Ředitel SZM Slaba: Bazén může dospět ke kolapsu dnes, zítra, za rok, za dva. Kdykoliv

Ředitel SZM Příbram Jan Slaba.

PŘÍBRAM – Po letech slibů, očekávání, hádek i ujišťování je jasno – bazén se celkově opravovat nebude. Firmy o zakázku de facto nemají zájem a jediná nabídka, která přišla, byla pro Příbram příliš drahá. Nicméně stav bazénu se každým rokem, měsícem i dnem zhoršuje…

Rada města po otevření obálky s cenou jediné podané nabídky celé výběrové řízení na rekonstrukci městského bazénu, o níž se mluví od roku 2016, zrušila. Ovšem Sportovní zařízení města Příbram (SZM) prostřednictví svého ředitele Jana Slaby už delší dobu upozorňují na havarijní stav celého zařízení, zeptali jsme se proto, jak vidí situaci ohledně bazénu nyní.

Je podle vás možné začít s celým projektem znovu od píky? Pokud ano či pokud ne, tak proč?

Jde mnoho věcí, i začít s novým projektem. Nicméně je důležité vidět věci v souvislostech a konsekvencích, aby člověk opravdu mohl říct, že to dává smysl. V případě nového projektu je důležité se vypořádat s mnohými otázkami a problematikami: jaký je směr nového projektu, kolik budou stát projektové práce, kolik budou stát následné stavební práce, co s financemi vynaloženými na již hotový projekt, co bude řešit nový projekt, respektive nebude řešit to, co je již vyřešeno v rámci současného projektu, zda lze něco ze současného projektu využít, co bude s bazénem po dobu projektování, které bude trvat několik let, jak bude finančně sanována provozní ztráta současného bazénu v řádu dalších několika let, jak budou finančně sanovány havarijní stavy v řádu dalších několika let, je možné predikovat stavební trh, atd. Tím se dostávám k tomu, že pro odpověď ano/ne je nejdůležitější si nejdříve odpovědět na základní otázky, které vyvolává „nové projektování“. Když budou odpovědi uspokojující, lze říci ano. Pakliže budou neuspokojující, lze říci ne.

Zřejmě dojde jen k dílčím úpravám, aby bazén mohl dál fungovat, co konkrétně budete navrhovat opravit jako nejnutnější k dalšímu provozu?

Na jedné z únorových Rad města Příbram byl předložen materiál, který měl za cíl popsat provoz střediska plavecký bazén, a to včetně sportovní haly a ubytování, z několika tematických okruhů. Na základě závěrů byly předloženy dva návrhy cest dalšího procesu, jednak při výběru zhotovitele a také při ne-výběru zhotovitele. V případě ne-výběru zhotovitele, což je současná situace, byl ze strany SZM navržen soubor několika návrhů či kroků řešení. Jedním z těchto kroků je současný provoz plaveckého bazénu krizově opravit pro zajištění základní funkčnosti, takzvané  zajištění „bazálního metabolismu“, zajištění některých hygienických nároků a především snížení rizika možného nebezpečí. Jedná se o nejnutnější opravné, údržbové a servisní práce. To vše s co nejvyšší efektivitou vynaložených financí. Například se jedná o: zajištění bezpečného prostředí ve strojovně, kde odpadává betonová stropní konstrukce, oprava parní kabiny, oprava sedáků saunové kabiny, oprava staré elektroinstalace, oprava podlahových vpustí a podobně. Drtivou většinu opravných a údržbových prací návštěvník nepozná. Je nutné zmínit, že se nejedná o rekonstrukci či opravu bazénu, to znamená, že se opraví bazén na další desítky let. Ani nelze tvrdit, že díky opravným a údržbovým zásahům již nikdy nedojde k žádné další havárii. Opravu, tak jak si jí lidé představují, a bazén ji nutně potřebuje, znamená alokovat vyšší řády desítek, spíše stovek milionů korun a opravit bazén. V tomto případě se však jedná o konkrétní účelové zásahy, jako jsou opravy a údržba, do provozně kritických míst plaveckého bazénu, s podmínkou utratit co nejméně peněz. Nejedná se o nic nového. V těchto krizových, havarijních, údržbových opravách fungujeme již od roku 2018. Vždy byly vyhodnocovány zásahy z pohledu jejich efektivity, tedy zdali z pohledu plánované rekonstrukce má smysl odstraňovat nedostatek či ne. Čas však bezpečnostní riziko a jiné dostal a dostává na neúnosnou hranici.

