Městské kulturní centrum má rozšířit svoji činnost o pořádání sportovních akcí

PŘÍBRAM – Zastupitelé budou v pondělí jednat o rozšíření předmětu hlavni činnosti Městského kulturního centra(MCK). 

Navrhovaná změna se týká rozšíření předmětu hlavni činnosti o přípravu, organizaci a realizaci
sportovních akci pořádaných městem a koordinaci sportovních akci pořádaných městem. 

Tuto změnu, která je formou dodatku ke zřizovací listině MKC doporučuje Rada města na pondělním jednání zastupitelům schválit. 

Příloha: návrh dodatek ke zřizovací listině MKC č. 2
Město Příbram
Dodatek Č.2
ke zřizovací listině organizační složky bez právní subjektivity Městské kulturní
centrum, Příbram l, Špitálská 18, zřízené usnesením Zastupitelstva města
Příbram č. 162/2019/ZM ze dne 20.05.2019 na dobu neurčitou s účinností ke dni 14.09.2020.
Článek l.
Zřizovací listina se mění takto:
– v ČI. Ill., odst. 1, se hlavni účel zřízeni rozšiřuje o organizaci sportovních akci pořádaných
městem Příbram,
– v ČI. Ill., odst. 2.1, se předmět hlavni činnosti rozšiřuje o přípravu, organizaci a realizaci
sportovních akcí pořádaných městem Příbram a koordinováni sportovních akci pořádaných
městem Příbram a jeho organizacemi.
Článek ll.
l) Ostatní ustanoveni platné zřizovací listiny nejsou touto změnou dotčena a zůstávají nadále
v platnosti.
2) ‚tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součásti platné zřizovací listiny a nabývá účinnosti dnem
schváleni Zastupitelstvem města Příbram dle usneseni Č.xxx/2020/ZM ze dne 14.09.2020

 

Komentáře