Exkluzivně: Návrh studie Fantovy louky z roku 2021, kterou se město zdráhalo zveřejnit

Koncept architektonické územní studie Příbram — Fantova louka 2021.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Město Příbram zastoupené starostou Janem Konvalinkou objednalo 19. 5. 2021 prostřednictvím smlouvy o dílo u projekčního ateliéru PRINS zpracování konceptu architektonické územní studie Příbram — Fantova louka, zejména za účelem vyhotovení architektonické situace, základní prostorové vizualizace, vyhotovení bilancí ploch a výpočtů koeficientů zastavěnosti a zeleně pro oblast 05,06,07 a 08 v lokalitě Fantova louka Příbram, plochaa S-02 (dále jen „studie“).

Její součástí je rovněž článek o tom, že objednatel, tedy město Příbram, se se stává vlastníkem studie na akci „Koncept architektonické územní studie Fantova louka Příbram“ okamžikem řádného předání. Předáním jednotlivých částí díla poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje.

Smlouva zároveň stanovila, že studie bude v průběhu přípravy projednávána: „musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny k jednotlivým stupňům studie za účasti: zhotovitele studie, zadavatele (zástupci Odboru investic a rozvoje města, Samostatného oddělení \ silničního hospodářství, architekt města) a ostatních dle potřeby.“ Město Příbram později na vyžádání poskytlo 3 zápisy z jednání, z nichž je ovšem jen jeden datován po podpisu smlouvy – dne 17. 6. se konala schůzka, na níž byl za radnici přítomen jen místostarosta Martin Buršík. Ten je tedy za město de facto jediným „odborným“ zadavatelem a konzultantem studie, který také dílo převzal. Jak potvrdili zástupci Odboru investic a rozvoje města, oddělení územního plánování i bývalý městský architekt – oni sami se na zadání studie nijak nepodíleli. Dva další poskytnuté zápisy jsou datovány dny 17. 3. a 22. 3. 2021.

Urbanistická studie Fantova louka 2006.

Projekční kancelář loni v létě objednateli poslala plnění smlouvy, které je veřejně k dispozici na Městském úřadě v Příbrami. Součástí nahlížení do dokumentu „koncept studie Fantova louka“ je ze zákona i možnost pořizování kopií toho, co projekční kancelář městu za 180 500 Kč, s DPH, poskytla. Vzhledem k tomu, že veřejný zájem je v této věci jednoznačný – majitelem dokumentu je město Příbram – a že zhotovitel poskytl objednateli neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, zveřejňuji v dobré víře, pro možnost porovnání a pro tolik potřebnou veřejnou debatu vedle platné urbanistické studie Fantova louka také koncept studie Fantova louka tak, jak ho městu Příbram zaslal projekční ateliér PRINS. Jsem ráda, že v tomto mám i podporu pana starosty, který se na Facebooku dnes vyjádřil, že je pro zveřejnění CELÉ studie, přestože se mu doposud společně s radními bránil, mj. s nepřiléhavým odkazem na ochranu autorských práv.

Markéta Škodová

Komentáře