Co současná situace znamená pro základní školy, které musí zajistit povinnou výuku plavání? Budou dál plavat v Příbrami?

V případě, že se podaří realizovat veškeré plánované kroky, budou školy v Příbrami plavat dále. Jak dlouho je v tuto chvíli ve hvězdách, bude záležet na dalším vývoji situace. Je dobré poznamenat, že i v tomto směru jsme byli na rekonstrukci připraveni. Příbramské školy měly poměrně hodně naplaváno. Některé téměř na dva roky dopředu.

V nejistotě musí být i zaměstnanci bazénu, mluvilo se o tom, že část se propustí, část převede jinam, ovšem zastavení současného projektu zcela mění situaci?

To co mě na celé situaci trápí nejvíce jsou následky situace rekonstrukce respektive ne-rekonstrukce na kolegy z plaveckého bazénu. Již několik let se pravidelně scházíme a pokouším se jim sdělovat nejaktuálnější informace. Nelze se divit, že je po více jak šesti letech procesu „rekonstrukce“ přepadá pocit letargie. Situaci ohledně kolegů z bazénu beru jako jednu z vlastních priorit celé situace. V blízké budoucnosti budeme vést osobní pohovory s každým jedincem,  a to s cílem zjistit, jak on vidí své další fungování v provozu plaveckého bazénu. Myslím, že je na místě jim i touto cestou poděkovat.

Na zastupitelstvu jste mluvil mimo jiné o stále větším počtu havárií na bazénu, bude SZM například zvyšovat pojištění pro případnou havárii, škody či úrazy?

V období 2019 až začátek roku 2023 došlo k téměř 50 závadám či havarijním stavům. Některé jsou jednorázové, další se dějí i opakovaně. Některé jsou řešitelné, některé nikoliv. Některé jsou extrémně nebezpečné, jiné jsou běžné provozní. V rámci těchto „zkušeností“ s havarijními stavy jsme výrazně postoupili jak v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předcházení havarijních stavů, ale i například v rámci pojištění, které zmiňujete. Nejsmutnější na celé situaci by bylo, kdyby nás některá z havárií, rizik či některý z kontrolních orgánů donutil provoz plaveckého bazénu uzavřít. Tuto predikci však nelze vyloučit.

Jak dlouho ještě, podle vás, může bazén fungovat, než dojde k úplnému kolapsu?

Myslím, že kdybych toto věděl, tak jsem nejcennější osoba v Příbrami. Nicméně, k tomu kolapsu – může dojít dnes, zítra, za rok, za dva. Kdykoliv. Je na místě si ale říci, co považuji za kolaps. Kolaps pro mě znamená situace, nebo podmínky, kdy se nedá plavecký bazén dále provozovat, a to ať už z jakéhokoliv smysluplného důvodu. Z mého provozního úhlu pohledu je těch možných kolapsů několik druhů: personální, bezpečnostní, ekonomický, stavební, uživatelský a tak dále. Naší dlouhodobou prací je v tuto chvíli se snažit těmto stavům/kolapsům co nejvíce předcházet, případně je krizově řešit. V tuto chvíli je pro mě nejpodstatnější riziko kolapsu spojené s bezpečností a hygienou. Míra tohoto rizika je již pro mě, jako provozovatele který jako jediný ze všech nese plnou odpovědnost za provoz, neúnosná. Čímž se vracím k mému prohlášení o provozu plaveckého bazénu do léta letošního roku.

Děkuji za rozhovor.

Komentáře