Lidé mohou žádat o peníze od města na opravu staveb. Zájem je ale v posledních letech minimální

PŘÍBRAM – Město opět vyhlásilo výběrové řízení na poskytování zápůjček na vnitřní i vnější úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu nemovitých věcí na území města. Ovšem v posledních letech je o tuto službu z řad veřejnosti malý zájem a město dokonce uvažovalo o zrušení Fondu zápůjček.

Podávat žádosti je možné do 6. dubna. Výběrové řízení podaných žádostí se uskuteční v úterý 11. dubna. Nicméně v posledních více jak pěti letech je zájem o tuto službu ze strany města minimální. Například v roce 2021 projevili zájem jen dva zájemci.

Fond oprav a modernizace (FOM) vznikl v roce 1995. První půjčky z tohoto fondu byly poskytnuty v následujícím roce, kdy finanční prostředky čerpalo jednadvacet žadatelů. Zájem o půjčky se postupem času začal snižovat i přesto, že byla vypisována tři až čtyři výběrová řízení ročně.

V roce 2018 zastupitelé rozhodli o transformaci Fondu oprav a modernizace na Fond zápůjček (FOZ), který měl oproti původnímu fondu rozšířené možnosti. Zápůjčky mohly být poskytovány nejen na zlepšování úrovně bydlení, ale například také na zvelebování majetku. Ani toto rozšíření nezvýšilo zájem veřejnosti.

Podmínky poskytnutí zápůjčky:

 1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která má na území města Příbram trvalý pobyt nebo právnická osoba se sídlem v Příbrami.
 2. Doba splatnosti všech druhů zápůjček je maximálně 4 roky. Splátky jistiny jsou rovnoměrné, s měsíční periodou, počínaje 2. kalendářním měsícem po měsíci, ve kterém byla uzavřena smlouva o zápůjčce, vždy k 27. dni v měsíci. Lze sjednat větší odklad splatnosti splátek, ale maximálně na ¼ celkové doby splatnosti zápůjčky.
 3. Na opravy či technické zhodnocení rodinných domů či bytů ve vlastnictví fyzických osob, které se nacházejí na území města Příbram, žadatel v tomto rodinném domě /bytě skutečně bydlí a doloží jeho vlastnictví, se poskytuje zápůjčka s úrokem 5 % p.a. Ostatní zápůjčky jsou úročeny sazbou minimálně 5 % p.a. Rozhodnutí o
  sazbě se bude odvíjet od aktuální tržní úrovně sazeb v ČR a ostatních okolností hodných zřetele při dodržení pravidla, že sjednaná úroková sazba bude nižší, než je obvyklá tržní sazba, přičemž úrokovou sazbou je míněna sazba RPSN. Příslušná část úroku je splatná společně s jistinou dle uzavřeného splátkového kalendáře.
 4. Uzavření smlouvy o zápůjčce není zpoplatněno.
 5. Podmínkou poskytnutí zápůjčky na opravu, údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě smluvního vztahu s městem je závazek žadatele ve smlouvě, že po ukončení výpůjčky nebo nájmu nebude po městu žádat finanční vyrovnání za provedenou úpravu nemovité
  věci financovanou z této zápůjčky.
 6. Pohledávka města z titulu poskytnuté zápůjčky musí být dostatečně zajištěna.
  Způsoby zajištění – viz Statut FOZ:
  a) u zápůjčky dle čl. 3 odst. 1, písm. a) na každých započatých 100.000,00 Kč jistiny dalším ručitelem – fyzickou osobou, u které bude prověřena její solventnost,
  b) u ostatních zápůjček, kde je žadatelem fyzická osoba, způsobem dle písm. a); kde je žadatelem právnická osoba, ručitelem – fyzická osoba nebo fyzické osoby, která je nebo které jsou členy statutárního či jiného orgánu žadatele při použití obdobných finančních hranic,
 7. Každý žadatel, kterému bude poskytnuta zápůjčka vyšší než 200.000,00 Kč, podepíše k zajištění svého závazku ještě směnku.
 8. Zastupitelstvo města Příbram (dále jen „ZM“) musí při poskytování zápůjček postupovat s péčí řádného hospodáře. Na zápůjčku z FOZ není právní nárok. 

 

Komentáře