Akční plán sportu počítá i s výběrem lokality pro multifunkční halu

PŘÍBRAM – Příbramské zastupitelstvo schválilo akční plán, který je jakýmsi prováděcím dokumentem k plánu rozvoje sportu v Příbrami, a to pro tento a příští rok. Ve vztahu ke sportovní oblasti přináší zcela konkrétní úkoly, jež by měly být splněny v tomto a příštím roce.

V únoru letošního roku schválilo příbramské zastupitelstvo Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý strategický dokument, kterým pro oblast sportu město nikdy nedisponovalo. Jeho unikátnost tkví především v době, na kterou je rozvoj sportu plánován. Republiková sportovní strategie totiž pracuje s koncepcí Sport 2025 a Středočeský kraj má sportovní politiku nastavenu na léta 2018–2025. Příbramský plán je prvním plánem v republice, který překlenuje několik volebních období a jde naproti změnám, jež se v oblasti sportu teprve připravují.

Samotný plán sportu by byl dokumentem „do šuplíku“, kdyby jeho součástí nebyl Akční plán na období 2020/2021 a kdyby neměl podporu zastupitelů, vedení města, sportovní komise, sportovních klubů fungujících na území města a sportovní i nesportovní veřejnosti. Byl by také mrtvým dokumentem, kdyby jej neprosazovali „hybatelé“. Mezi účastníky, z nichž někteří v určitých aktivitách mají i zodpovědnost za jejich splnění, patří například pracovní skupina Sport 2030, sportovní kluby, trenéři, ředitelé škol, ČUS Příbram, manažer rozvoje sportu, lékaři, SZM, město Příbram – odbory OŠKS, OSVZ, OSM, OIRM, OIT, majitelé pozemků, sportovní komise či dobrovolníci. 

Mezi konkrétní aktivity akčního plánu patří:

– spuštění projektu Trenéři do škol, který si klade za cíl zkvalitnění a zatraktivnění tělesné výchovy na základních školách, vypěstovat vztah ke sportu zejména u dětí, které nesportují a nejsou členy sportovních organizací,

– posouzení proveditelnosti a rozhodnutí o uskutečnění obnovení sportovních tříd na vyšším stupni základních škol,

– zajištění podpory systematického vzdělávání dobrovolníků ve spolcích,

– motivování občanů ke sportovním aktivitám ve spolupráci s praktickými lékaři,

– vyřešení majetkoprávních vztahů, zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci za účelem realizace atletického areálu 

– revitalizace alespoň jednoho volně dostupného sportovního hřiště za rok s důrazem na jejich efektivní využití obyvateli,

– vytvoření profilů všech sportovních klubů na webu města,

– informování o aktuální dostupnosti sportovních zařízení na webu města a v mobilní aplikaci města,

– iniciování vzniku příbramské badmintonové ligy pro veřejnost,

– opětovné projednání výše finanční podpory na činnost sportovních organizací, vrcholového sportu a sportovních akcí tak, aby korespondovala s koncepcí danou Plánem sportu,

– rozhodnutí o vhodné lokalitě pro realizaci multifunkční sportovní haly.

 

Některé aktivity se uváděli do života tak nějak samozřejmě ještě před schválením plánu sportu a akčního plánu s přesvědčením, že jsou důležité. „Například jsme zahájili renovaci plácků Na Cvičně a Na Rynečku a zahájili projekt Na hřišti to žije, poslali jsme trenéry k dětem do škol, uspořádali sportovní konferenci, jednáme o sportovních třídách, řešíme majetkoprávní vztahy nebo jednáme o úpravě webu a mobilní aplikaci města“, uvedla Zorka Brožíková, místostarostka města.

Nyní po schválení akčního plánu nastává období realizace jednotlivých aktivit a po roce bude potřeba jeho plnění vyhodnotit a na další dvouleté období aktualizovat. Tzn. některé aktivity dokončené v roce 2020, či neuskutečnitelné, vyjmout, a naopak pro následující rok 2022 doplnit návrhy ze zásobníku aktivit či podle aktuálních potřeb. Jen tak je možné zajistit návaznost aktivit, které povedou k dosažení společné vize – Příbram 2030: Kultivující město sportu.

 zdroj: město Příbram

Komentáře