Příbram bude řešit redukci individuální motorové dopravy, poradit má generel dopravy

Milínská ulice.

PŘÍBRAM – Město Příbram si zadala zpracování takzvaného Generelu dopravy a parkování. Společnost Royal Haskoning DHV předala městu analytickou část v březnu tohoto roku. Generel dopravy se zabývá individuální automobilovou dopravou, veřejnou hromadnou dopravou, cyklistickou i pěší dopravou a parkováním.

Hlavními cíli dopravního generelu, který si nechalo vypracovat město Příbram, jsou redukce individuální motorové dopravy a motorové dopravy jako celku náhradou za udržitelné způsoby cestování. Další snahou je snížit závislost ekonomického růstu na dopravě. Prioritou je rovněž snížit dopady z dopravy na životní prostředí díky vyšší efektivitě všech cest, úsporami a pomocí environmentálně příznivějšího dopravního systému založeného na podpoře udržitelnějších druhů dopravy, čistých vozidel a alternativních energií. Mezi další východiska patří redukce negativních dopadů dopravy na zdraví obyvatele a zpřístupnění dopravy pro všechny občany včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

V rámci přípravy generelu byly provedeny dopravní průzkumy na silnicích a křižovatkách ve městě i v blízkém okolí. Zpracovatel vycházel také ze závěrů studie ŘSD z roku 2016 nebo měření pohybů cestujících na zastávkách veřejné dopravy. Analytická část „dokumentu o dopravě“ má přinést rozbor různých režimů dopravy v Příbrami. Navazující návrhová část se pak bude zabývat konkrétními možnostmi řešení.

Za 12 sledovaných let bylo v Příbrami evidováno 4289 nehod z toho šest smrtelných a 82 s těžkým zraněním. Tyto nehody lze podle autorů dokumentu ocenit na téměř 2,24 miliardy korun takzvaných celospolečenských ztrát. Místem opakovaných závažných nehod jsou jak místní komunikace, tak silnice I. třídy v průjezdním úseku. Chodci a cyklisté tvoří podíl na nehodách 7 %, avšak podíl na těžkých zraněních včetně smrti se pohybuje okolo 17–73 % všech případů.

 
Nehody s chodci zaviní ze 81 % řidič motorového vozidla, a právě tehdy mají dvakrát větší závažnost, než když je zaviní chodec. Nehody cyklisty ve střetu s motorovými vozidly zaviní z 56 % řidič motorového vozidla. V této souvislosti generel identifikoval několik bezpečnostních rizik: nesrozumitelné a nepřehledné stavební uspořádání; nejednoznačná organizace dopravy; nedostatečná ochrana chodců v prostoru křižovatek a přechodů pro chodce; nedostatečná ochrana cyklistů; mírné nebo žádné zklidnění dopravy.

Autoři připravili SWOT analýzy všech řešených druhů dopravy (více v rámečku). Zjednodušeně řečeno jde o vypsání plusů a minusů či příležitostí a hrozeb pro konkrétní oblast. Z hlediska automobilové dopravy zmiňuje dokument několik příležitostí i hrozeb. Do první skupiny spadají následující položky: rekonstrukce silničních průtahů podle platných norem; realizace JV obchvatu města, přestavba některých křižovatek se špatnou dispozicí na okružní či jinak lépe řešené; vyznačení oblastí mimo páteřní komunikace jako dopravně zklidněné (zóny 30, obytné zóny, cyklozóny…); rozvoj příležitostí pro automobily na alternativní pohon. Mezi hlavní hrozby patří další růst automobilizace a tranzitní dopravy, zpoždění a případná nerealizace obchvatu, růst intenzit automobilové dopravy a s tím souvisejících problémů a nedostatek finančních prostředků.

Foto: MěÚ Příbram

 
V rámečku se nachází také shrnutí plusu a minusů cyklistické dopravy. Autoři generelu v části příležitostí uvádějí například budování samostatných stezek pro cyklisty stejně jako cyklistických pruhů v hlavním či přidruženém dopravním prostoru, propojení města se sousedními obcemi, rozvoj doplňkové infrastruktury a služeb pro cyklisty, financování rozvoje cyklistické dopravy z vnějších zdrojů, zřízení systému bike&ride či vyšší využívání elektrokol. 

V další části se dokument věnoval pěší dopravě. Po Příbrami, zejména mezi centrem a sídlištěm, se pohybuje přibližně devět tisíc chodců za den. Dokument upozornil na některé aspekty, které ztrpčují jejich pohyb. Jde například o špatné provedení signálních pásů (mj. pro zrakově postižené) na chodnících. Problémem na některých místech je chybně řešený, nebo zcela chybějící bezbariérový průchod. Další nedostatek představuje špatný stav povrchů některých chodníků. Na mnoha místech jsou nenormované přechody či nebezpečná místa nebo chybějí chodníky či jejich propojení. Podle autorů je možné nadále posílit atraktivitu pěší dopravy, a to například vytvořením páteřní pěší trasy, jež by spojovala východní a západní část města. 

Zdroj: Město Příbram (zpravodaj Kahan)

Komentáře