Za svoz a třídění odpadů si v příštím roce Příbramané zřejmě připlatí

PŘÍBRAM – V závěru každého roku zastupitelé schvalují obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Jedná se například o poplatek za psa, vodné a stočné či poplatek za sběr a třídění odpadů.

Jinak tomu nebude ani letos. Jak to tedy v současné době vypadá s přípravou vyhlášek a co bude obyvatele města asi nejvíce zajímat, s cenou místních poplatků pro rok 2021. Na to jsme se zeptali starosty města Jana Konvalinky. Podle něj některé poplatky zůstanou ve stejné výši a měnit se nebudou. “Pro rok 2021 zůstávají poplatky za vodné i stočné ve stávající výši. Stejně tak je tomu u poplatků za psy. V jednání je výše poplatku za komunální odpad,“ uvedl již dříve starosta města Jan Konvalinka.

Z materiálů pro prosincové jednání zastupitelů vyplývá, že poplatek za svoz, třídění a shromažďování odpadů je složený ze dvou složek. První se tvoří podle zákona o místních poplatcích částkou se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala. Druhá složka je tvořena částkou, kterou zastupitelstvo města stanoví ve výši naposledy známých nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok rozpočítaných na všechny poplatníky. Výše této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za osobu a kalendářní rok.

V tomto roce (2020) byl poplatek stanoven na celkových 552 Kč a skládal se:

a) z částky 0,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok a
b) z částky 552,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu
uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok.

Dále se v materiálu pro zastupitele uvádí, že celkové skutečné náklady za rok 2019 pro město Příbram na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 19 207 821 Kč a byly rozúčtovány takto: náklady 19 207 821 Kč děleno počtem 32 596 poplatníků, Z této částky je stanovena sazba poplatku na jednoho poplatníka ve výši 590 Kč. Z důvodu výpočtu poměrné částky poplatku je nutné stanovit sazbu poplatku na částku dělitelnou dvanácti beze zbytku.

Z těchto materiálů se dá usuzovat, že se zřejmě cena poplatku pro příští rok zvedne, jelikož je vyšší než ta která se v tomto roce (2020) platila (bylo to 552,- Kč). O kolik, to přesně bude rozhodnou zastupitelé v pondělí 7. prosince na svém jednání.

Komentáře