řešení praktických otázek. O zásadních řešeních pak rozhodují lidé, z nichž někteří region ani dobře neznají, nebo jen velmi povrchně.

6) Za dva roky existence spolku lze velmi kladně hodnotit jen zpracovanou marketingovou strategii a dnes již postupně realizované značení cyklotras v CHKO Brdy. Rád bych napsal, že také web, ale bohužel je na něm ještě spousta nedodělků, není v řadě případech průběžně aktualizován, ale je už vcelku funkční, byť s výhradami.

Tvrdit, že hodnotím Příbram jako odepsané město, v němž skomírají služby, je omyl. Popisuji ovšem současný stav, který není právě skvělý a skutečně konstatuji, že radnice pro potřebnou změnu zatím mnoho nevykonala – s dvěma výraznými a velmi pozitivními výjimkami, když nechala zpracovat projekt značení cyklotras v CHKO Brdy a cyklistickou koncepci města. Určitě naše město neodepisuji, ale naopak připomínám jeho mimořádný turistický potenciál, který je však podle mne třeba vnímat především v širších souvislostech a vazbách, neboť samotný potenciál města jako takového, odtrženého od svého okolí, je sám o sobě spíše jen průměrný. Ale dokonce i v takovém případě jej bohužel prakticky vůbec nevyužíváme. Myslím, že uběhla už docela dlouhá doba od chvíle, kdy bylo zřejmé, že město dostává novou příležitost k rozvoji cestovního ruchu a tím i nové ekonomické šance i možnosti v oblasti nabídky pracovních příležitostí pro své občany, ale prakticky (s oněmi výjimkami) je ignorovalo a omezilo se jen na slova. Není to zdaleka jen chyba této radnice, ta příležitost se objevila už v roce 2011 a tehdejší vedení města ji dokonce zcela odmítlo a zavrhlo. A konečně bych rád zmínil, že si vážím poctivé a obětavé činnosti pracovnic infocenter ve městě a jen mi je líto, že zatím stále ještě mají tak málo co nabídnout návštěvníkům města.

Pavel Čámský

Komentáře