Město zveřejnilo hydrogeologický a hydrologický průzkum a posudek Fantovy louky

Fantova louka.

PŘÍBRAM – Před posledními komunálními volbami bylo jedno z témat, které rezonovalo veřejným prostorem, plánované zastavění Fantovy louky. Nicméně jak už to bývá, postupem času rozruch kolem něj utichl. To ale neznamená, že by se kolem Fantovy louky nic dále nedělo. Minulý týden město na svých webových stránkách zveřejnilo závěrečnou zprávu projektu Hydrogeologický a hydrologický průzkum a posudek – Fantova louka, Příbram.

Na Fantově louce je několik vlastníků pozemků, mezi kterými je i samo město Příbram. Dle současného územního plánu se v této části města počítá se zástavbou, nicméně části místních obyvatel vadila podoba a šíře zástavby a obávali se také zničení poměrně velké části přírody s chráněnými rostlinami a živočichy.

Kromě ochrany rostlin a živočichů se také mluvilo o tom, že Fantova louka je prameništěm a v případě jejího zastavění by například při vydatných deštích mohl nastat problém. Z výsledků, které město zveřejnilo loni na podzim zároveň také vyplývá, že vzhledem k umístění lokality a potřebě rozvojových ploch města Příbrami lze uvažovat o úpravě či omezení plochy zástavby. Omezení je však markantní, zástavba za podmínky podpořené hydrogeologickým posudkem by byla možná za určitých podmínek pouze na severní, relativně suché části louky, tedy na území dnešního starého sadu vedle bytovek, a pak na zahradách ve stejném šířkovém rozsahu podél Žižkovy ulice, čímž by se vhodně doplnila městská dostavba jedné z hlavních ulic a zajistil přechod bytové zástavby Příbrami II a rodinných domů se zahradami Příbrami IX, Nové Hospody.

„V případě, že hydrogeologický posudek ověří a potvrdí, že zásahy do tohoto severního území neovlivní vodní režim níže na louce, pak by toto řešení znamenalo kompromis mezi veřejným zájmem a zájmem ochrany přírody a krajiny,“ uvedlo město Příbram počátkem loňského listopadu v tiskové zprávě.

Co se týká severní části Fantovy louky, o ní posudek mimo jiné uvádí, že na tomto území by realizace plánované zástavby neměla narušit dotaci jak povrchového zásobování mokřadu, tak kolektoru podzemních vod srážkovými vodami, za těchto podmínek:

  1. stavby by měly být založeny na základových deskách,
  2. stavební práce, resp. základové prvky stavby by neměly být hlouběji než 1 m pod stávající úrovní terénu,
  1. vodě nepropustné stavební prvky budou aplikovány na ploše nepřevyšující max. 40 % z plochy každého pozemku, tzn. že min. 60 % pozemku dotčeného stavbou bude umožňovat přirozenou infiltraci srážkových vod,
  1. srážkové vody zachycené stavbou budou svedeny do funkční infiltrační jímky se schopností infiltrovat max. hodnotu denního srážkového úhrnu z průměrného ročního úhrnu

O jižní části lokality pak uvádí, že: Jižní polygon, resp. jižní část Fantovy louky je pro zachování současného biotopu velice významná a pro začlenění do územního plánu s plánovanou zástavbou nevhodná

Celou závěrečnou zprávu k průzkumu Fantovy louky najdete ZDE.

Komentáře