Dobříš čeká začátkem roku historicky první referendum. Bude se týkat zastavění lokality Brodce

Lokalita Brodce. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Obyvatele města čeká historicky první místní referendum. Bude řešit zástavbu nejen v lokalitě Brodce, ale možnost potencionální nové výstavby na území celého města. Rozhodovat se bude na začátku příštího roku společně s volbou prezidenta České republiky, a to ve dnech 13. a 14. ledna 2023 na základě tří otázek.

Brodce se staly v loňském roce jedním z hlavních témat městských zastupitelstev, nejrůznějších diskuzí a jednání, která vyústila v závažný soudní spor mezi městem a přípravným výborem místního referenda, který chce nechat občany samotné rozhodnout o budoucnosti tohoto místa. Podobnou zkušenost má i Příbram s chystanou zástavbou Fantovy louky.

Před pár lety budila vášně připravovaná územní studie Úvozová-Bzdinka, poslední rok je hlavním tématem lokalita v Brodcích, která se pro řadu Dobříšáků stala místem každodenních procházek a příjemné rekreace. Pro majitele pozemků v této části města je to však místo, kde mnozí z nich chtějí a již dlouhou řadu let plánují vybudovat své domovy. Město, které má v této oblasti také své pozemky, tak již více než 20 let řeší, zda se tam opravdu stavět začne či nikoli.

Lokalita Brodce je dle územního plánu z roku 2003 rozdělena do několika částí. V jedné z částí tohoto území stojí již řadu let chaty, které využívají jejich majitelé jako rekreační objekty. V další části najdeme více než 40 chat, z nichž některé jsou obývány i celoročně. Od roku 2003 se však také v této lokalitě dle územního plánu nacházejí i další plochy představující téměř výhradně pozemky stavební. A právě ty budí v posledních letech mezi lidmi v Dobříši velké emoce a názor na jejich zastavění či nezastavění doslova rozděluje město na dvě části.

Územní plán určující pozemky pro výstavbu byl schválen v Dobříši již tedy před 20 lety. V roce 2010 rozhodlo zastupitelstvo schválením nového a nyní platného územního plánu, že pro tuto lokalitu bude zpracována územní studie, která měla podrobněji specifikovat uspořádání budoucí výstavby. Ta byla nakonec dokončena až na začátku roku 2022 a stala se tak součástí územně plánovací dokumentace města. Studie na většině pozemků města definuje pozemky jako veřejně přístupnou zeleň. Pozemky soukromých vlastníků zůstaly zastavitelné, s charakterem individuální bydlení v rodinných domech. Výjimkou jsou tři stavební pozemky jednoho majitele, který sám podal žádost o změnu územního plánu, aby jeho pozemky byly změněny na nezastavitelné. Na návrh architekta, který zohlednil princip celistvosti zastavitelného území, jsou podle studie čtyři městské pozemky ponechány jako zastavitelné. Další dva městské zastavitelné pozemky jsou v části Brodců, kterou územní studie neupravuje.

Významnou část pozemků v Brodcích vlastní město. Jedná se především o stavební pozemky a cesty a jeden pozemek pro občanské vybavení, pro budoucí hřiště. Ostatními vlastníky jsou až na výjimky fyzické osoby. Tito majitelé pozemky získali koupí, jako dědictví nebo jako výsledek směny s městem. Například pozemky pod fotbalovým areálem V Lipkách, které nyní vlastní město, původně vlastnili individuální majitelé. Při směně jim město nabídlo právě stavební pozemky v Brodcích. Tito individuální majitelé stavebních pozemků se již roky domáhají možnosti v Brodcích stavět. Část z nich se spojila a tento požadavek přednesli v listopadu 2020 prostřednictvím advokátní kanceláře. Na jedné straně tak existuje skupina majitelů pozemků, kteří se domáhají práva stavět na svých parcelách. Na druhé straně je zde část dobříšské veřejnosti, která má zájem zachovat Brodce jako odpočinkovou lokalitu a minimalizovat novou zástavbu.

