Středočeský kraj má na rok 2020 proinvestiční rozpočet, zaměřený je na maximální využití evropských fondů

STŘEDOČESKÝ KRAJ – „Rozpočet Středočeského kraje na rok 2020 je sestaven v rekordní výši a splňuje základní priority kraje. Je to rozpočet, který snižuje dlouhodobé zadlužení, je výrazně proinvestiční, rozpočet akceptující maximální využití finančních prostředků Evropské unie. Rozpočet, jenž podporuje koncepční politiku kraje,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Zastupitelé kraje schválili tento strategický dokument pro rok 2020 na svém dnešním jednání. 

„Ve srovnání s rokem 2019 budeme v roce 2020 i nadále díky dotacím z evropské unie investovat o 850 milionů korun více, než tomu bylo letos. Na opravy silnic půjde také o 156 milionů korun více a o 333 milionů korun budou navýšeny výdaje na dopravní obslužnost. To vše díky vysoké úspěšnosti Středočeského kraje v dotačních řízeních a vyšším daňovým příjmům,“ vyzdvihla Jaroslava Pokorná Jermanová a upozornila i na další změnu, kterou je navýšení investičních výdajů ze 450 milionů korun na 700. „Tyto prostředky finančně kryjí realizaci připravených investičních akcí jak krajských, tak příspěvkových organizací z vlastních zdrojů rozpočtu,“ upřesnila hejtmanka. Tohoto se podle ní podařilo i díky zastavení ztrát krajských nemocnic.

Rozpočet pro příští rok vychází z plnění rozpočtu v roce 2019. Sestaven je ve výši příjmů 31 323 576,90 tis. korun a výdajů 31 784 089,90 tis. korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením bankovního úvěru ve výši 700 000 tis. korun a snížen o splátky z přijatého úvěru kraje ve výši 239 487 tis. korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová část vyrovnaná a činí 32 023 576,90 tis. korun.

„Vzhledem k naplňování daňových příjmů v roce 2019 a daňové predikci Ministerstva financí ČR jsou v roce 2020 očekávány daňové příjmy Středočeského kraje ve výši 10,4 miliardy korun, což představuje oproti schválenému rozpočtu 2019 navýšení o 6,1 %, tj. o 600 000 tis. korun. Právě díky tomuto navýšení daňových příjmů je možné na běžné opravy a údržbu silnic dát oproti roku letošnímu, kdy tyto finanční prostředky činily 1,36 miliardy korun, o 156 milionů korun více. Budou tedy činit 1,52 miliardy korun. Dále je možné posílit finance na dopravní obslužnost z 2,58 miliardy až na 2,91 miliardy korun, tedy o 333 milionů korun,“ prohlásil náměstek Gabriel Kovács (ANO 2011).

Nejdůležitější a nejvýraznější změnou oproti loňskému roku je však podle něho navýšení prostředků pro financování evropských projektů, tj. projektů s finanční spoluúčastí EU (projekty IROP, ITI atd.). „Je to výsledek kvalitní práce Středočeského kraje při čerpání dotací. Patříme ke špičce v České republice. V rozpočtu jsou zatím zahrnuty investice financované dotacemi z EU ve výši ‚jen‘ 2,6 mld. korun. Celkově však počítáme s dotacemi pro rok 2020 ve výši 3-4 miliardy korun. Dobře zvládnutý dotační proces je velkou devizou pro náš kraj. Abychom zůstali špičkou i v dalších letech, byl v roce 2019 založen nový fond, ze kterého budeme podporovat včasnou přípravu dotačních projektů po roce 2021, tj. v dalším finančním období,“ zdůraznil G. Kovács. Zároveň doplnil, že pro toto financování evropských projektů budou také aktivně využity finanční prostředky z minulých let, vlastní zdroje kraje (vratky z předfinancování projektů a daňové příjmy) a 0,7 mld. korun z úvěrového zdroje určeného na předfinancování projektů.

