Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka ze zářijového zastupitelstva.

Krásné letní počasí se protáhlo i do termínu konání zářijového zastupitelstva. Tato krása však neměla odraz v jednacím sále. Bohužel jsme si opět užili nejen roušky, ale i vrchnostenský přístup vládnoucí koalice vůči opozici. Zmíním se o několika zajímavostech.

V úvodu jednání byly zastupitelům předneseny některé informace od vedení města. Pro mne byly zajímavé hlavně ty ekonomické, např. o daňových příjmech. Jsem rád, že konečně zazněl nový a reálný odhad jejich snížení. Momentálně je město „na svém“, protože stát mu dosavadní výpadek nahradil mimořádnou platbou. Katastrofické vize, nastíněné panem Buršíkem na začátku léta (že město přijde až o 150 mil Kč) jsou mimo realitu. Město má nyní na účtech přes 400 mil Kč, což mi ale vůbec nejde dohromady s půl roku starým koaličním plánem vzít si úvěr ve stejné výši. Na začátku roku jsme měli na účtech 250 mil a za 8 krizových měsíců nám zásoba peněz vzrostla o 150 mil? Zajímavé. Domnívám se, že hlavním problémem města je neschopnost peníze smysluplně proinvestovat. Svědčí o tom např. skutečnost, že za rok 2019 měl odbor investic asi jenom poloviční kapitálové výdaje, než určil schválený rozpočet.

Druhou zajímavostí v rámci úvodních informací bylo, že starosta na sebe plně vzal chyby kolem neoprávněného vybírání poplatků za sběr komunálního odpadu ve sběrném dvoře. Na jednu stranu je pěkné, že uměl přiznat svoje pochybení. Na druhou stranu to byly chyby vrstvené, manažerské a právní zároveň. Navíc pozitivní dojem ze starostova přiznání smazala neochota většiny koaličních zastupitelů, včetně starosty, přijmout k této věci v závěru jednání ZM příslušné usnesení.

Na jednání ZM se dostal další pokus zrušit Fond zápůjček. Je to pro mne nepochopitelná snaha. Město má tolik peněz, že je ani neumí utratit, a chce rozpuštěním Fondu posílit svůj rozpočet o několik milionů. Fond sice není využíván masově, ale svému účelu slouží. Navíc jej lze vnímat jako určitou peněžní rezervu města. Ačkoliv není rozumný důvod jej nyní rozpouštět, přesto 4 radní jeho zachování nepodpořili. Byl mezi nimi i starosta, který zmínil, že by prostředky z rozpuštěného Fondu mohly být využity na budování vodovodních a kanalizačních přípojek. Byl to účelový argument bez racionálního podkladu. Jak jsem již uvedl výše, město nedokáže proinvestovat ani ty peníze, které si vyčlení v rozpočtu. A nedokáže utratit ani rozpočtované peníze na obnovu vodohospodářského majetku, viz následující bod. Fond nakonec snaze o své zrušení odolal.

Každým rokem obdrží zastupitelé zprávu provozovatele příbramského vodohospodářského majetku (VHM), firmy 1.SčV. Nejdříve zmíním pozitivní zámysl koalice zvýšit objem peněz plánovaných v rozpočtu na obnovu VHM (zjednodušeně opravy). Cesty k zajištění peněz jsou dvě: zvedne se cena vodného a stočného (tržba 1.SčV) a o stejnou částku také nájemné za VHM, který město 1.SčV pronajímá (náklad 1.SčV, tržba města). Zvýšené nájemné se v rozpočtu plně vyčlení na obnovu (náklad města). Druhou možností zvýšení objemu peněz na obnovu je, že město sáhne vyloženě do svých peněz. Příbram šla od roku 2020 první cestou a bylo to dobře. Cena vodného se v Příbrami srovnala na český průměr a město získalo dalších 20 mil Kč, které rozpočtovalo do obnovy, celkem 50 mil ročně.

Zacituji ze zprávy 1.SčV dvě věty: „Procento obnovy sítě je ale stále obecně nízké, což vede k dalšímu postupnému stárnutí a zhoršování technického stavu. To se již v současné době projevuje zvýšením poruchovosti vodovodní sítě i narůstajícím negativním ovlivněním kvality pitné vody v důsledku pokračující koroze stárnoucích potrubí“. Václav Švenda se logicky zeptal, zda se letos na obnovu VHM vydá plánovaných 50 mil Kč. Martin Buršík mu odpověděl, že jenom asi 40 mil Kč. V diskusi dále vystoupila paní Frýbertová a zmínila dílčí maličká pozitiva ze zprávy 1.SčV. Při celkovém hodnocení zprávy 1.SčV (síť pokračuje v chátrání) mi to připomnělo přístup našeho premiéra, který je schopen i v době akcelerující epidemie v ČR prohlašovat, že jsme vlastně nejlepší v Evropě. Alespoň tedy v číslech, která si on vybral (téměř cituji).

Do diskuse se zapojil pan Král a navázal na dotaz pana Švendy ohledně čerpání prostředků na obnovu VHM. Zareagoval na něj pan Vařeka. Zeptal se jej, jak hlasoval na ZM, když se rozhodovalo o zvýšení vodného a stočného, kdy tyto příjmy navíc měly jít plně na obnovu. Pan Král na tuto přímou výzvu nereagoval. Do diskuse vstoupil starosta a napomenul pana Krále, aby přece panu Vařekovi odpověděl. Pan Král zareagoval poukázáním na jednací řád, kdy zastupitelé mezi sebou mohou mluvit jen prostřednictvím řídícího zasedání, včetně toho, že mu přímé reakce byly dříve vytýkány. Starosta jej napomenul, aby se „choval slušně“. V řeči pokračoval pan Vařeka a řekl, že pan Král „neměl koule“ přiznat, že hlasoval proti zvýšení vodného. Starosta na vyjádření pana Vařeky nereagoval a když přijmu jejich žargon, tak neměl koule jej napomenout ke slušnému vyjadřování. Škoda, že nemá jednotný metr.

Jako poslední zmíním odsouhlasení nové „Ceny města Příbram“. Bude to symbolické ocenění významných osobností města. O udělení Ceny bude v konečné instanci rozhodovat zastupitelstvo, což je jistě správné. Rozvinula se diskuse o možném zpolitizování jejího udělování. Zastupitelé ANO takovou možnost striktně odmítli. Bylo připomenuto, že právě oni nehlasují smluveně jednotně, čímž je vlastně zajištěna objektivita. Je nutno říci, že nejednotně hlasuje leckdy každá strana v ZM. Celý problém šlo elegantně vyřešit tím, že by pro udělení ceny platilo vyšší kvorum, než prostá většina.

Václav Dvořák

 

Komentáře