Dobříš se blíží k cíli třídění odpadu: Více recyklace, méně směsného odpadu

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Dobříš udělala v loňském roce důležitý krok směrem k plnění zákonných požadavků na třídění odpadu. Podle dat za rok 2023, která má město k dispozici, poklesla produkce směsného komunálního odpadu (SKO) o 37 tun, zatímco množství vytříděných odpadových složek výrazně stoupla.

Za celý rok 2023 se v Dobříši svezlo 1 405,57 tun směsného komunálního odpadu (SKO). To je o 37 tun méně (o 3 %) než v předchozím roce. Meziročně tak pokračuje pokles produkce SKO již pátý rok v řadě. Nejen, že produkce směsného odpadu klesá, ale zároveň se v roce 2023 dařilo vytřídit více odpadových složek. Plastu se svezlo celkem 153 tun, to je o 7 % více než v předchozím roce. U papíru byl nárůst ještě výraznější. Toho obyvatelé Dobříše vytřídili celkem 219 tun, to je o 8,3 % více než v roce 2022.

Od roku 2025 mají obce dle ust. §59 zákona č.  541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, povinnost zajistit, aby množství vytříděného odpadu (respektive recyklovatelných složek odpadu) tvořilo alespoň 60 % z celkového svezeného komunálního odpadu. V Dobříši takové vytříděné složky tvořily v loňském roce již 52 % z celkového odpadu, celkem 1 539 tun.  

„Dobříš se již na přelomu roku 2022 a 2023 ocitla na 48 % v poměru vytříděných složek k celkovému množství odpadu. V roce 2023 jsme poprvé dokázali, že množství vytříděného odpadu může překonat objem směsného komunálního odpadu. Dosáhli jsme již 52 %, a to je důkaz, že jsme na správné cestě,“ uvedl starosta Pavel Svoboda.

Zlepšení v třídění odpadů v Dobříši je výsledek řady na sebe navazujících opatření, včetně instalace nových 1100 litrových kontejnerů na tříděný odpad a úprava míst pro kontejnery zejména u bytových domů. Dále také umístění nových biotejnerů v blízkosti bytových domů pro odkládání jimi vyprodukovaného kuchyňského odpadu. Město také uskutečnilo ukázkový rozbor obsahu 1 100 litrových kontejnerů. Zajímavá čísla se objevují i v oblasti financování odpadového hospodářství města.

„Na základě dohod se sdruženími vlastníků bytových jednotek byla v loňském roce upravena místa pro kontejnery tak, aby k bytovým domům mohly být přistaveny i kontejnery na tříděný odpad. Po dohodě s vlastníky byla také instalována klecová stání a kontejnery na tříděný i směsný odpad byly opatřeny zámky,“ upřesňuje Kateřina Rambousková z odboru životního prostředí Městského úřadu Dobříš. Nové kontejnery na tříděný odpad město získalo v rámci dotace ze Státního fondu životního prostředí. Celkem bylo pořízeno dalších 9 ks komunitních kompostérů (biotejnerů), 40 ks domácích kompostérů, 1 000 ks nádob o velikosti 240 litru na papír, plast, nápojové kartony a kovy, 120 ks nádob o velikosti 1 100 litru  na papír, plast, nápojové kartony a kovy.

Na jaře loňského roku proběhl také ukázkový rozbor obsahu 1 100 litrových kontejnerů od dvou bytových domů. V něm se ukázalo, že tyto kontejnery na SKO obsahovaly téměř 80 % odpadu, který by správně měl být vytřízen (více zde). „Na Dobříši se nám postupně daří množství SKO snižovat, a naopak objem vytříděného odpadu v takzvané čistší formě roste. K naplnění zákonné podmínky míry vytříděnosti, která ukládá pro rok 2025 poměr 60 % vytříděných složek a 40 % směsného odpadu, nám ještě kousek zbývá. Jsme na dobré cestě. Abychom však za nesplnění dalších zákonných limitů v budoucnu nebyly nuceni platit více, je zapotřebí zabývat se zejména snižováním složky směsného komunálního odpadu. Pro rok 2025 je to o 8 %. uvedla k výsledkům za rok 2023 místostarostka Jindřiška Romba, která se problematice odpadového hospodářství města Dobříše velmi aktivně věnuje.

V roce 2023 činily celkové náklady na odpadové hospodářství v Dobříši 17,5 mil. Kč, z toho 14 mil. Kč činily neinvestiční náklady (náklady na provoz sběrného dvora, mobilní svoz tříděného a směsného odpadu atd., viz tabulka nákladů) a 3,4 mil. Kč investiční náklady (náklady na nákup nádob na tříděné odpady, výstavba a kultivace kontejnerových stání). Příjmy města činily přes 10 mil. Kč, přitom příspěvek kolektivního systému na sběr tříděných odpadů dosáhl historického maxima 1 885 mil.  Kč. Přes 7,5 mil. Kč se vybralo z poplatku za odpady.

„Z výsledků je vidět, že město Dobříš jde v oblasti odpadového hospodářství dobrým směrem. Ať už chceme nebo nechceme, toto téma se čím dál tím více týká každého z nás a já jsem velmi rád, že právě ve spolupráci s paní místostarostkou Jindřiškou Romba a kolegy z odboru životního prostředí máme stejné názory a snažíme se udělat maximum pro dosažení určených cílů,“ dodává závěrem k výsledkům odpadového hospodaření města Dobříše za rok 2023 starosta Pavel Svoboda.

Komentáře