Dnešní zastupitelstvo bude hlavně o dotacích

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Dnes odpoledne se koná další zasedání městského zastupitelstva. Na programu je přes 30 bodů. Mezi nejzajímavější z nich patří rozdělení dotací pro letošní rok nebo návrh obecně závazné vyhlášky o odpadech. Další body se pak týkají hlavně nejrůznějších pozemků. Začátek jednání je tradičně v 16 hodin.

 
Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Změna a doplnění Statutu Fondu pozemků města Příbram zřízeného ke dni 01.07.2016
3. Žádost o schválení nabytí majetku do vlastnictví příspěvkových organizací
4. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2017 v oblasti výchovy a vzdělávání
5. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Dobrovolní hasiči
6. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Životní prostředí
7. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram
8. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast zdravotnictví
9. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast sociální
10. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity
11. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Památky místního významu
12. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy
13. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – vrcholový a výkonnostní sport
14. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – jednorázové sportovní akce
15. Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – činnost sportovních organizací
16. Hudební festival Antonína Dvořáka – informace
17. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 90, dešťové kanalizace DN 250, DN 300, kanalizačního splaškového řadu DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Zdaboř od zástupce investora
18. Žádost o prodej pozemků p. č. 211/1 a p. č. 213/2, oba v k. ú. Příbram
19. Návrh na výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram
20. Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4, p. č. 746/3, p. č. 747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec
21. Žádost o prodej pozemku p. č.. 988/6 v k. ú. Příbram
22. Výkup pozemku p č. 621/12 v k. ú. Příbram
23. Návrh na výkup částí pozemků p. č. 521/187, p č. 521/210 a p. č. 521/223, vše v k. ú. Březové Hory
24. Nabídka převodu pozemků včetně infrastruktury v k. ú. Březové Hory do majetku města Příbram
25. Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v katastrálním území Březové Hory
26. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1816/4 v katastrálním území Březové Hory
27. Prodej části pozemku p. č. 2642/2 o výměře 23 m2 z celkové výměry 90 m2 v katastrálním území Příbram
28. Darování pozemků p. č. 2248 a p. č. 2253/1 v katastrální území Příbram, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje
29. Záměr prodej části pozemku p. č. 24 v k. ú. Žežice
30. Žádost o prodej pozemku p. č. 105/3, případně jeho části o vým. cca 76 m2 v katastrálním území Žežice
31. Návrh na uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy ze dne 25.02.2016
32. Různé
33. Diskuse, interpelace, závěr

Komentáře