Práce v Dlouhé ulici provázejí komplikace. Stavba je dočasně pozastavena

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Zatímco na stavbě zabývající se výměnou vodohospodářského majetku v Obecnické ulici práce pokračují dle harmonogramu, stavbu ve spodní části Dlouhé ulice provázejí nečekané komplikace. Z důvodu bezpečnosti musí být stavba dočasně pozastavena.

Na začátku října byla zahájena první etapa stavby „Příbram, ul. Milínská – úpravy vodohospodářských sítí“, která se aktuálně týká spodní části Dlouhé ulice. Na sklonku minulého týdne se vyskytly komplikace, které stavbu na určitou dobu pozastaví.
„Dle zprávy techniků se vyskytly hned dvě komplikace, kvůli kterým se práce musí dočasně přerušit. Provedený geologický průzkum neodhalil množství navážky na trase probíhající stavby. Ve zhruba šestimetrové hloubce bylo zjištěno nestabilní podloží a z důvodu bezpečnosti je třeba zajistit výkopy jiným způsobem pažení, které zhotovitel stavby zajišťuje,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Při stavbách se často stává, že skutečné položení sítí neodpovídá plánům, které má město či zhotovitel k dispozici. Příkladem může být stavba nového mostu u Dolejší Obory, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic. V tomto případě se v tělese původního mostu „objevil“ parovod, který nebyl zakreslen v plánech. S obdobnými komplikacemi se město setkalo při revitalizaci vnitrobloku Cíl, kde byly „objeveny“ betonové pojezdové pasy z doby výstavby sídliště. Nyní se nesoulad objevil při realizaci prací v Dlouhé ulici.

„Při obnově kanalizační stoky byl zjištěn nesoulad na stávající revizní šachtě, které nemá vedení v přímém směru, ale před samotnou šachticí je zlom, který je dle platných norem nepřípustný. V tomto případě je tedy potřeba celé stávající dno kanalizační šachty, které je tvořeno monolitem nepravidelného tvaru upravit a na místě vybetonovat tak, aby odtékající splašky neměly tendenci se zde zadržovat,“ doplnil starosta s dovětkem: „Práce na výměně vodohospodářského majetku jsou vždy komplikací pro občany, neboť si vyžadují dopravní omezení a nikdy nevíme jaké komplikace nás čekají. Nicméně veškeré vodovodní a kanalizační rozvody je třeba s ohledem na jejich stáří postupně obnovovat.“

Výše zmíněné komplikace řeší aktuálně projektant s geologem, kteří by v co nejbližší době měli navrhnout postup řešení. V současné době bude tedy stavba pozastavena.
„Ačkoliv za komplikace nemůže ani město, ani zhotovitel, je na místě se za ně omluvit a požádat obyvatele z okolí stavby o trpělivost,“ dodal na závěr starosta.

Komentáře