Kraj přispěje obcím na vysazení stromů

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Středočeský kraj se aktivně zapojil do snižování a kompenzace tzv. uhlíkové stopy a do tohoto svého záměru aktivně zapojuje své příspěvkové organizace, školy a snaží se vytvořit podmínky pro co nejširší zapojení měst a obcí.

„Téma ochrany klimatu je pro nás velkou výzvou a prvním krokem pro boj s oteplováním,“ zdůrazňuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová  s tím, že aktuálně Rada kraje odsouhlasila a doporučuje zastupitelům schválit zřízení nového Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů, který by umožnil obcím poskytnout dar na jeden vysazený strom 1 500 korun.

„Žádat o finanční podporu se bude podle Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje, která by měla být vyhlášena již 10. února a první žádosti by mohly obce podávat od 2. března od 9 hodin až do 30. června roku 2021 do 16 hodin. Alokováno bude v nově zřízeném fondu celkem 750 tisíc korun,“ sdělil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács a dodal, že pomoc kraje bude obcím poskytována formou daru. „Výše fondu může být v případě zájmu navýšena,“ doplnil.

Účelem poskytnutého daru obcím bude podle jeho slov zlepšení životního prostředí v obcích a jeho okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Gabriel Kovács rovněž upřesnil, že dar bude možné obci poskytnout na nezpůsobilé výdaje projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Národního programu Životního prostředí – výzva č. 9/2019 Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích. „Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru bude určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 korun na 1 vysazený strom. Formu daru jsme zvolili, aby se minimalizovala administrativa jak pro obce, tak kraj,“ vysvětlil Kovács.

Obec bude podávat žádost v návaznosti na konkrétní projekt. Jestliže obec bude realizovat více projektů, bude moci podat více žádostí na příslušné konkrétní projekty.

Žádost bude nutné, po schválení zřízení Fondu zastupiteli kraje, nutné ve výše uvedené lhůtě podat v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh a zároveň v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky za účelem potvrzení autenticity. Přílohou datové zprávy musí být dokument ve formátu PDF vygenerovaný z internetové aplikace a opatřený elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele. Povinná příloha se datovou schránkou nezasílá.

Komentáře