K problémům s parkováním patří i nízký respekt vůči pravidlům

PŘÍBRAM – Město má k dispozici analytickou část takzvaného Generelu dopravy a parkování, který se zabývá automobilovou dopravou, veřejnou hromadnou dopravou, parkováním, cyklistikou a pěší dopravou. 
 
V části zaměřené na hromadnou dopravu zpracovatelé generelu ze společnosti Royal HaskoningDHV zacílili na tři oblasti – městskou hromadnou dopravu, Středočeskou integrovanou dopravu a Pražskou integrovanou dopravu. Mezi identifikované problémy patří zejména chybějící nástupiště nebo nevyhovující stav zastávek. To se týká například náměstí J. A. Alise nebo zastávek v ulici Balbínova. V některých případech chybějí označníky nebo jsou linky nevhodně trasovány.

Mezi silné stránky veřejné dopravy v Příbrami jsou v generelu uváděny nový dopravní terminál u vlakového nádraží a časté spojení s většími sídly v regionu. Za slabé stránky autoři považují nevyhovující stav vybraných autobusových zastávek, omezenou možnost využití příměstských autobusů pro cesty po městě, absenci veřejné dopravy u sídlištních celků nebo pouze jedinou železniční stanici na území města.

„Nová železniční stanice se v těchto týdnech už buduje mezi Základní školou Školní a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje,“ upozornil příbramský místostarosta Martin Buršík a doplnil: „Otevírají se i další příležitosti v podobě již zahájené modernizace autobusových zastávek nebo napojení sídlištních celků na veřejnou dopravu.“

Další podstatnou složku dokumentu představuje generel parkování. Jeho základními cíli jsou zlepšit kvalitu parkování, zvýšit kapacity parkovacích stání, snížit zbytnou dopravu pomocí naváděcích a informačních systémů, zvýšit dopravní bezpečnost a přispět k ekonomickému a společenskému rozvoji města. „Při analýze parkování se vycházelo z průzkumu parkování ve vybraných částech města, z dat z parkovacích automatů a z analýzy a zásad rozvoje parkovacího systému města,“ vysvětluje Martin Buršík.

Z šetření vyplynulo, že v pracovní dny mezi nejvytíženější veřejná parkoviště patří plochy u nemocnice a u hřbitova. Polovina aut zde stojí hodinu a přibližně třetina aut dvě hodiny. Fakt, že tato parkoviště a další odstavné plochy v centru spadají do kategorie regulovaného parkování, pokládají zpracovatelé generelu za plus. Mezi silné stránky parkovacího systému v Příbrami dále zařazují existenci systému návštěvnického parkování v dosahu centra a moderní způsob platby parkovného (mobilní parkovací aplikace). Mezi slabé stránky generel uvádí nedostatečnou kapacitu odstavných ploch na sídlištích, nevyhovující kapacitu záchytných parkovišť pro dojíždějící z okolních obcí a živelné parkování za nemocnicí v ulicích Hradební, Severní a Nad Jatkami. „Mezi slabé stránky patří i nízký respekt k legálnímu parkování, což znamená, že mnoho řidičů se bohužel neřídí značením anebo za parkování neplatí,“ říká Martin Buršík.

Za zásadní hrozby v oblasti parkování označují autoři generelu další růst automobilizace, zvyšující se počet zbytných cest při hledání volného parkovacího místa, nedodržování zásad a pravidel při parkování nebo ekonomicky nevyváženou parkovací politiku. „Analytická část generelu dopravy a parkování pro město Příbram představuje základní popsání současného stavu s upozorněním na přednosti a hrozby současného řešení,“ dodává příbramský místostarosta. Na analytickou část bude navazovat návrhová část, jež přinese náměty, jak aktuální problémy odstranit a jak ideálně předejít potížím s dopravou a parkováním v budoucnosti.

zdroj: Město Příbram 

Komentáře