Václav Švenda: 37,6 milionu korun půjde na podporu knihoven, živé kultury a obnovu památek

Václav Švenda, radní pro oblast kultury

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský fond kultury a obnovy památek se pokusil zareagovat na postižení kulturního života v roce 2020 pandemií nemocí Covid-19. Zastupitelé kraje na návrh radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švendy (SPOJENCI) schválili jeho podstatné změny.

„Podpora z fondu bude udělována v rámci tří Programů, přičemž zcela nově je podpořena činnost v oblasti tzv. živé kultury, kde bude možné z fondu hradit až 50 % nákladů na činnost organizace, která funguje na dobrovolnické bázi,“ uvedl Václav Švenda.

Program 2021 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven dává po konzultaci s knihovnami, které koordinují regionální funkce, prioritu projektům na technické vybavení pro práci s veřejností, databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem, vybavení výpočetní nebo audiovizuální technikou.

Program 2021 pro poskytování dotací na podporu kultury z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek doznal největší změnu. K tradiční podpoře kulturních akcí je nově připravena podpora činnosti organizace. Tato výzva je přístupná výhradně spolkům, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům. Reaguje na současnou situaci, kdy se fixní náklady spojené s pravidelnou činností – jako jsou nájem prostor k pravidelné činnosti, služby s tím spojené nebo údržba webových stránek – nezmenšily, ale na straně druhé omezení společenských kontaktů neumožňují organizacím výdělek, který by náklady sanoval. Fond proto nabídne dotaci ve výši 50 % na úhradu uvedených nákladů na pravidelnou činnost, aby pomohl zachránit existenci zejména teď organizací, které působí na dobrovolnické bázi.

Program 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek má nově dvě výzvy. Integroval dřívější Program o obnovu památek určených ke společenskému využití, který se praxi osvědčil a díky kterému se probíhá například záchrana opuštěných kostelů, podařilo se obnovit hrobnický domek na Budči a dalších objektů, které slouží lokálním komunitám k setkávání. Tematické zadání Obnova kulturních památek bude nově přijímat i žádosti o podporu při přípravě obnovy či restaurování památky, např. na zpracování stavebněhistorických průzkumů nebo restaurátorských průzkumů s podmínkou závazku zahájení akcí obnovy do 5 let.

Termín pro podávání žádostí je ve všech výše uvedených Programech stanoven od 3. 5. do 13. 5. 2021.

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu uvedeného účelu je stanoven v jednotlivých Programech následujícím způsobem:

 

Program knihovny                                              1 600 000 Kč

Program kultura                                                11 000 000 Kč

Program památky                                              25 000 000 Kč

Fond kultury a obnovy památek celkem      37 600 000 Kč

Komentáře