Zastupitelé dnes rozhodnou mimo jiné i o rozsahu rekonstrukce aquaparku

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – Příbramští zastupitelé se dnes od 16 hodin sejdou ke svému pravidelnému jednání. Program má sice jen 24 bodů, ale právě u chystané celkové opravy příbramského bazénu může nastat dlouhá a bouřlivá diskuze.

Podle vedení města se případná investice může pohybovat v rozmezí 100 – 230 milionů korun. Záležet bude na rozsahu stavebních prací, které zastupitelstvo schválí. Proto koalice zastupitelům předloží studii i provozně ekonomickou analýzy celého projektu.

Další body se budou týkat například kalkulací ceny vodného a stočného, smlouvy o provozování infastrukturního majetku města nebo zprávy o zajištění bezpečnosti provozu na zimním stadionu. Zastupitelé budou projednávat i téma inkluze na základních školách a tradičně také několik převodů a odkupů nemovitostí.

Program jednání:
1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Rekonstrukce Aquaparku Příbram – studie a provozně ekonomická analýza
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení OZV č. 9/2005 – reklamy
4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov
5. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017 ¨
6. Schválení Dodatku č. 3/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram (smlouva uzavřena dne 13.02.2004), ve znění dodatků č. 1 – 2
7. Obecně závazná vyhláška města Příbram, kterou se vydává Požární řád města Příbram
8. Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion
9. Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání
10. Žádost o individuální dotaci CK Příbram, z.s.
11. Výkup podílu ve výši id. ½ pozemku p. č. 2333/123 v k. ú. Příbram
12. Žádost o prodej částí dvou pozemků a o zřízení věcného břemene v k. ú. Březové Hory
13. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Březové Hory – p. č. st. 422/1, p. č. st. 1989, p. č. 185/9 a p. č. 651/5
14. Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/14, k. ú. Příbram
15. Žádost o prodej pozemku p. č. 3637/130 a částí pozemků p. č. 3637/129, p. č. 3637/139, p. č. 3637/141, to vše v k. ú. Příbram
16. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 621/12, k. ú. Příbram
17. Návrh na uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995
18. Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 1138 m2 v katastrálním území Březové Hory
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m2 z celkové výměry 939 m2 v katastrálním území Březové Hory
21. Sepsání souhlasného prohlášení – nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku p. č. 4661 v k. ú. Příbram
22. Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram
23. Různé
24. Diskuse, interpelace, závěr 

Komentáře