Architekt Jaroslav Malý: Vařeka v červnu na zastupitelstvu mluvil nepravdu

Městský architekt Jaroslav Malý. Foto: městský zpravodaj Kahan

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Bývalý městský architekt Jaroslav Malý reaguje na červnové jednání městského zastupitelstva, kde se mimo jiné mluvilo i o jeho osobě.

Červnové zasedání zastupitelstva města Příbrami bylo tím předposledním, ve kterém mohlo současné vedení města o něčem rozhodnout. Rada města na stůl (tj. bez možnosti adekvátního prostudování zastupiteli a i bez možnosti kontroly veřejností) materiál týkající se prodeje městského pozemku parc. č. 1376/4 v k.ú. Příbram před administrativní budovou Kostky v ulici Žižkova. Ta je vlastněná firmou syna radního Jindřicha Vařeky a firmou, jejímž předsedou představenstva je pan Jan Šimek, nevlastní synovec zmíněného radního. Na svůj střet zájmů Jindřich Vařeka řádně upozornil, nicméně tato skutečnost mu nebránila aktivně se zapojit do diskuze (Bod 12, str. 19 a 20).

Ve svém příspěvku mne nazval „nehodným úředníkem“ a uvedl, že jsem ve vyjádření, které jsem ještě ve funkci městského architekta k předmětnému prodeji zpracoval, „napsal zastupitelům zjevnou nepravdu a to jenom proto, aby prosadil svůj opětovný další negativní přístup … a je smutné i to, že se zdaleka nejednalo o jediný případ. Není to žádná výjimka, kdy pan architekt překračoval své pravomoci a kdy konal takto podivným způsobem“. Radní Vařeka upozornil, že, ačkoliv je předmětný pozemek vedený v územním plánu jako plocha Výroby nerušící, obchodu a služeb (VN), označil jsem jej ve svém vyjádření jako plochu veřejných prostranství, a tedy uvedl zjevnou nepravdu.

Statut veřejných prostranství však není definován pouze územním plánem, který radní citoval, ale především je zakotven v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích, kde se uvádí, že: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání …“. Je tedy zřejmé, že zeleň před administrativní budovou Kostky, která je navíc ve vlastnictví města, veřejným prostranstvím dle tohoto zákona bezpochyby je. Ve svém vyjádření (str. 2 a začátek str. 3 materiálu) jsem zmíněný paragraf příslušného zákona citoval, tzn. i Jindřich Vařeka si tuto informaci mohl ověřit. Nicméně tak neučinil z důvodů, o kterých můžeme jenom spekulovat. Raději mé vyjádření k prodeji označil za zjevnou nepravdu a mne dále dehonestoval.

Není asi podstatné tady slovíčkařit a je možné, že Jindřich Vařeka ani po osmi letech působení ve vedení města o Zákonu o obcích opravdu nic neslyšel, a to i přes to, že jsem jej ve svých vyjádřeních městského architekta často citoval. Důležité je to, k čemu předmětný pozemek parc. č. 1376/4 v k.ú. Příbram mohl být městu a především jeho občanům potřebný. Společnost Kostky Pb, a.s. zde chce vybudovat parkoviště a to z důvodu, že chce administrativní budovu, jak stojí v důvodové zprávě, rozšířit. Jak sám radní Vařeka uvedl, tato budova je hojně navštěvovaná. K objektu se ale chodec dostává pouze velmi obtížně – nevede k němu žádný chodník a jediný způsob je přes parkoviště obklopující celou budovu. Do objektu chodí pěší ať již z blízkého okolí, nebo i lidé využívající jiné způsoby dopravy (MHD, kolo apod.). Mým cílem tedy bylo ponechat tento pozemek v majetku města pro vybudování chodníku nejen k předmětné budově, ale i k její plánované přístavbě.

Dalším nezanedbatelným argumentem pro prodloužení chodníku přes tento pozemek podél ulice Žižkova je i fakt, že v přímé návaznosti na tuto lokalitu je plánovaná výstavba na Fantově louce. Tento chodník  mohl sloužit i pro její obyvatele, neboť i v přilehlé ulici Fantova louka komunikace pro pěší chybí. V loňském roce navíc firma Zoltang s.r.o., která je vlastníkem pozemků na Fantově louce, a mimo jiné jejím jediným společníkem je výše zmíněný pan Jan Šimek, požádala město Příbram o prodej pozemku nedalekého pozemku parc. č. 1376/147 za účelem vybudování chodníku pro bezpečný pohyb chodců z jimi vlastněných pozemků směrem do ulice Žižkova. Chodník před administrativní budovou Kostky tedy mohl být napojen na tento chodník, který firma Zoltang zamýšlý vybudovat. Je tedy zřejmé, že by chodník podél ulice Žižkova nevedl „do nikam“, jak se radní Vařeka jednající ve střetu zájmů snažil zastupitelům nepravdivě podsunout, ale mohl být propojen právě až do obytné zástavby Fantovy louky. Bohužel prodej městského pozemku i přes protinávrh opozice byl zastupitelstvem schválen a to pomocí hlasů zastupitelů za ANO, ODS a KSČM (hlasování č. 17, str. 17). 

Je alarmující, že radní Jindřich Vařeka na zastupitelstvu dne 20. 6. 2022 v okamžiku, kdy se navíc nacházel ve střetu zájmů, mluvil zjevnou nepravdu. Tím mohl ovlivnit názory ostatních zastupitelů, kteří neměli možnost si materiál předložený „na stůl“ dostatečně s předstihem prostudovat. Programovým bodem stávající radnice byla podpora využívání pěší dopravy, MHD, a rozvoje městské cyklodopravy. I tak končící vedení města prodalo synovci svého člena pozemek, který mohl posloužit ke stavbě chodníku a tím k podpoře uvedených druhů dopravy v dané lokalitě.

 

Ing. arch. Jaroslav Malý

Komentáře