Zastupitelstvo bude hlavně o dotacích a zřejmě i o parkování

PŘÍBRAM – Na svém dalším zasedání se sejdou v pondělí 25. března od 16 hodin příbramští zastupitelé. Hlavním body třiadvacetibodového programu bude určitě rozdělování městských dotací. Nicméně se dá předpokládat, že mluvit se bude o možnostech dalšího placeného parkování na území města.

Opoziční Šance pro Příbram totiž podala návrh, aby navržený program byl rozšířený o bod týkající se záměru vedení města zpoplatnit další parkovací plochy na území města, což se nelíbí jak opozici, tak části veřejnosti, jejíž zástupci se na dnešní jednání od 16 hodin chystají. Bude ale záležet na tom, zda zastupitelé navrhovaný bod schválí na zařazení pondělního programu, sama opozice na to nemá dostatek hlasů.

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 25. března 2019 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram, dokument
3) Dílčí opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti volených orgánů města, dokument
4) Pozvánka na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a. s. v likvidaci, dokument
5) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Dubno, dokument
6) Dotace 2019 – Vrcholový sport, dokument
7) Dotace 2019 – Výchova a vzdělávání, dokument
8) Dotace 2019 – Kulturní aktivity, dokument
9) Dotace 2019 – Památky místního významu, dokument
10) Dotace 2019 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce, dokument
11) Dotace 2019 – Jednorázové sportovní akce, dokument
12) Dotace 2019 – Reprezentant ČR, dokument
13) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany na rok 2019 spolkům – sborům dobrovolných hasičů, dokument
14) Dotace 2019 – Životní prostředí, dokument
15) Dotace 2019 – oblast sociální, dokument
16) Dotace 2019 – oblast zdravotnictví, dokument
17) Žádost ze dne 01.03.2019, dokument
18) Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 600 v katastrálním území Lazec, dokument
19) Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 4219/160 a p. č. 4219/161, oba v k. ú. Příbram, dokument 
20 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 638/2017/ZM ze dne 23.01.2017, 2) Informace ČR ÚZSVM o prodeji pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha, a to formou výběrového řízení s aukcí, dokument
21) Dotace 2019 – Činnost sportovních organizací, dokument
22) Různé
23) Diskuse, interpelace, závěr 

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Komentáře