„Jsem jedním z vlastníků stavebních pozemků v Brodcích, který je po dlouholetém a zdlouhavém vyjednávání a nikam nevedoucí situaci opravdu rád, že se konečně postavil do vedení města někdo, kdo, zdá se, hájí zájmy obou stran a snaží se dobrat kompromisního řešení. Pan starosta Pavel Svoboda není v jednoduché pozici a já si jeho přístupu velmi vážím. Stavební pozemek jsem koupil v roce 2015 s vidinou toho, že pro svou rozrůstající se rodinu postavím rodinný dům. Před několika lety jsem však svou snahu o cokoli definitivně vzdal a z Dobříše, kde jsem žil více jak padesát let, se odstěhoval i s celou rodinou do jižních Čech. Stále však doufám, že se situace okolo Brodců vyřeší ve prospěch všech,“ říká pan Krch, jeden z majitelů stavebních pozemků v Brodcích.

 

Jedním z dalších majitelů stavebních pozemků je také pan Archman, jehož rodina získala pozemky od města Dobříš náhradou za pozemky pod sportovním areálem V Lipkách. „Naší rodině byly v 60. letech minulého století neprávem zastavěny pozemky. Na našich pozemcích vznikl sportovní areál V Lipkách. Město nám nikdy neposkytlo žádnou kompenzaci ani jakýkoli nájem. V roce 2006 nám město v rámci narovnání této křivdy nabídlo stavební pozemky v Brodcích. Byli jsme ujištěni, že město bude výstavbu v Brodcích podporovat. Kdybychom věděli, že město bude výstavbu různě odkládat a podmiňovat splněním dalších podmínek mimo naši kontrolu, nikdy bychom se směnou nesouhlasili. Nyní vlastníme pozemky v Brodcích, ale možná výstavba rodinného domu zde byla ze strany města naprosto zmařena. Desítky jednání s vedením města byly mnohdy vedeny spíše jako bojkot výstavby a snaha o co největší obstrukce. Neřešitelná situace nyní trvá již 13 let a my se rozhodně budeme dál domáhat svých práv a možnosti na našich pozemcích v Brodcích stavět,“ uvádí pan Archman. 

Bylo předloženo několik variant, jak by oblast Brodců bylo vhodné z pohledu územního plánování řešit, aby stavební pozemky soukromých majitelů tvořily souvislé území. Veřejné představení těchto variant a projednání tohoto záměru proběhlo už v květnu 2021. K realizaci každé z variant však bylo třeba domluvit s majiteli vybraných pozemků směny. Ty se bohužel dohodnout nepodařilo, majitelé o výměnu svých pozemků za jiné pozemky města v lokalitě Brodce neměli zájem. 

Vedle územního plánu, který definuje základní parametry, co se na pozemcích může dít, je možné v daném území podmínky upřesnit pomocí územní studie. Ta vznikla pro lokalitu Brodce již v roce 2016. Studie počítala se zastavěním celého území. Právě proti tomuto záměru zástavby se vzedmula vlna nesouhlasu. Navrhovaná územní studie nakonec nebyla přijata. V roce 2018 navíc rozhodl Krajský soud v Praze o zrušení podmínky pořízení územní studie pro část lokality v Brodcích. I když se nepovedlo domluvit pro pozemky města směny pozemků s vlastníky, rozhodla rada města v roce 2021 o úpravě zadání a pokračování ve zpracování územní studie Brodce. Jejím cílem bylo definovat podmínky, jak by dané území v budoucnu mohlo vypadat. Součástí zadání bylo zachovat co největší plochu na pozemcích města jako nezastavěnou, na pozemky města umístit budoucí komunitní zahradu, definovat cesty a sítě, rozmístit v ploše rodinné domy, definovat základní podobu střech či plotů, tak aby území odpovídalo principům urbanismu. Jinými slovy, aby až se jednou na pozemcích začne stavět, mělo území přesnější pravidla než jen ta, která stanovuje územní plán. Tedy, aby zde vznikla moderní esteticky soudržná čtvrť vedle souvislé plochy veřejně přístupné zeleně.