„Dotační fondy, které využívají města a obce nebo sportovní oddíly, jsme jako Rada navrhli zastupitelům schválit ve výši 490 milionů korun, což je oproti roku 2019 o 6 milionů korun více,“ dodala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.K navýšení o 2 miliony Kč došlo u Středočeského Humanitárního fondu na částku 4 milionů Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2019 byl pro rok 2020 navržen jeden nový fond, a to Středočeský Fond prevence ve výši 5 milionů Kč. Tento fond má za cíl financování adiktologických služeb v rámci celého Středočeského kraje. Jedná se o zajištění primární prevence užívání návykových látek, vzdělávání v protidrogové prevenci a léčebných programů pro patologické hráče ve Středočeském kraji.

„Jsme také pro rok 2020 připraveni na možné vyrovnání se s případným avizovaným růstem mezd zaměstnanců kraje a jeho příspěvkových organizací, které je očekáváno na základě nařízení Vlády ČR. Počítáno je i s krytím případného navýšení mezd řidičů veřejné dopravy, k němuž by mohlo dojít po zvýšení minimální mzdy. Pro tyto účely je v krajském rozpočtu navrženo 230 milionů korun,“ upozornila dále Jaroslava Pokorná Jermanová.

Rozpočet v kapitole doprava činí v návrhu rozpočtu pro rok 2020 celkem 4,8 mld. korun. Oproti roku 2019, kdy byla jeho výše 4,4 mld. korun, byl posílen o 460 milionů korun. Největší část prostředků půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje, a to celkem 2,9 mld. korun. Na provoz Krajské správy a údržby silnic je určeno 1,7 mld. korun.

„Také školství si již třetí rok po sobě skokově polepšuje. Období hospodářského růstu se projeví pozitivně i v oblasti sociální, kulturní a životního prostředí,“ upozornil dále zastupitele G. Kovács. V oblasti školství jde přitom určena největší částka na provoz škol a školských zařízení. Celkem pro rok 2020 půjde do školství 662,8 milionu korun, což je o 30,6 milionu více oproti roku 2019. V kapitole zdravotnictví je plánováno 735,6 milionu korun a stejně jako v roce 2019 jsou opět posíleny i finanční prostředky na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a to z 508,6 milionů korun na 528. Stejně jako v roce 2019 se podařilo v rozpočtu ušetřit díky zlepšenému hospodaření oblastních nemocnic a úspory jdou na investice.

Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí hodlá kraj využít pro příští rok 20,3 milionů korun. Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) by měla hospodařit s 55 milionu korun, což je o 23,8 milionu korun více než v loňském roce. Jejím cílem je zajištění kompletního marketingu v oblasti cestovního ruchu, a hlavně rozvoj cestovního ruchu s maximálním využitím turistického potenciálu destinace regionu střední Čechy. Další důraz je kladen na spolupráci se sousedními kraji a společné turistické produkty Vltava a Labe. Středočeské inovační centrum (SIC) by mělo z krajského rozpočtu získat 31,9 milionu korun, další peníze půjdou na Kreativní a inovační vouchery i na Smart Akcelerátor. Na kapitolu regionálního rozvoje je celkem určeno oproti loňským 148,4 milionu korun, 176,6 milionu korun. Navýšení o 19 % je převážně z důvodu zvýšení příspěvku na činnost Středočeské centrály cestovního ruchu. „O 15,7 milionu korun byl rovněž navýšen rozpočet i do oblasti kultury a památkové péče, a to na 395,9 milionu korun. V loňském roce šlo pro tuto oblast 380,2 milionu korun. 30 milionů korun je například plánováno na financování Programu na obnovu památek určených ke společenskému využití stejně tak jako v loňském roce,“ připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kapitola životního prostředí a zemědělství představuje v návrhu rozpočtu stejně jako v roce 2019 celkem 52,1 milionu korun. Z toho připadá například na ekologickou výchovu a osvětu částka 17,5 milionu korun. Suma 17 milionu korun půjde na chráněné části přírody a na monitoring ovzduší kraj poskytne opět 1 milion korun.

zdroj: Středočeský kraj

Komentáře