Václav Dvořák: Postřehy z červnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Přinášíme postřehy Václava Dvořáka z červnového zasedání městského zastupitelstva.

Ani v červnu jsem se z důvodu zranění nemohl zúčastnit zasedání ZM osobně, sledoval jsem je na dálku. A jak je v Příbrami zvykem, opět to nebylo nic pro slabší povahy, žádný vzor zásadové a transparentní politiky. V současných dnech jsme svědky ošklivých skandálů ve velké politice. Ta komunální by mohla být ostrovem lepších mravů, což je ale u nás jen sen.

V úvodu starosta zastupitelům oznámil, že před několika dny zadal zpracovat jakýsi biologický posudek na Fantovou louku. Důvodem prý jsou investiční záměry v této oblasti. Tato informace bude mít význam v kontextu dalšího průběhu jednání.

Pro mne byla zajímavá úvodní zpráva o hospodaření města v roce 2021. Našel jsem v ní dobré i špatné informace. Pozitivní je, že se městu podařilo proinvestovat přes 200 mil Kč. Druhou věcí je, že investice nejsou směřovány potřebným směrem, že neexistuje promyšlený investiční plán. Negativně hodnotím veliké rozdíly mezi plánovanými a skutečnými příjmy i výdaji. Jinými slovy byl rozpočet sestaven nerealisticky, bez odborné erudice. Za úsměvnou považuji debatu mezi panem Švendou a starostou ve věci srovnání příjmů města z nájmů bytů s výdaji na tyto byty. Pan Švenda upozornil na to, že výdaje jsou několikrát vyšší, než příjmy. Starosta kontroval, že navýšení nájemného v městských bytech by snížilo životní úroveň nájemců. To byla argumentace jak z učebnice populismu. Je dobré vědět, že nájemné v řadě bytů je spíše symbolické. Všichni občané města tak dotují levné nájemné řady nájemníků, včetně např. paní radní Vesecké. Považoval bych za správné, aby se příjmy z nájmů bytů přibližně kryly s výdaji na jejich opravy.

Další probírané body se týkaly nemovitostí. Jedním z nich byla žádost soukromé společnosti o směnu pozemků v lokalitě Zdaboře. RM směnu doporučila. V debatě vystoupil předseda osadního výboru Zdaboř, pan Plechatý. Velmi srozumitelně vysvětlil, proč osadní výbor se směnou nesouhlasí. Silným argumentem bylo mj. umístění hnízda pro tříděný odpad. Také se odvolal na dřívější sliby místostarosty Buršíka. Vystoupil i zástupce společnosti, která o směnu požádala. Sdělil, že společnost bude po směně vstřícná k tomu, aby na svých pozemcích, nově nabytých od města, hnízdo umístila. V diskusi promluvil pan radní Rotter, ale jen ukázal neznalost problematiky. Pan Buršík omlouval nesplněné sliby tím, že by v oblasti chtěl někdy vybudovat zapuštěné kontejnery na tříděný odpad. Smysl do debaty vnesla až paní Říhová ze Šance. Po jejím logickém návrhu se přijalo, že podmínkou směny bude přednostní vyřešení hnízda.

Pozitivním bodem bylo „schválení smíru“ mezi městem a sportovním oddílem Spartak. Došlo ke sjednání dohody ohledně vlastnictví nemovitostí i vzájemné úpravy vztahů v tomto areálu, který patří městu. Moc si přeji, aby se ukázalo, že nová dohoda bude fungovat.

Nakonec zmíním bod, který do programu navrhl zařadit Václav Švenda. Na něm se průzračně ukázal farizejský přístup našich radních k podstatným záležitostem města, ke střetům zájmů. V důsledku podivných utajovaných kroků vedení města kolem budoucnosti Fantovy louky pan Švenda navrhnul, aby byl na oblast Fantovy louky zpracován tzv. regulační plán. Regulační plán je něco jako více dopodrobna zpracovaný územní plán. Je to závazný materiál, který musí respektovat stavební úřad při vydávání stavebních povolení. V tom je hlavní rozdíl oproti architektonickým studiím, které zatím byly pro Fantovu louku zpracovány. Obec si prostřednictvím regulačního plánu zajišťuje, aby stavebníci na jejím území nestavěli něco, co obec nechce.

Máme dva radní, kteří mají osobní zájmy na Fantově louce. Dlouho je zapírali a silně je v tom podporoval starosta. Nyní se v úvodu jednání přihlásil pan Vařeka, a ironizujícím způsobem oznámil svůj střet zájmů. Druhý radní, pan Holý, následně svůj osobní zájem přiznal rovněž. K pochopení situace je potřeba alespoň náznakem připomenout minulost.

Již delší dobu se připravoval developerský projekt na Fantově louce. Vedení města jej tajilo i před zastupiteli s odůvodněním, že si to tak přejí soukromí developři (např. firma pana Holého). Až pod tlakem opozice a veřejnosti bylo vedení města přinuceno vyložit karty. Ukázalo se, že byla zpracována studie zástavby Fantovy louky, která je ve velkém rozporu s dřívější studií. Nová studie jde na ruku developerům a plánovala zhoršit životní prostředí starousedlíků. Nedbala na životní prostředí, upozadila zájmy města. Aby byl stavební úřad nucen respektovat zájmy města i obyvatel Nové hospody, navrhnul pan Švenda zpracování regulačního plánu.

Oba radní – developři se proti tomuto záměru vymezili. Zmatečně legrační bylo vyjádření pana Holého. Prý byl vždy pro nějakou regulaci výstavby na Fantově louce. A prý neřekl, že pro regulační plán nebude hlasovat, jen řekl, že pro něj nebude hlasovat, protože tam má střet zájmů. Koalice křečovitě hledala argumenty proti přijetí regulačního plánu, v čemž uspěla. Starosta Konvalinka vyčetl panu Švendovi, že tento bod vytáhl účelově před volbami. Prý je zbytečné dělat regulační plán, když on objednal biologický průzkum. To ale z opozice do doby jednání ZM nikdo nevěděl! Opozice byla nařčena z aktivismu, z předvolebního politikaření, z neslušných postupů. Hlavní obhájci dosavadního postupu vedení radnice byli pánové Konvalinka, Holý a Vařeka. Po zamítnutí návrhu pana Švendy bylo přijato alespoň jakési kompromisní řešení z dílny koalice. Mám z toho jediný pocit: developři se určitě nechtějí vzdát svých zisků z Fantovy louky.

Václav Dvořák 

Komentáře