Lidé budou rozhodovat o části městských peněz

PŘÍBRAM – Stále více měst umožňuje svým občanům rozhodovat o využití části peněz z městského rozpočtu. Od ledna příštího roku se k nim přidá i Příbram. Lidé budou moci od začátku ledna do konce února podávat návrhy do projektu Společně pro Příbram a aktivně se tak zapojit do rozhodování o tom, co se v jejich okolí bude dít. Pro první ročník projektu město vyčlenilo ze svého rozpočtu milion korun.

„Podstatou tohoto přístupu je, že občané, podobně jako zastupitelé, budou mít k dispozici částku z městského rozpočtu, kterou mohou rozdělit pro užitečné projekty ve svém bezprostředním okolí,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Při sběru návrhů se uskuteční dvě setkání s veřejností, při kterých autoři představí svůj návrh a následně mají možnost ho prodiskutovat se zástupci města. „Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkání budou v druhé fázi předány k posouzení proveditelnosti příslušným odborům radnice,“ vysvětlila vedoucí odboru kancelář města Zuzana Kučerová s tím, že o návrzích, jež prošly posouzením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně a bezplatně hlasovat prostřednictvím elektronické hlasovací platformy D21 s použitím kladných a záporných hlasů podle hlasovacího systému Demokracie 21. Hlasovat bude možné také fyzicky na úřadě či dalších kontaktních místech. „Výsledky hlasování budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení vítězných projektů,“ dodala Kučerová.

K podávání návrhů bude primárně sloužit online formulář na webové stránce participativního rozpočtu www.spolecne.pribram.eu, který bude aktivní po Novém roce. Kromě elektronického podání lze vyplněný formulář doručit na Odbor kanceláře města, formuláře bude možné získat i v tištěné podobě v Infocentru na Zámečku. „Návrh musí obsahovat název projektu, jeho popis, veřejný přínos, uvedení místa realizace, fotodokumentaci současného stavu, předpokládanou finanční náročnost, kde musí být vedle nákladů na realizaci uvedeny také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu, harmonogram, kontakt na navrhovatele a volitelně situační nákres,“ upozornila Kučerová s dovětkem, že v případě zájmu o konzultaci se navrhovatelé mohou obrátit na Odbor kanceláře města.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT BY MĚL:

– být veřejně prospěšný,

– být zahájen do 12 měsíců od hlasování,

– primárně řešit úpravy veřejných prostor,

– být městem realizovatelný, – být ve vlastnictví a na území města,

– směřovat mimo oblast údržby a opravy veřejných objektů.

HARMONOGRAM:

2. ledna–28. února 2018: sběr projektů

12.–28. února: setkání s veřejností

1. března–30. dubna: posuzování proveditelnosti projektů

4.–15. května: vytvoření galerie projektů k hlasování

30. května: veřejná prezentace projektů k hlasování

1.–22. června: hlasování

27.–30. června: zveřejnění žebříčku vítězných projektů

září 2018–červen 2019: realizace vítězných projektů

 

Komentáře