Radnice se zavázala pomoci osadám u jihovýchodního obchvatu Příbrami

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – O stavbě jihovýchodního obchvatu města se mluví už hodně dlouho. V této souvislosti bylo mezi městem a dotčenými osadami podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem jihovýchodního obchvatu. 

Memorandum podepsali starosta Jan Konvalinka a zástupci osadních výborů Zdaboř – Tomáš Plechatý (Zdaboř), Josef Sýbka (Žežice) a Josef Hovorka (Brod). „Tímto Memorandem deklarujeme svou snahu všemi dostupnými způsoby snižovat dopad výstavby a provozu JV obchvatu města Příbrami na život dotčených městských částí Zdaboř, Žežice, Brod, Červená a Podvršky. Jde vlastně o symbolické podání ruky. V okamžiku, kdy vyroste obchvat se na jedné straně městu uleví a na straně druhé dojde k několika zásadním negativním efektům. Memorandem říkáme, že v tom obyvatele dotčených oblastí nenecháme,“ uvedl před podepsáním samotného dokumentu Jan Konvalinka.

Účastníci Memorandem deklarují snahu dosáhnout v rámci realizace obchvatu následujících cílů:

 

  1. Zřízení protihlukové stěny v celé délce obchvatu, který sousedí s dotčenými částmi města (Zdaboř, Žežice, Brod, Červená a Podvršky). Prioritním cílem je zajistit, aby tuto protihlukovou stěnu vybudoval na své náklady investor obchvatu – Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pokud by z nějakého důvodu investor neprojevil ochotu nebo schopnost výstavbu dané protihlukové stěny realizovat do jednoho roku po uvedení obchvatu do provozu a veškerá jednání o možném náhradním přiměřeném termínu výstavby nepovedou ke konkrétnímu výsledku v podobě závazku investora v přiměřeném časovém úseku výstavbu protihlukových stěn realizovat, deklarují účastníci Memoranda, že budou společně činit veškeré kroky k tomu, aby vybudování daných protihlukových stěn provedlo město Příbram na vlastní náklady.

 

  1. Vytvoření finančního fondu města Příbram, který bude dlouhodobě shromažďovat prostředky na financování vybudování protihlukových stěn popsaných v předchozím bodu s ohledem na fakt, že investor – Ředitelství silnic a dálnic ČR, zatím vybudování těchto stěn neplánuje. Účastníci Memoranda deklarují, že ukládání prostředků do fondu vnímají jako projev snahy města kompenzovat jeho občanům, dotčeným vybudováním stavby obchvatu jakožto stavby ve veřejném zájmu, která obecně zvýší kvalitu života ve městě Příbram, zhoršení jejich životních podmínek, ke kterému dojde v důsledku vybudování uvedené stavby. Účastníci Memoranda deklarují svůj cíl, aby prostředky do fondu byly v rámci rozpočtu města alokovány a ukládány dlouhodobě, kontinuálně a v adekvátní výši, která bude přiměřená předpokládaným nákladům na vybudování protihlukových opatření. Stejně tak účastníci Memoranda deklarují svou vůli zanést potřebu uvedené investice – tedy vybudování protihlukových stěn – do střednědobého investičního plánu města Příbram s orientačním vyčíslením předpokládané výše nákladů na jejich vybudování tak, aby bylo možné dlouhodobě efektivně alokovat prostředky ve výše popsaném fondu.

 

  1. Zajištění, aby v celé délce obchvatu byla provedena dostatečná výsadba ochranné zeleně (v úseku od osady Brod po osadu Podvršky), kdy výsadba této zeleně nebude vnímána ani deklarována jako náhrada za výstavbu protihlukových stěn

 

  1. Zajištění, aby po vybudování obchvatu docházelo k dlouhodobému a systematickému snižování dopadů dopravního provozu, spojeného s existencí a užívání obchvatu, v okolí obchvatu, a to zejména v ulicích Zdabořská a Brodská (tzn. provedení příslušných kroků k adekvátní regulaci dopravy – omezení nejvyšší povolené rychlosti, provádění opatření ke zklidnění dopravy, omezení vjezdu nákladních vozidel a podobně).

Komentáře