Vedení města hledá nového ředitele nebo ředitelku MŠ Kličkova vila

MŠ Kličkova vila.

PŘÍBRAM – Rada města na svém posledním jednání schválila vyhlášení konkurzu na novou ředitelku/ředitele v Mateřské škole Kličkova vila .

Rada města také odvolává současnou ředitelku Ivu Šedivou s s účinností k 31.12.2020 a dále pověřila Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Příbram zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce města Příbram a ve všech mateřských školách zřizovaných městem Příbram.

Text konkurzního řízení

Město Příbram vyhlašuje v souladu s ust. § 99 odst. 1 a ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace zřizované městem Příbram:

 Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, 261 01 Příbram II, IČO 70921610

Požadavky:
 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 organizační a řídící schopnosti,
 dobrý zdravotní stav,
 způsobilost k právním úkonům.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.01.2021

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
1. písemná přihláška,
2. úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost,
3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený posledním
zaměstnavatelem,
4. strukturovaný profesní životopis,
5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4,
6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce),
7. originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce ředitele
(ne starší než tři měsíce) nebo čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení
9. čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 01.10.2020 na adresu: Městský úřad
Příbram, Odbor školství, kultury a sportu, Tyršova 108, 261 19 Příbram I nebo doručte osobně do
podatelny MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I do 01.10.2020 do 15:00 hod. Na obálku napište
„KONKURS – NEOTVÍRAT“.

 

 

Komentáře