Středočeský kraj má rozpočet na rok 2021, bude se schodkem zhruba 1,2 miliardy korun

foto: Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zastupitelé Středočeského kraje schválili rozpočet na rok 2021. Musel se vypořádat s propadem daňových příjmů v důsledku pandemie COVID-19 a přijetím daňového balíčku, který způsobil propad příjmů o 2 miliardy korun oproti skutečnosti roku 2019. „Přesto je sestaven tak, aby zajistil pokračování již schválených investic podpořených evropskými i národními dotacemi,“ zdůraznila hejtmanka kraje Petra Pecková.

„Rozpočet pro příští rok vychází z plnění rozpočtu roku 2020 a kvalifikovaného odhadu vývoje daňových příjmů. Vzhledem k výraznému poklesu příjmů kraj není schopen v návrhu rozpočtu pokrýt všechny výdaje, které by krýt potřeboval. Chybí 400 milionů do silniční infrastruktury, stovky milionů na krytí ztrát veřejné dopravy v roce 2020 nebo stovky milionů do středočeských fondů. Je to rozpočet do špatných časů, ale není v tomto objemu dlouhodobě udržitelný,“ říká náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Pro rok 2021 je rozpočet sestaven ve výši příjmů 31 936 641,20 tis. korun a ve výši výdajů 33 145 395,20 tis. korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt financováním, a to zapojením bankovních úvěrů ve výši 1 488 241 tis. Kč a ve financování je snížen o splátky přijatých úvěrů kraje ve výši 279 487 tis. Kč. Po zapojení financování je zdrojová a výdajová část rozpočtu ve výši 33 424 882,20 tis. Kč.

„Běžné výdaje rozpočtu jsou kryty daňovými příjmy. Výdaje spojené s financováním investičních projektů a další investiční výdaje jsou kryty na příjmové straně rozpočtu převážně zapojením úvěrových zdrojů ve financování, čímž je rozpočet pro rok 2020 deficitní. Celkové plánované příjmy stačí na běžný chod úřadu a příspěvkových organizací a na splátky existujících úvěrů. Všechno ostatní v roce 2020 musíme financovat z úvěrových zdrojů nebo z rezerv příspěvkových organizací,“ upřesňuje náměstek Věslav Michalik.

Zdroje kraje jsou tvořeny z vlastních příjmů, z účelových přijatých transferů a z přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. a přijatého úvěru od Evropské investiční banky.

Daňové příjmy činí v rozpočtu 8 600 000,00 tis. Kč, což je o 2 miliardy méně oproti skutečnosti roku 2019 a o 1 miliardu méně oproti očekávané skutečnosti roku 2020. Na straně výdajů dochází především k úspoře v běžných výdajích kapitol a v objemu prostředků určených na financování Středočeských Fondů – grantové a dotační výdaje kapitol. Schválený rozpočet počítá s financemi pro dva dotační fondy, a to Středočeský Fond obnovy venkova a Středočeský Infrastrukturní fond: Tematické zadání Životní prostředí. „O naplnění dalších fondů bude Rada kraje rozhodovat v lednu, především na základě skutečného naplnění daňových příjmů roku 2020, které bude lepší než původní předpoklad. Chtěl bych ujistit zejména hasiče, malé obce a neziskové organizace, že jejich potřeby pokryjeme v maximální možné míře, kterou nám finanční situace dovolí,“ upřesnil náměstek Michalik.

Kraj v této době také maximálně užívá rezerv zřízených příspěvkových organizací, které byly vytvořeny v době ekonomického růstu. V roce 2020 odbory, v jejichž gesci jsou příspěvkové organizace, zafixovaly prostřednictvím zřizovatele část prostředků jak v rezervních fondech, tak ve fondech investic svých příspěvkových organizací k využití v rozpočtech těchto organizací v roce 2021. Vázáním těchto prostředků v roce 2020 byly vytvořeny prostředky pro financování příspěvkových organizací v roce 2021 v celkové výši 375 mil Kč.

Na straně výdajů budou dále financovány výdaje související s uzavřenými úvěry a výdaje související s reprodukcí majetku. V roce 2021 jsou významně navýšeny prostředky na financování dopravní obslužnosti (o 416,6 mil. korun). Tento nárůst je způsoben převážně meziročním navýšením smlouvy s dopravcem ČD, dorovnáním propadu tarifního závazku PID v drážní dopravě a smluvním zajištěním základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě pro rok 2021, ve kterém je promítnuta inflace a valorizace nákladových položek smluv a další náklady související s postupnou integrací Středočeského kraje do systému PID.

Pro rok 2021 je plánováno vložit do kapitálových výdajů prostředky ve výši 3,7 mld. korun. Jedná se převážně o financování evropských projektů, tj. projektů s finanční spoluúčastí EU. Pro financování těchto projektů budou převážně využity zdroje z vratek z předfinancování evropských projektů ve výši 1,9 mld korun, úvěrové zdroje (1,5 mld.) a rezervy příspěvkových organizací.

„Pokud bude daňový balíček upraven tak, že dojde ke kompenzaci výpadku daňových příjmů, budeme jednat o změně rozpočtu, která by pokryla očekávané ztráty ve veřejné dopravě z roku 2020, vrátila alespoň část rezerv příspěvkovým organizacím, posílila Středočeské Fondy a posílila spolufinancování evropských projektů,“ konstatoval náměstek Michalik.

Komentáře