„Současná situace nás ve vedení města nijak netěší. Snažili jsme se najít řešení, které bude pro všechny strany přijatelným kompromisem. Tedy aby na většině pozemků města vznikla veřejně přístupná zeleň, dětské hřiště a komunitní zahrada. Zároveň aby budoucí výstavba rodinných domů na pozemcích soukromých vlastníků dostala přesnější pravidla. Osobně chápu obě strany, ale nelze v takovémto případě upřednostňovat názor pouze obyvatel města před oprávněnými nároky vlastníků stavebních pozemků. Kteří navíc v řadě případů jsou také občany Dobříše. Zastavěním Brodců se lokalita samozřejmě změní, územní studie tomu však dává dobrý rámec,“ dodává k celé kauze Brodců starosta města Dobříše Pavel Svoboda.

Část bývalých i současných zastupitelů a řada občanů města Dobříše vidí budoucnost lokality v Brodcích zcela jinak. V žádném případě nechtějí připustit jakoukoli další zástavbu tohoto místa, a proto nejprve zorganizovali petici, kterou podepsalo téměř 1500 občanů. Ta měla za úkol celý proces výstavby v Brodcích zvrátit. Zastupitelé města Dobříše však rozhodli jinak. Vznikl proto přípravný výbor místního referenda, který navrhuje, aby o budoucnosti lokality v Brodcích a dalším stavebním rozvoji města rozhodli sami občané.

V referendu mají občané hlasovat o třech otázkách:

Otázka 1:

Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných odkladů a v souladu s právními předpisy schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9 . 2022) ve vlastnictví města Dobříše, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 v katastrálním území Dobříš, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení?

Otázka 2:

Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš zachovalo v územním plánu stanovené zásady etapizace, kde je mimo jiné určeno, že z obytných ploch by neměla být zahajována výstavba v dalších lokalitách do doby realizace velké většiny rodinných domů v lokalitách: Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna, a při nejbližší změně územního plánu upřesnilo, že velkou většinou se v tomto rozumí nejméně 85 %?

Otázka 3:

Má územní plán města Dobříše i jeho změny vylučovat rozšíření možnosti zástavby v okolní krajině oproti současnému stavu v lokalitách, které byly ke dni vyhlášení tohoto referenda (27. 9. 2022) nezastavěným územím, s výjimkou případů, kdy by nutnost změny vyplývala z právního předpisu, nebo kdyby se jednalo o veřejně prospěšné stavby?“

Důvod, proč se část občanů města Dobříše rozhodla k otázce Brodců a budoucnosti zástavby města, uvádí za přípravný výbor referenda Helena Kahounová: „V červnu 2021 na zastupitelstvu byly zmíněny Brodce, je potřeba informovat občany. Protože jsme už v roce 2016 sepisovali Petici proti zastavění Brodců, a bylo to k ničemu. Byla jsem zvědavá na nové informace. Ještě v prosinci nikdo neinformoval. Ale 6. ledna 2022 informace proběhla, ale jen přes počítač. Kolik lidí se zúčastnilo? Většina lidí nic nevěděla. Petice nemá žádnou cenu, a tak vzniklo referendum.“

Nyní tedy další postup závisí na hlasování občanů města Dobříše v místním referendu. Nejde přitom jen o lokalitu Brodce, druhé dvě otázky referenda míří na celkovou koncepci rozvoje zástavby ve městě. Otázkou i v tomto případě zůstává, jak s výsledkem referenda následně naloží zastupitelé. Jak výsledek hlasování promítnou do podoby územního plánu města…

 

Komentáře