Zastupitelé se dnes budou opět zabývat likvidací hald

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM  – Dnešní zastupitelstvo má na programu pouhých 19 bodů. Dá se tak předpokládat, že se zařadí mezi ty kratší. Podle programu jednání se dá očekávat delší diskuze pouze u dvou bodů.

Prvním je koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku a druhým otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených na centrální zdroj tepla. Dále by zastupitelé měli jednat například o udělení několika individuálních dotací nebo o prodejích pozemků.

PROGRAM ZM:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku
3. Otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených na centrální zdroj tepla
4. Informace o odstoupení pana Marka Bílka z funkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového člena pana Pavla Nováčka
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
6. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
7. Žádost o individuální dotaci (38. ročník Rally Příbram)
8. Žádost o prominutí penále (Plavecký klub Příbram)
9. Žádost o individuální dotaci 2017 (Spolek Prokop Příbram 2017)
10. Žádost o finanční příspěvek (Společně, o.p.s.)
11. Žádost o prodej pozemku p. č. 36/3 v k. ú. Kozičín
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 400/81 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 66 m2 a pozemku p. č. 448/3 v k. ú. Březové Hory
13. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram
16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 125 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram
17. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1677 v katastrálním území Březové Hory
18. Různé
19. Diskuse, interpelace, závěr

Komentáře