Hlasujte o zakázce za půldruhé miliardy, informace vám ale omezíme

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Část příbramských zastupitelů se důrazně ohradila proti postupu vedení radnice ve věci informování zastupitelek a zastupitelů před nadcházejícím jednáním zastupitelstva. To má na programu jediný bod: hlasování o výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury města na příštích deset let. Předpokládaná hodnota koncese činí 1 683 miliardy Kč bez DPH.

Příprava koncesního řízení na výběr trvala bezmála rok, odpovědnost za řádný průběh této veřejné zakázky i výběr vítěze měla po celou dobu rada města. Starosta Jan Konvalinka (ANO) však na posledním řádném jednání zastupitelstva začátkem prosince překvapivě oznámil, že navrhuje pravomoc rady města (vybrat provozovatele) přenést na celé zastupitelstvo, které svolal na pondělí 18. 12.

V pátek 8. 12. pak zastupitelé obdrželi podkladové materiály, v nichž jsou anonymizování jak jednotliví uchazeči o koncesi, tak členové hodnotící komise, jež jako vítěze řízení doporučila uchazeče označeného číslem 4. Materiály pro zastupitele jsou ve stejné podobě, jakou má k dispozici široká veřejnost na webu města.

Osm zastupitelů za Spojence, Šanci pro Příbram a Piráty minulý týden požádalo starostu města, aby informace doplnil minimálně o uvedení jmen členů hodnotící komise a účastníků řízení (uchazečů o koncesi). „Žádáme tímto o neodkladné doplnění podkladů pro jednání, neboť bez požadovaného doplnění nejsou podklady dostatečné k odpovědnému výkonu funkce zastupitele,“ napsali ve společné žádosti. Odkázali se přitom na stanovisko ministerstva vnitra, podle kterého „“Požaduje-li zastupitel informace ze samostatné působnosti obce, které se vztahují k věcem přímo projednávaným zastupitelstvem obce, tj. informace potřebné k (aktuálnímu) rozhodování v zastupitelstvu obce, tyto jsou poskytnutelné bez obsahového omezení (bez anonymizace.)“, a na Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže značky ÚOHS-S0400/2021/ VZ, kde Úřad konstatoval, že odstraněním jmen členů komise je porušena zásada transparentnosti veřejných zakázek.

V reakci na žádost starosta ve čtvrtek 14. 12. konstatoval, že „V zájmu maximální transparentnosti ve vztahu k uchazečům i k dozorovému orgánu, kterým je ÚOHS, vyvíjíme snahu o předcházení následným námitkám a případným sankcím za porušení obecně platných pravidel ZZVZ (zákon o zadávání veřejných zakázek – pozn.). Proto jste dostali podkladový materiál v nejnutnějším rozsahu a anonymizovaný. Můžete z něj vyčíst, jaký byl výsledek jednotlivých uchazečů, aniž by bylo zřejmé, o které se konkrétně jedná. Je tak vyloučeno možné ovlivnění vašeho rozhodování, zároveň tím není ovlivňován průběh veřejné soutěže.“ Starosta současně sdělil, že zájemcům nabízí „možnost osobního nahlédnutí do koncesní dokumentace“, a to následující den od 8.00 do 14.00 oproti podpisu zachování mlčenlivosti.

Osm zastupitelů se s reakcí nespokojilo a o zaslání informací požádalo znovu. „Anonymizace zaslané zprávy o hodnocení, jako jediného podkladu pro rozhodnutí zastupitelstva, vede k situaci, kdy zastupitelstvo nemá dostatečné podklady, když jediná užitečná informace v něm obsažená, je výše jednotkové nabídkové ceny za metr kubický a počet nabídek. Nelze však již seznat žádné další údaje, není tak zřejmé, kdo nabídky podal, kdo nabídky hodnotil, dokonce ani počet osob, které je hodnotily, když konstatována je pouze nadpoloviční účast,“ napsali mimo jiné v opakované žádosti o doplnění informace. Současný ZZVZ podle nich neobsahuje zvláštní úpravu mlčenlivosti, upravuje pouze ochranu informací v § 218, který však na tuto situaci nedopadá. Tedy ZZVZ poskytnutí požadovaných informací zastupitelům nijak nevylučuje.

Na opakovanou žádost již starosta Příbrami nereagoval.

Zákon o obcích výslovně nestanoví povinnost, ani časovou podmínku k vytváření a zasílání podkladových materiálů jednotlivým členům zastupitelstva obce. Z komentářového výkladu nicméně například dle Sdružení místních samospráv České republiky vyplývá, že členové zastupitelstva obce by měli mít dostatečný časový prostor k tomu, aby se seznámili s navrhovaným obsahem zasedání, k čemuž nepochybně slouží podkladové materiály. Členové zastupitelstva obce rovněž vstupují do výkonu veřejné funkce se slibem, že funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů. Pokud má tedy člen zastupitelstva obce vykonávat funkci svědomitě a v zájmu obce, měly by mu být podkladové materiály zpřístupněny s dostatečným předstihem, aby byl schopen danou problematiku zhodnotit komplexně z hlediska všech možných okolností. S tím souvisí, že obec je povinna jednat při nakládání s obecním majetkem v souladu s péči řádného hospodáře. 

„Vedení města neumožnilo všem zastupitelům a zastupitelkám rovným dílem včasný přístup k informacím, a některým tak výrazně limitovalo výkon jejich mandátu,“ uvedli ve společném prohlášení zastupitelé Aleš Barášek, Václav Dvořák, Vladimír Král, Simona Luftová, Antonín Schejbal, Markéta Škodová, Marek Školoud a Václav Švenda. „A to navíc ve věci, která se citelně týká a příštích deset let dotkne každého Příbramáka.“

zastupitelé: Aleš Barášek, Václav Dvořák, Vladimír Král, Simona Luftová, Antonín Schejbal, Markéta Škodová, Marek Školoud a Václav Švenda

Komentáře